TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH THƯ KÝ BA-RÚC

Thứ hai - 19/04/2021 20:29 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   418
“Đức khôn ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong Sách Luật,
Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống;
còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết”.
VUI HỌC THÁNH KINH THƯ KÝ BA-RÚC

VUI HỌC THÁNH KINH
THƯ KÝ BA-RÚC
Br 4,1-4

THÁNH KINH

1 Đức khôn ngoan
là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong Sách Luật,
Luật tồn tại cho đến muôn đời.
Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống;
còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết.

2 Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận Lề Luật,
hãy dõi theo ánh sáng của Lề Luật
mà tiến bước về chốn huy hoàng!

3 Vinh quang của ngươi, chớ nhường cho người
khác, đặc ân của ngươi, đừng trao cho dân ngoại.

4 Hỡi Ít-ra-en, chúng ta có phúc dường nào,
vì được biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa!

1 She is the book of the precepts of God, the law that endures forever; All who cling to her will live, but those will die who forsake her.

2 Turn, O Jacob, and receive her: walk by her light toward splendor.

3 Give not your glory to another, your privileges to an alien race.

4 Blessed are we, O Israel; for what pleases God is known to us!

I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Br 4,1b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Thân phụ của ông Ba-rúc tên là gì? (Br 1,1)
a. Khen-ki-gia.
b. Nê-ri-gia.
c. Sa-lom.
d. Bên-tát-xa.

02. Tác phẩm Ba-rúc được viết tại đâu? (Br 1,1)
a. Ai-cập.
b. Giê-ru-sa-lem.
c. Ba-by-lon.
d. Át-sua.

03. Ông Ba-rúc đã đọc sách này trước mặt vua nào tại Ba-by-lon? (Br 1,3)
a. Vua Xít-ki-gia-hu.
b. Vua Giô-si-gia-hu.
c. Vua Giơ-khon-gia.
d. Vua Giê-hu.

04. Vua Giơ-khon-gia bị vua nào bắt đi đày ở Ba-by-lon? (Br 1,9)
a. Vua Pha-ra-ô.
b. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo.
c. Vua Ky-rô.
d. Vua Ác-tắc-sát-ta.

05. Khi nghi ông Ba-rúc đọc sách này trước mặt vua Giơ-khon-gia, trước mặt toàn dân đến nghe đang cư  ngụ tại Ba-by-lon bên sông Sút. Bấy giờ, trước nhan Đức Chúa, tất cả đều làm gì (Br 1,3-5)
a. Khóc lóc.
b. Ăn chay.
c. Cầu nguyện.
d. Cả a, b và c đúng.

06. Những người cư ngụ tại Ba-by-lon, phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng, vì tất cả họ đã làm gì? (Br 1,16-19)
a. Phạm tội trước nhan Đức Chúa.
b. Đã bất tuân, không nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.
c. Không vâng theo các mệnh lệnh Đức Chúa đã đề ra.
d. Cả a, b và c đúng.

07. Vì đâu, Ít-ra-en hỡi, vì đâu ngươi phải nương thân trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê người? Âu cũng vì ngươi đã bỏ điều gì? (Br 3,10.12)
a. Không nghe theo tiếng Đức Chúa.
b. Các mệnh lệnh của Thiên Chúa.
c. Nguồn Mạch Khôn Ngoan.
d. Cả a, b và c đúng.

08. Điều gì là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong Sách Luật, Luật tồn tại cho đến muôn đời? (Br 4,1)
a. Đức khôn ngoan.
b. Lời Thiên Chúa.
c. Các giới răn.
d. Các giao ước.

09. Ai gắn bó với điều gì thì sẽ được sống; còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết? (Br 4,1)
a. Lề Luật.
b. Thiên Chúa.
c. Đức Kitô.
d. Cuộc sống.

10. Đức khôn ngoan là huấn giới của ai ghi trong Sách Luật, Luật tồn tại cho đến muôn đời? (Br 4,1)
a. Thiên Chúa.
b. Đức Kitô.
c. Các ngôn sứ.
d. Các tông đồ.

11. Mẹ trông đợi Đấng Vĩnh Hằng, sẽ ban cho chúng con ơn giải thoát, Người là Đấng Thánh đã ban cho mẹ niềm vui; mẹ vui vì nghĩ đến điều gì,
Đấng Vĩnh Hằng, Vị Cứu Tinh của chúng con sắp đem đến cho chúng con? (Br 4,22)
a. Lòng thương xót.
b. Sự vĩ đại.
c. Ơn cứu độ.
d. Sự công bằng.

12. Hãy hoàn thành câu: “Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ toả bóng che rợp Ít-ra-en, vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng ... ... ...”. (Br 5,8-9)
a. Với lòng thương xót của Thiên Chúa.
b. Với niềm vui và hoan lạc của ngươi.
c. Với lòng từ bi và sự công chính của Người.
d. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

01. Đức khôn ngoan là huấn giới của ai ghi trong Sách Luật, Luật tồn tại cho đến muôn đời? (Br 4,1)

02. Ai gắn bó với điều gì thì sẽ được sống; còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết? (Br 4,1)

03. Sau khi nghe ông Ba-rúc đọc sách,người ta đóng góp tiền bạc, mỗi người theo khả năng của mình, và gửi về Giê-ru-sa-lem cho tư tế nào và toàn dân đang ở đó với ông? (Br 1,6-7)

04. Những người cư ngụ tại Ba-by-lon, phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng, vì tất cả họ đã không vâng theo các mệnh lệnh của ai? (Br 1,16-19)

05. Vua Giơ-khon-gia bị vua nào bắt đi đày ở Ba-by-lon? (Br 1,9)

06. Tiền chúng tôi gửi về cho anh em, xin dùng để mua sắm lễ vật toàn thiêu, lễ vật đền tội và cái gì nữa? (Br 1,10)

07. Thân phụ của ông Ba-rúc tên là gì? (Br 1,1)

08. Hãy cầu nguyện cho Na-bu-cô-đô-nô-xo vua Ba-by-lon và cho thái tử nào được an khang trường thọ như trời cao đất dày? (Br 1,10-11)

09. Điều gì là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong Sách Luật, Luật tồn tại cho đến muôn đời? (Br 4,1)
 
10. Mẹ trông đợi Đấng Vĩnh Hằng, sẽ ban cho chúng con ơn giải thoát, Người là Đấng Thánh đã ban cho mẹ niềm vui; mẹ vui vì nghĩ đến điều gì, Đấng Vĩnh Hằng, Vị Cứu Tinh của chúng con sắp đem đến cho chúng con? (Br 4,22)

11. Ông Ba-rúc đã đọc sách này trước mặt vua nào tại Ba-by-lon? (Br 1,3)

12. Khi nghi ông Ba-rúc đọc sách này trước mặt vua Giơ-khon-gia, trước mặt toàn dân đến nghe đang cư  ngụ tại Ba-by-lon bên sông Sút. Bấy giờ, trước nhan Đức Chúa, tất cả đều khóc lóc, ăn chay và gì nữa? (Br 1,3-5)

13. Tác phẩm Ba-rúc được viết tại đâu? (Br 1,1)

14. “Lạy Đức Chúa toàn năng là Thiên Chúa Ít-ra-en, kẻ kêu cầu Ngài đây là một tâm hồn sầu muộn và một lòng trí rã rời”. Đây là lời của ai? (Br 3,1)

15. Ông Ba-rúc là thư ký của ngôn sứ nào? (Gr 36,4)

16. Khi tế lễ cho ai thay vì cho Thiên Chúa, các ngươi (hỡi Ít-ra-en) đã khiêu khích Đấng tạo dựng nên mình? (Br 4,7)

17. Khi nghi ông Ba-rúc đọc sách,... trước nhan Đức Chúa, tất cả mọi người đều ăn chay, cầu nguyện và gì nữa? (Br 1,3-5)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đức khôn ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong Sách Luật,
Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống;
còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết”.
Ba-rúc 4,1

Nguyễn Thái Hùng
2020 

 
+++++++++++++++++


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THƯ KÝ BA-RÚC
Br 4,1-4


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thư ký Ba-rúc

* Câu Thánh Kinh Br 4,1b
“Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống;
còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết”.

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Nê-ri-gia (Br 1,1)
02. c. Ba-by-lon (Br 1,1)
03. c. Vua Giơ-khon-gia (Br 1,3)
04. b. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo (Br 1,9)
05. d. Cả a, b và c đúng. (Br 1,3-5)
06. d. Cả a, b và c đúng. (Br 1,16-19)
07. c. Nguồn Mạch Khôn Ngoan (Br 3,10.12)
08. a. Đức khôn ngoan. (Br 4,1)
09. a. Lề Luật. (Br 4,1)
10. a. Thiên Chúa  (Br 4,1)
11. a. Lòng thương xót (Br 4,22)
12. c. Với lòng từ bi và sự công chính của Người. (Br 5,8-9)

III. Ô CHỮ 

01. Thiên Chúa  (Br 4,1)
02. Lề Luật (Br 4,1)
03. Giô-gia-kim (Br 1,6-7)
04. Đức Chúa (Br 1,16-19)
05. Na-bu-cô-đô-nô-xo (Br 1,9)
06. Hương thơm (Br 1,10)
07. Nê-ri-gia (Br 1,1)
08. Bên-tát-xa (Br 1,10-11)
09. Đức khôn ngoan. (Br 4,1)
10. Lòng thương xót (Br 4,22)
11. Giơ-khon-gia (Br 1,3)
12. Cầu nguyện (Br 1,3-5)
13. Ba-by-lon (Br 1,1)
14. Ba-rúc (Br 3,1)
15. Giê-rê-mi-a (Gr 36,4)
16. Ma quỷ (Br 4,7)
17. Khóc lóc (Br 1,3-5)

Hàng dọc : Cuộc Đời Thư Ký Ba-rúc

Nguyễn Thái Hùng
2020 

  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây