TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ GIÔ-NA

Chủ nhật - 18/04/2021 10:36 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1253
“Tôi là người Híp-ri, Đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền.”
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ GIÔ-NA

VUI HỌC THÁNH KINH

NGÔN SỨ GIÔ-NA
Gn 2,1-3
 
THÁNH KINH
 
1 ĐỨC CHÚA khiến một con cá lớn nuốt ông Giô-na. Ông Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.2 Từ trong bụng cá, ông Giô-na cầu nguyện cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông.3 Ông nói:

Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên Đức Chúa,
Người đã thương đáp lời.
Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con.
 
1 But the LORD sent a large fish, that swallowed Jonah; and he remained in the belly of the fish three days and three nights.
 
2 From the belly of the fish Jonah said this prayer to the Lord, his God:3 Out of my distress I called to the Lord, and he answered me; From the midst of the nether world I cried for help, and you heard my voice.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
giona4
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Gn 2,3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ngôn sứ Giô-na tên là gì? (Gn 1,1)
a. Ông I-sai-a.
b. Ông An-phê,
c. Ông A-mít-tai.
d. Ông Bô-át.
 
02. Đức Chúa sai ông Giô-na đến thành phố nào và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ngài? (Gn 1,2)
a. Thành Bu-san.
b. Thành Ni-ni-vê.
c. Thành Ba-by-lon.
d. Thành Giê-ru-sa-lem.
 
03. Đức Chúa sai ông Giô-na đến thành phố Ni-ni-vê để làm gì? (Gn 1,2)
a. Hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ngài.
b. Loan báo Đấng cứu thế sẽ đến với họ.
c. Chuẩn bị cho họ đón nhận ơn cứu độ.
d. Ban cho họ sức mạnh của Thần Khí.
 
04. Ông Giô-na ở trong bụng cá bao nhiêu ngày đêm? (Gn 2,1)
a. Hai ngày hai đêm.
b. Ba ngày ba đêm.
c. Bảy ngày bảy đêm.
d. Chín ngày chín đêm.
 
05. “Phần con, giữa tiếng hát tạ ơn, con sẽ tiến dâng Ngài hy lễ; con xin giữ trọn điều đã khấn nguyền. Đức Chúa mới là Đấng ban ơn cứu độ.” Lời cầu nguyện của ông Giô-na tại đâu? (Gn 2,2.10 )
a. Trong bụng cá.
b. Tại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem.
c. Tại thành Sa-ma-ri-a.
d. Tại thành Ni-ni-vê.
 
06. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất bao nhiêu ngày đường? (Gn 3,3)
a. Hai ngày đường.
b. Ba ngày đường.
c. ba ngày đường.
d. ba ngày đường.
 
07. Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố điều gì? (Gn 3,4)
a. “Hãy sám hối vì Đức Chúa đang đến.”
b. “Hãy hối cải, vì thành sắp bị hủy diệt.”
c. “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.”
d. “Hãy trở về cùng Đức Chúa, các ngươi sẽ được cứu thoát.”
 
08. Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, từ người lớn đến trẻ nhỏ, họ đã làm gì ? (Gn 3,5)
a. Công bố lệnh ăn chay.
b. Mặc áo vải thô.
c. Lên đền thờ dâng lễ vật cho Đức Chúa.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
09. Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua đã làm gì? (Gn 3,6)
a. Rời khỏi ngai.
b. Cởi áo choàng.
c. Khoác áo vải thô, và ngồi trên tro.
d. Cả a, b và c đúng.
 
10. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người đã làm gì? (Gn 3,10)
a. Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ.
b. Người đã không giáng xuống nữa.
c. Người sẽ thực hiện mọi điều đã nói với ông Giô-na.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
11. khi thấy Thiên Chúa tha thứ cho dân Ni-ni-vê, ông Giô-na biết Đức Chúa là thế nào (Gn 4,2)
a. Thiên Chúa từ bi nhân hậu.
b. Chậm giận và giàu tình thương.
c. Hối tiếc vì đã giáng hoạ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
12. Cuốn sách Cựu Ước nào đã nhắc đến ngôn sứ Giô-na, con ông A-mít-tai, tôi trung của Đức Chúa? (2V 14,25)
a. Sách Thủ Lãnh.
b. Sách Sa-mu-en quyển thứ I.
c. Sách Các Vua quyển thứ II.
d. Sách Sử biên niên quyển thứ I.
 
 
III. Ô CHỮ 
Oc ns Giô na
Những gợi ý
 
01. Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh gì và mặc áo vải thô? (Gn 3,5)
 
02. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến một cây gì mọc lên ở phía trên ông Giô-na để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực? (Gn 4,6)
 
03. Ai ở trong bụng cá ba ngày ba đêm? (Gn 2,1)
 
04. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu ai? (Gn 3,8)
 
05. Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị gì? (Gn 3,4)
 
06. Mỗi người phải làm gì, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình.Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết? (Gn 3,8-9)
 
07. Thân phụ của ngôn sứ Giô-na tên là gì? (Gn 1,1)
 
08. Đức Chúa sai ông Giô-na đến thành phố nào và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ngài? (Gn 1,2)
 
09. Ông Giô-na biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã làm gì? (4,2)
 
10. Chúa là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Giô-na để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết điều gì? (Gn 4,6)
 
11. Ông Giô-na nói còn bao nhiêu ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ? (Gn 3,4)
 
12. Thay vì đi Ni-ni-vê, ông Giô-na đã đi đâu để tránh nhan Đức Chúa? (Gn 1,3)
 
13. Ông Giô-na nói ‘Đấng tôi kính sợ là ai, Thiên Chúa các tầng trời, Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền?’ (Gn 1,9)
 
14. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông thế nào, và mặt trời giội nắng xuống đầu ông Giô-na? (Gn 4,8)
 
15. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gì mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa? (Gn 3,10)
 
16. Thiên Chúa sai ai đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ngài? (Gn 1,1-2)
 
17. Cái gì cắn và làm cho cây thầu dầu bị khô héo? (Gn 4,7)
 
18. Vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác cái gì và ngồi trên tro? (Gn 3,6)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Tôi là người Híp-ri, Đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền.”
Giô-na 1,9
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
NGÔN SỨ GIÔ-NA
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ngôn sứ Giô-na
 
* Câu Thánh Kinh Gn 2,3
 
Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên Đức Chúa,
Người đã thương đáp lời.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Ông A-mít-tai. (Gn 1,1)
02. b. Thành Ni-ni-vê. (Gn 1,2)
03. a. Hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ngài. (Gn 1,2)
04. b. Ba ngày ba đêm. (Gn 2,1)
05. a. Trong bụng cá. (Gn 2,2.10 )
06. b. Ba ngày đường. (Gn 3,3)
07. c. “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” (Gn 3,4)
08. d. Chỉ có a và b đúng. (Gn 3,5)
09. d. Cả a, b và c đúng. (Gn 3,6)
10. d. Chỉ có a và b đúng. (Gn 3,10)
11. d. Cả a, b và c đúng. (Gn 4,2)
12. c. Sách Các Vua quyển thứ II. (2V 14,25)
 
 III. Ô CHỮ 
 
01. Ăn chay (Gn 3,5)
02. Thầu dầu (Gn 4,6)
03. Giô-na (Gn 2,1)
04. Thiên Chúa (Gn 3,8)
05. Phá đổ (Gn 3,4)
06. Trở lại (Gn 3,8-9)
07. A-mít-tai (Gn 1,1)
08. Ni-ni-vê (Gn 1,2)
09. Giáng hoạ (4,2)
10. Buồn bực (Gn 4,6)
11. Bốn mươi (Gn 3,4)
12. Tác-sít (Gn 1,3)
13. Đức Chúa (Gn 1,9)
14. Nóng bỏng (Gn 4,8)
15. Gian ác (Gn 3,10)
16. Giô-na (Gn 1,1-2)
17. Con sâu (Gn 4,7)
18. Áo vải thô (Gn 3,6)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Ngôn Sứ Giô-na
 
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây