TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

“Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. (Lc 16, 19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

20 Ô Chữ VHTK Mùa Chay A

Thứ bảy - 05/06/2021 11:29 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   318
05. Tên hồ nước, nơi anh mù đến rửa và được thấy là gì? (Ga 9,7)
20 Ô Chữ VHTK Mùa Chay A

20 Ô Chữ VHTK Mùa Chay A 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA CHAY A

Chúa Nhật 1 Mc A : Tin Mừng thánh Mátthêu 4,1-11
Chúa Nhật 2 Mc A : Tin Mừng thánh Mátthêu  17, 1-9
Chúa Nhật 3 Mc A : Tin Mừng thánh Gioan 4, 5 – 42
Chúa Nhật 4 Mc A : Tin Mừng thánh Gioan  9,1-41
Chúa Nhật 5 Mc A : Tin Mừng thánh Gioan 11,1-45
Chúa Nhật Lễ Lá Năm A : Tin Mừng thánh Mátthêu 26,14 – 27,66
Thứ Năm Tuần Thánh : Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh A : Tin Mừng thánh Gioan 18,1-19,42
 
+++++++++
 
Lời Chúa được trích dịch từ bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 
++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 01 MÙA CHAY A
 

  Những gợi ý
 
01.  Khi người lính lấy đòng đâm vào đâu của thân thể Đức Giêsu, thì Máu cùng nước chảy ra? (Ga 19,34)
 
02. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được gì? (Mt 26,27-28)
 
03. “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” Đây là lời của ai? (Ga 11,16)
 
04. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)
 
05. Tên hồ nước, nơi anh mù đến rửa và được thấy là gì? (Ga 9,7)
 
06. Thần Khí dẫn ai vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ? (Mt 4,11)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Lời giải đáp
Ô chữ 01 MÙA CHAY A
 
01. Cạnh sườn (Ga 19,34)
02. Tha tội (Mt 26,27-28)
03. Ông Tôma (Ga 11,16)
04. Caipha (Mt 26,63)
05. Silôác (Ga 9,7)
06. Đức Giêsu (Mt 4,11)
 
Hàng dọc : Sám Hôi
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++

 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 02 MÙA CHAY A
 

Những gợi ý

01. Ai đã dẫn các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê lên núi cao và biến hình đổi dạng trước mặt các ông? (Mt 17,1)

02. Qua cơn bệnh của ông Ladarô, đây là dịp để bày tỏ vinh quang của ai? (Ga 11,4)

03. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu gọi hành động này là gì, anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em? (Ga 13,15)

04. Người xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người là ai? (Ga 11,2)

05. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)

06. Đấng Mêsia cũng được gọi là gì? (Ga 4,25)

07. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,11)

08. Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài Đức Giêsu để an táng tên là gì? (Mt 27,57)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Lời giải đáp
Ô chữ 02 MÙA CHAY A
 
01. Đức Giêsu (Mt 17,1)
02. Thiên Chúa (Ga 11,4)
03. Nêu gương (Ga 13,15)
04. Maria (Ga 11,2)
05. Thần Khí (Mt 4,1)
06. Đức Kitô (Ga 4,25)
07. Philatô (Mt 27,11)
08. Giôxếp (Mt 27,57)
 
Hàng dọc : Chúa Kitô
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 03 MÙA CHAY A
 

Những gợi ý

01. Người đã chối Thầy 3 lần tên là gì? (Mt 26,69-75)

02. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)

03. Hãy hoàn thành câu: “Đây là … … … của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 17,5)

04. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá tên là gì? (Mt 27,32)

05. Người xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người là ai? (Ga 11,2)

06. Hãy hoàn thành câu: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ ... ... ..., nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4)

07. Phía trên đầu Đức Giêsu, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: Người này là Giêsu, là gì của dân Do-thái? (Mt 27,37)

08. Người mà dân Do thái đòi đóng đinh vào thập giá tên là gì? (Mt 27,11)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
Lời giải đáp
Ô chữ 03 MÙA CHAY A
 
01. Phêrô (Mt 26,69-75)
02. Caipha (Mt 26,63)
03. Con yêu dấu (Mt 17,5)
04. Gôngôtha (Mt 27,32)
05. Maria (Ga 11,2)
06. Cơm bánh (Mt 4,4)
07. Vua (Mt 27,37)
08. Đức Giêsu (Mt 27,11)
 
Hàng dọc : Hãy Trở Về
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 04 MÙA CHAY A
 

Những gợi ý

01. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được gì? (Mt 26,27-28)

02. Qua cơn bệnh của ông Ladarô, đây là dịp để bày tỏ vinh quang của ai? (Ga 11,4)

03. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)

04. Tổng trấn Philatô đặt Đức Giêsu ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là gì? (Ga 19,3)
 
05.  “Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Đây là lời của ai? (Ga 11,27)
 
06.. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải ... ... ... một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10)
 
07.. Ai đã dẫn các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê lên núi cao và biến hình đổi dạng trước mặt các ông? (Mt 17,1)
 
08. Người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 9,22)

09. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Đức Giêsu, và khoác cho Người cái gì? (Ga 19,2)

      Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
Lời giải đáp
Ô chữ 04 MÙA CHAY A
 
01. Tha tội (Mt 26,27-28).
02. Thiên Chúa (Ga 11,4).
03. Rửa chân (Ga 13,5).
04. Gápbatha (Ga 19,3).
05. Mácta (Ga 11,27).
06. Thờ phượng (Mt 4,10).
07. Đức Giêsu (Mt 17,1).
08. Đấng Kitô (Ga 9,22).
09. Áo choàng đỏ (Ga 19,2).
 
Hàng dọc : Thập Tự Giá
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 05 MÙA CHAY A
 

Những gợi ý

01. Ai đã dẫn các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê lên núi cao và biến hình đổi dạng trước mặt các ông? (Mt 17,1)

02. Hãy hoàn thành câu: “Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, ... ... ... đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26,28)

03. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6)

04.  Khi người lính lấy đòng đâm vào đâu của thân thể Đức Giêsu, thì Máu cùng nước chảy ra? (Ga 19,34)

05. “Anh em hãy canh thức và làm gì để khỏi lâm vào cơn cám dỗ? (Mt 26,41)

06. Tên làng quê, nơi Đức Giêsu gặp người phụ nữ bên bờ giếng là gì? (Ga 4,5)

07. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu gọi hành động này là gì, anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em? (Ga 13,15)

08. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi chớ thử thách ... ... ... là Thiên Chúa của ngươi.” (Mt 4,7)

09. Người dân thành Samari đã tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,42)

10. Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)

11. Người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 9,22)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Lời giải đáp
Ô chữ 05 MÙA CHAY A
 
01. Đức Giêsu (Mt 17,1)
02. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
03. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
04. Cạnh sườn (Ga 19,34)
05. Cầu nguyện (Mt 26,41)
06. Xykha (Ga 4,5)
07. Nêu gương (Ga 13,15)
08. Đức Chúa (Mt 4,7)
09. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
10. Simon (Mt 27,32)
11. Đấng Kitô (Ga 9,22)
 
Hàng dọc : Giêsu Yêu Con
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 06 MÙA CHAY A
 

 
Những gợi ý

01. “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” Đây là lời của ai? (Ga 11,16)
02. Đức Giêsu xin người phụ nữ thành Samari điều gì? (Ga 4,7)

03. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)

04. “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi ban, sẽ không bao giờ khát nữa”. Đây là lời của ai? (Ga 4, 12-14)

05. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,11)

06. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)

07. “Anh em hãy canh thức và làm gì để khỏi lâm vào cơn cám dỗ? (Mt 26,41)

08. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được gì? (Mt 26,27-28)

09.  Khi người lính lấy đòng đâm vào đâu của thân thể Đức Giêsu, thì Máu cùng nước chảy ra? (Ga 19,34)

10.  “Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Đây là lời của ai? (Ga 11,27)

11. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)

12. Người đã chối Thầy 3 lần tên là gì? (Mt 26,69-75)

 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
Lời giải đáp
Ô chữ 06 MÙA CHAY A
 
01. Tôma (Ga 11,16)
02. Nước uống (Ga 4,7)
03. Caipha (Mt 26,63)
04. Đức Giêsu (Ga 4, 12-14)
05. Philatô (Mt 27,11)
06. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
07. Cầu nguyện (Mt 26,41)
08. Tha tội (Mt 26,27-28)
09. Cạnh sườn (Ga 19,34)
10. Mácta (Ga 11,27)
11. Thần Khí (Mt 4,1)
12. Ông Phêrô (Mt 26,69-75)
Hàng dọc : Mùa Chay Thánh
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 07 MÙA CHAY A

 
Những gợi ý

01. “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” Đây là lời Đức Giêsu nói với ai? (Mt 26,40)
 
02. Ai cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: "Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái."? (Ga 19,19)

03. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá tên là gì? (Mt 27,32)

04. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì?  (Ga 19,12-16)

05. Ai đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)

06.. Hãy hoàn thành câu: “Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, ... ... ... đổ ra cho muôn người được tha tội.”  (Mt 26,28)

07. Người dân thành Samari đã tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,42)

08. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)

09. Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)

10. Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 

11. Hãy hoàn thành câu: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ ... ... ..., nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4)

12. Người phụ nữ Samari tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,25.29)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
Lời giải đáp
Ô chữ 07 MÙA CHAY A
 
01. Phêrô (Mt 26,40)
02. Philatô (Ga 19,19)
03. Gôngôtha (Mt 27,32)
04. Philatô (Ga 19,12-16)
05. Ma quỷ (Ga 13,2)
06. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
07. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
08. Caipha (Mt 26,63)
09. Simon (Mt 27,32)
10. Nicôđêmô (Ga 19,39) 
11. Cơm bánh (Mt 4,4)
12. Đấng Kitô (Ga 4,25.29)
Hàng dọc : Hạt Lúa Cho Đời
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 08 MÙA CHAY A


   
Những gợi ý

01. Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 

02. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,39)

03. Bọn lính kết một vòng gai làm gì rồi đặt lên đầu Đức Giêsu? (Ga 19,2)

04. Người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 9,22)

05. Ai đã dẫn các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê lên núi cao và biến hình đổi dạng trước mặt các ông? (Mt 17,1)

06. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải ... ... ... một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10)

07. Người Do thái tôn thờ Thiên Chúa tại thành nào? (Ga 4,20-21)

08. Qua cơn bệnh của ông Ladarô, đây là dịp để bày tỏ vinh quang của ai? (Ga 11,4)

09. Giuđa, kẻ đã nộp Đức Giêsu, thấy Người bị kết án thì thế nào? (Mt 27,3)

10. “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan.” Đây là lời của ai? (Mt 27,4)

11. Tên hồ nước, nơi anh mù đến rửa và được thấy là gì? (Ga 9,7)

12. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
Lời giải đáp
Ô chữ 08 MÙA CHAY A
01. Nicôđêmô (Ga 19,39) 
02. Trầm hương (Ga 19,39)
03. Vương miện (Ga 19,2)
04. Đấng Kitô (Ga 9,22)
05. Đức Giêsu (Mt 17,1)
06. Thờ phượng (Mt 4,10)
07. Giêrusalem (Ga 4,20-21)
08. Thiên Chúa (Ga 11,4)
09. Hối hận (Mt 27,3)
10. Giuđa (Mt 27,4)
11. Silôác (Ga 9,7)
12. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
 
Hàng dọc : Đấng Cứu Chuộc
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 09 MÙA CHAY A
 

 
Những gợi ý

01. “Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Đây là lời của ai? (Ga 11,27)

02. Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)

03. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá tên là gì? (Mt 27,32)

04. Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 

05. Cô Mácta tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 11,27)

06.  Theo tục lệ của người Do thái, vào dịp lễ gì, tổng trấn thường tha một người nào đó cho họ? (Ga 18,39)

07. Người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 9,22)

08. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6)

09. Môn đệ được được Đức Giêsu đem theo mình khi ngài hiển dung trên núi. (Mt 17,1)

10. Người đã chối Thầy 3 lần tên là gì? (Mt 26,69-75)

11. Người Do thái tôn thờ Thiên Chúa tại thành nào? (Ga 4,20-21)

12. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì? (Ga 19,12-16)

13. Ai là kẻ đã nộp Đức Giêsu, thấy Người bị kết án thì hối hận? (Mt 27,3)

14. Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
Lời giải đáp
Ô chữ 09 MÙA CHAY A
 
01. Mácta (Ga 11,27)
02. Simon (Mt 27,32)
03. Gôngôtha (Mt 27,32)
04. Nicôđêmô (Ga 19,39) 
05. Đức Kitô (Ga 11,27)
06. Vượt Qua (Ga 18,39)
07. Đấng Kitô (Ga 9,22)
08. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
09. Giacôbê (Mt 17,1)
10. Phêrô (Mt 26,69-75)
11. Giêrusalem (Ga 4,20-21)
12. Philatô (Ga 19,12-16)
13. Giuđa (Mt 27,3)
14. Giôxếp (Ga 19,38)
Hàng dọc : Con Đường Chúa Đi
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 10 MÙA CHAY A


 

Những gợi ý

01. Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 

02. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)

 03. Hãy hoàn thành câu: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ ... ... ..., nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4)

04. Bọn lính kết một vòng gai làm gì rồi đặt lên đầu Đức Giêsu? (Ga 19,2)

05. “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi ban, sẽ không bao giờ khát nữa”. Đây là lời của ai? (Ga 4, 12-14)

06. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được gì? (Mt 26,27-28)

07. “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai? (Mt 26,28)
08. Người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 9,22)

09. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải ... ... ... một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10)

10. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu gọi hành động này là gì, anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em? (Ga 13,15)

11. Hãy hoàn thành câu: “Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, ... ... ... đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26,28)

12.  “Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Đây là lời của ai? (Ga 11,27)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
Lời giải đápÔ chữ 10 MÙA CHAY A
 
01. Nicôđêmô (Ga 19,39) 
02. Yêu thương (Ga 13,1)
 03. Cơm bánh (Mt 4,4)
04. Vương miện (Ga 19,2)
05. Đức Giêsu (Ga 4, 12-14)
06. Tha tội (Mt 26,27-28)
07. Phêrô (Mt 26,28)
08. Đấng Kitô (Ga 9,22)
09. Thờ phượng (Mt 4,10)
10. Nêu gương (Ga 13,15)
11. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
12.  Mácta (Ga 11,27)
 
Hàng dọc : Đường Thập Giá
 

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 11 MÙA CHAY A 
Những gợi ý

01. Người dân thành Samari đã tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,42)

02. Giuđa, kẻ đã nộp Đức Giêsu, thấy Người bị kết án thì thế nào? (Mt 27,3)

03. Người Do thái tôn thờ Thiên Chúa tại thành nào? (Ga 4,20-21)

04. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)

05. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6)

06. Đấng Mêsia cũng được gọi là gì? (Ga 4,25)

07. Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)

08. Khi người lính lấy đòng đâm vào đâu của thân thể Đức Giêsu, thì Máu cùng nước chảy ra? (Ga 19,34)

09. “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan.” Đây là lời của ai? (Mt 27,4)

10. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)

11. Hãy hoàn thành câu: “Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, ... ... ... đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26,28)

12. Cô Mácta tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 11,27)

13. Tên hồ nước, nơi anh mù đến rửa và được thấy là gì? (Ga 9,7)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

Lời giải đáp
Ô chữ 11 MÙA CHAY A

01. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
02. Hối hận (Mt 27,3)
03. Giêrusalem (Ga 4,20-21)
04. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
05. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
06. Đức Kitô (Ga 4,25)
07. Giôxếp (Ga 19,38)
08. Cạnh sườn (Ga 19,34)
09. Giuđa (Mt 27,4)
10. Thần Khí (Mt 4,1)
11. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
12. Đức Kitô (Ga 11,27)
13. Silôác (Ga 9,7)

Hàng dọc : Chúa Giêsu Kitô

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 12 MÙA CHAY A 
Những gợi ý

01.  Theo tục lệ của người Do thái, vào dịp lễ gì, tổng trấn thường tha một người nào đó cho họ? (Ga 18,39)

02. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,39)

03. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)

04. Bọn lính kết một vòng gai làm gì rồi đặt lên đầu Đức Giêsu? (Ga 19,2)

05. Khi người lính lấy đòng đâm vào đâu của thân thể Đức Giêsu, thì Máu cùng nước chảy ra? (Ga 19,34)

06. Người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 9,22)

07. Cô Mácta tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 11,27)

08. Tổng trấn Philatô đặt Đức Giêsu ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là gì? (Ga 19,3)

09. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6)

10. Người đã chối Thầy 3 lần tên là gì? (Mt 26,69-75)

11. Hãy hoàn thành câu: “Đây là … … … của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 17,5)

 12. “Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Đây là lời của ai? (Ga 11,27)

13. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)

14. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì? (Ga 19,12-16)

15. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được gì? (Mt 26,27-28)

16. Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


Lời giải đáp
Ô chữ 12 MÙA CHAY A

01.  Vượt Qua (Ga 18,39)
02. Trầm hương (Ga 19,39)
03. Caipha (Mt 26,63)
04. Vương miện (Ga 19,2)
05. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
06. Đấng Kitô (Ga 9,22)
07. Đức Kitô (Ga 11,27)
08. Gápbatha (Ga 19,3)
09. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
10. Phêrô (Mt 26,69-75)
11. Con yêu dấu (Mt 17,5)
12. Mácta (Ga 11,27)
13. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
14. Philatô (Ga 19,12-16)
15. Tha tội (Mt 26,27-28)
16. Giôxếp (Ga 19,38)

Hàng dọc : Thánh Giá Chúa Kitô

Gb. Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 13 MÙA CHAY A


 Những gợi ý

01. Hãy hoàn thành câu:  “Chính Thầy là … … …  và là sự sống”. (Ga 11,25)

02. Khi người lính lấy đòng đâm đâu trong thân thể của Đức Giêsu, thì máu và nước chảy ra? (Ga 19,34)

03. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)

04. Hãy hoàn thành câu: “Đây là … … … của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 17,5)

05. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6)

06. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Nếu chị nhận ra … … … Thiên Chúa ban, và ai là Người nói với chị “cho tôi chút nước uống” thì hẳn chị đã xin và Người ấy đã ban cho chị nước hằng sống”. (Ga 4,10)

07. “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” Đây là lời của ai? (Ga 11,16)

09. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)

10. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu gọi hành động này là gì, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em? (Ga 13,15)

11. Qua cơn bệnh của ông Ladarô, đây là dịp để bày tỏ vinh quang của ai? (Ga 11,4)

12. Người phụ nữ Samari tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,25)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 13 MÙA CHAY A

01. Sự sống lại (Ga 11,25)
02. Cạnh sườn (Ga 19,34)
03. Caipha (Mt 26,63)
04. Con yêu dấu (Mt 17,5)
05. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
06. Ân huệ (Ga 4,10)
07. Tôma (Ga 11,16)
09. Yêu thương (Ga 13,1)
10. Nêu gương (Ga 13,15)
11. Thiên Chúa (Ga 11,4)
12. Đấng Mêsia (Ga 4,25)

Hàng dọc : Lời Yêu Thương

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 14 MÙA CHAY A


 Những gợi ý

01. Trong hoang địa, ma quỷ đã làm gì Đức Giêsu? (Mt 4,2)

02. Ai đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)

03. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)

04. Người dân thành Samari đã tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,42)

05. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá tên là gì? (Mt 27,32)

06. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi phải … … … Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi”. (Mt 4,11)

07. Trong hoang địa 40 ngày đêm, Đức Giêsu đã làm gì? (Mt 4,1-2)

08. Cô Mácta tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 11,27)

09. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được gì? (Mt 26,27-28)

10.  “Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Đây là lời của ai? (Ga 11,27)

11. Người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 9,22)

12. Người đã chối Thầy 3 lần tên là gì? (Mt 26,69-75)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 14 MÙA CHAY A

01. Cám dỗ (Mt 4,2)
02. Ma quỷ (Ga 13,2)
03. Rửa chân (Ga 13,5)
04. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
05. Gôngôtha (Mt 27,32)
06. Bái lạy (Mt 4,11)
07. Ăn chay (Mt 4,1-2)
08. Đức Kitô (Ga 11,27)
09. Tha tội. (Mt 26,27-28)
10.  Mácta. (Ga 11,27)
11. Đấng Kitô (Ga 9,22)
12. Phêrô (Mt 26,69-75)

Hàng dọc : Mùa Chay Thánh

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 15 MÙA CHAY A


 Những gợi ý

01. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)

02. Anh em hãy canh thức và làm gì để khỏi lâm vào cơn cám dỗ? (Mt 26,41)

03. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi phải … … … Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi”. (Mt 4, 11)

04. “Họ đã lượm lấy ba mươi đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Ítraen đã đặt khi đánh giá Người.” Đây là lời ngôn sứ nào? (Mt 27,9)

05. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,11)

06. Hãy hoàn thành câu: “Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, ... ... ... đổ ra cho muôn người được tha tội.”  (Mt 26,28)

07. Người phụ nữ Samari tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,25.29)

08. Giuđa, kẻ đã nộp Đức Giêsu, thấy Người bị kết án thì thế nào? (Mt 27,3)

09. Hãy hoàn thành câu: “Đây là … … … của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 17,5)

10. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)

11. Người dân thành Samari đã tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,42)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


Lời giải đáp
Ô chữ 15 MÙA CHAY A

01. Yêu thương (Ga 13,1)
02. Cầu nguyện (Mt 26,41)
03. Bái lạy (Mt 4, 11)
04. Giêrêmia (Mt 27,9)
05. Philatô (Mt 27,11)
06. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
07. Đấng Kitô (Ga 4,25.29)
08. Hối hận (Mt 27,3)
09. Con yêu dấu (Mt 17,5)
10. Giôxếp (Ga 19,38)
11. Đấng cứu độ (Ga 4,42)

Hàng dọc : Hy Lễ Tình Yêu

Gb. Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 16 MÙA CHAY A

Chủ đề của ô chữ này là những ký tự ở ô được tô đậm. Những gợi ý

01. Hãy hoàn thành câu: “Đây là … … … của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 17,5)

02. Ai đã gặp và xin nước uống của người phụ nữ bên bờ giếng của ông Giacóp? (Ga 4,7)

03. Đức Giêsu chịu đóng đinh vào đâu? (Ga 9,16)

04. Thứ trộn với trầm hương để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,39)

05. Trong hoang địa 40 ngày đêm, Đức Giêsu đã làm gì? (Mt 4, 1-2)

06. Bọn lính kết một vòng gai làm gì rồi đặt lên đầu Đức Giêsu? (Ga 19,2)

07. Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)

08. Những người Pharisêu tự nhận mình là môn đệ của ai? (Ga 9,28)

09. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu gọi hành động này là gì, anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em? (Ga 13,15)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

Lời giải đáp
Ô chữ 16 MÙA CHAY A

01. Con yêu dấu (Mt 17,5)
02. Đức Giêsu (Ga 4,7)
03. Thập giá (Ga 9,16)
04. Mộc dược (Ga 19,39)
05. Ăn chay (Mt 4,1-2)
06. Vương miện (Ga 19,2)
07. Simon (Mt 27,32)
08. Môsê (Ga 9,28)
09. Nêu gương (Ga 13,15)

Hàng dọc : Cầu Nguyện

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 17 MÙA CHAY A

Chủ đề của ô chữ này là những ký tự ở ô được tô đậm.


Những gợi ý

01. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Đức Giêsu, và khoác cho Người cái gì? (Ga 19,2)

02. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6)
03. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)

04. Tổng trấn Philatô đặt Đức Giêsu ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là gì? (Ga 19,3)

05. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,11)

06. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi chớ thử thách ... ... ... là Thiên Chúa của ngươi.” (Mt 4,7)

07. Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài Đức Giêsu để an táng tên là gì? (Mt 27,57)

08. Ai cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: "Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái."? (Ga 19,19)

09. Tên làng quê, nơi Đức Giêsu gặp người phụ nữ bên bờ giếng là gì? (Ga 4,5)

10. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,39)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


Lời giải đáp
Ô chữ 17 MÙA CHAY A
01. Áo choàng đỏ (Ga 19,2)
02. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
03. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
04. Gápbatha (Ga 19,3)
05. Philatô (Mt 27,11)
06. Đức Chúa (Mt 4,7)
07. Giôxếp (Mt 27,57)
08. Philatô (Ga 19,19)
09. Xykha (Ga 4,5)
10. Trầm hương (Ga 19,39)

Hàng dọc : Hy Tế Thập Tự

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 18 MÙA CHAY A Những gợi ý
Hàng ngang

01. Cô Mácta tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 11,27)

02. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá tên là gì? (Mt 27,32)

03. Hãy hoàn thành câu: “Đây là … … … của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 17,5)

04. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu gọi hành động này là gì, anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em? (Ga 13,15)

Hàng dọc

05. Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài Đức Giêsu để an táng tên là gì? (Mt 27,57)

06. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6)

07. “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan.” Đây là lời của ai?  (Mt 27,4)

08. Thứ trộn với trầm hương để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,39)


Lời giải đáp
Ô chữ 18 MÙA CHAY A


 
Hàng ngang
01. Đức Kitô (Ga 11,27)
02. Gôngôtha (Mt 27,32)
03. Con yêu dấu (Mt 17,5)
04. Nêu gương (Ga 13,15)

Hàng dọc
05. Giôxếp (Mt 27,57)
06. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
07. Giuđa (Mt 27,4)
08. Mộc dược (Ga 19,39)

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 19 MÙA CHAY A

 Những gợi ý
Hàng ngang

01. Ai đã gặp và xin nước uống của người phụ nữ bên bờ giếng của ông Giacóp? (Ga 4,7)

02. Anh em hãy canh thức và làm gì để khỏi lâm vào cơn cám dỗ? (Mt 26,41)

03. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải ... ... ... một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10)

04. Hãy hoàn thành câu: “Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, ... ... ... đổ ra cho muôn người được tha tội.”  (Mt 26,28)

Hàng dọc

05. Người Do thái tôn thờ Thiên Chúa tại thành nào? (Ga 4,20-21)

06. Những người Pharisêu tự nhận mình là môn đệ của ai? (Ga 9,28)

07.  Theo tục lệ của người Do thái, vào dịp lễ gì, tổng trấn thường tha một người nào đó cho họ? (Ga 18,39)

08. “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” Đây là lời Đức Giêsu nói với ai? (Mt 26,40)

09. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu gọi hành động này là gì, anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em? (Ga 13,15)


Lời giải đáp
Ô chữ 19 MÙA CHAY A

 
Hàng ngang
01. Đức Giêsu (Ga 4,7)
02. Cầu nguyện (Mt 26,41)
03. Thờ phượng (Mt 4,10)
04. Máu Giao Ước (Mt 26,28)

Hàng dọc

05. Giêrusalem (Ga 4,20-21)
06. Môsê (Ga 9,28)
07.  Vượt Qua (Ga 18,39)
08. Phêrô (Mt 26,40)
09. Nêu gương (Ga 13,15)

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 20 MÙA CHAY A

Những gợi ý

Hàng dọc

01. “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan.” Đây là lời của ai? (Mt 27,4)

02. Những người Pharisêu tự nhận mình là môn đệ của ai? (Ga 9,28)

03. Hãy hoàn thành câu: “Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, ... ... ... đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26,28)

04. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)

Hàng ngang

05. Ai là kẻ đã nộp Đức Giêsu, thấy Người bị kết án thì hối hận? (Mt 27,3)

06. Người dân thành Samari đã tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,42)

07. Khi người lính lấy đòng đâm vào đâu của thân thể Đức Giêsu, thì Máu cùng nước chảy ra? (Ga 19,34)

08. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Đức Giêsu, và khoác cho Người cái gì? (Ga 19,2)

Lời giải đáp
Ô chữ 20 MÙA CHAY A

Hàng dọc
01. Giuđa (Mt 27,4)
02. Môsê (Ga 9,28)
03. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
04. Yêu thương (Ga 13,1)

Hàng ngang
05. Giuđa (Mt 27,3)
06. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
07. Cạnh sườn (Ga 19,34)
08. Áo choàng đỏ (Ga 19,2)

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++

 
Lời giải đáp
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 01 MÙA CHAY A

Lời giải đáp
Ô chữ 01 MÙA CHAY A

01. Cạnh sườn (Ga 19,34)
02. Tha tội (Mt 26,27-28)
03. Ông Tôma (Ga 11,16)
04. Caipha (Mt 26,63)
05. Silôác (Ga 9,7)
06. Đức Giêsu (Mt 4,11)

Hàng dọc : Sám Hôi

+++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 02 MÙA CHAY A

01. Đức Giêsu (Mt 17,1)
02. Thiên Chúa (Ga 11,4)
03. Nêu gương (Ga 13,15)
04. Maria (Ga 11,2)
05. Thần Khí (Mt 4,1)
06. Đức Kitô (Ga 4,25)
07. Philatô (Mt 27,11)
08. Giôxếp (Mt 27,57)

Hàng dọc : Chúa Kitô

+++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 03 MÙA CHAY A

01. Phêrô (Mt 26,69-75)
02. Caipha (Mt 26,63)
03. Con yêu dấu (Mt 17,5)
04. Gôngôtha (Mt 27,32)
05. Maria (Ga 11,2)
06. Cơm bánh (Mt 4,4)
07. Vua (Mt 27,37)
08. Đức Giêsu (Mt 27,11)

Hàng dọc : Hãy Trở Về

+++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 04 MÙA CHAY A

01. Tha tội (Mt 26,27-28).
02. Thiên Chúa (Ga 11,4).
03. Rửa chân (Ga 13,5).
04. Gápbatha (Ga 19,3).
05.  Mácta (Ga 11,27).
06. Thờ phượng (Mt 4,10).
07. Đức Giêsu (Mt 17,1).
08. Đấng Kitô (Ga 9,22).
09. Áo choàng đỏ (Ga 19,2).

Hàng dọc : Thập Tự Giá

++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 05 MÙA CHAY A

01. Đức Giêsu (Mt 17,1)
02. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
03. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
04. Cạnh sườn (Ga 19,34)
05. Cầu nguyện (Mt 26,41)
06. Xykha (Ga 4,5)
07. Nêu gương (Ga 13,15)
08. Đức Chúa (Mt 4,7)
09. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
10. Simon (Mt 27,32)
11. Đấng Kitô (Ga 9,22)

Hàng dọc : Giêsu Yêu Con

++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 06 MÙA CHAY A

01. Tôma (Ga 11,16)
02. Nước uống (Ga 4,7)
03. Caipha (Mt 26,63)
04. Đức Giêsu (Ga 4, 12-14)
05. Philatô (Mt 27,11)
06. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
07. Cầu nguyện (Mt 26,41)
08. Tha tội (Mt 26,27-28)
09. Cạnh sườn (Ga 19,34)
10. Mácta (Ga 11,27)
11. Thần Khí (Mt 4,1)
12. Ông Phêrô (Mt 26,69-75)

Hàng dọc : Mùa Chay Thánh

++++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 07 MÙA CHAY A

01. Phêrô (Mt 26,40)
02. Philatô (Ga 19,19)
03. Gôngôtha (Mt 27,32)
04. Philatô (Ga 19,12-16)
05. Ma quỷ (Ga 13,2)
06. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
07. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
08. Caipha (Mt 26,63)
09. Simon (Mt 27,32)
10. Nicôđêmô (Ga 19,39) 
11. Cơm bánh (Mt 4,4)
12. Đấng Kitô (Ga 4,25.29)

Hàng dọc : Hạt Lúa Cho Đời

++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 08 MÙA CHAY A

01. Nicôđêmô (Ga 19,39) 
02. Trầm hương (Ga 19,39)
03. Vương miện (Ga 19,2)
04. Đấng Kitô (Ga 9,22)
05. Đức Giêsu (Mt 17,1)
06. Thờ phượng (Mt 4,10)
07. Giêrusalem (Ga 4,20-21)
08. Thiên Chúa (Ga 11,4)
09. Hối hận (Mt 27,3)
10. Giuđa (Mt 27,4)
11. Silôác (Ga 9,7)
12. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)

Hàng dọc : Đấng Cứu Chuộc

+++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 09 MÙA CHAY A

01. Mácta (Ga 11,27)
02. Simon (Mt 27,32)
03. Gôngôtha (Mt 27,32)
04. Nicôđêmô (Ga 19,39) 
05. Đức Kitô (Ga 11,27)
06. Vượt Qua (Ga 18,39)
07. Đấng Kitô (Ga 9,22)
08. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
09. Giacôbê (Mt 17,1)
10. Phêrô (Mt 26,69-75)
11. Giêrusalem (Ga 4,20-21)
12. Philatô (Ga 19,12-16)
13. Giuđa (Mt 27,3)
14. Giôxếp (Ga 19,38)

Hàng dọc : Con Đường Chúa Đi

++++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 10 MÙA CHAY A

01. Nicôđêmô (Ga 19,39) 
02. Yêu thương (Ga 13,1)
 03. Cơm bánh (Mt 4,4)
04. Vương miện (Ga 19,2)
05. Đức Giêsu (Ga 4, 12-14)
06. Tha tội (Mt 26,27-28)
07. Phêrô (Mt 26,28)
08. Đấng Kitô (Ga 9,22)
09. Thờ phượng (Mt 4,10)
10. Nêu gương (Ga 13,15)
11. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
12.  Mácta (Ga 11,27)

Hàng dọc : Đường Thập Giá

+++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 11 MÙA CHAY A

01. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
02. Hối hận (Mt 27,3)
03. Giêrusalem (Ga 4,20-21)
04. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
05. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
06. Đức Kitô (Ga 4,25)
07. Giôxếp (Ga 19,38)
08. Cạnh sườn (Ga 19,34)
09. Giuđa (Mt 27,4)
10. Thần Khí (Mt 4,1)
11. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
12. Đức Kitô (Ga 11,27)
13. Silôác (Ga 9,7)

Hàng dọc : Chúa Giêsu Kitô

++++++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 12 MÙA CHAY A

01.  Vượt Qua (Ga 18,39)
02. Trầm hương (Ga 19,39)
03. Caipha (Mt 26,63)
04. Vương miện (Ga 19,2)
05. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
06. Đấng Kitô (Ga 9,22)
07. Đức Kitô (Ga 11,27)
08. Gápbatha (Ga 19,3)
09. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
10. Phêrô (Mt 26,69-75)
11. Con yêu dấu (Mt 17,5)
12. Mácta (Ga 11,27)
13. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
14. Philatô (Ga 19,12-16)
15. Tha tội (Mt 26,27-28)
16. Giôxếp (Ga 19,38)

Hàng dọc : Thánh Giá Chúa Kitô

+++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 13 MÙA CHAY A

01. Sự sống lại (Ga 11,25)
02. Cạnh sườn (Ga 19,34)
03. Caipha (Mt 26,63)
04. Con yêu dấu (Mt 17,5)
05. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
06. Ân huệ (Ga 4,10)
07. Tôma (Ga 11,16)
09. Yêu thương (Ga 13,1)
10. Nêu gương (Ga 13,15)
11. Thiên Chúa (Ga 11,4)
12. Đấng Mêsia (Ga 4,25)

Hàng dọc : Lời Yêu Thương

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 14 MÙA CHAY A

01. Cám dỗ (Mt 4,2)
02. Ma quỷ (Ga 13,2)
03. Rửa chân (Ga 13,5)
04. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
05. Gôngôtha (Mt 27,32)
06. Bái lạy (Mt 4,11)
07. Ăn chay (Mt 4,1-2)
08. Đức Kitô (Ga 11,27)
09. Tha tội. (Mt 26,27-28)
10.  Mácta. (Ga 11,27)
11. Đấng Kitô (Ga 9,22)
12. Phêrô (Mt 26,69-75)

Hàng dọc : Mùa Chay Thánh

Gb. Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 15 MÙA CHAY A

01. Yêu thương (Ga 13,1)
02. Cầu nguyện (Mt 26,41)
03. Bái lạy (Mt 4, 11)
04. Giêrêmia (Mt 27,9)
05. Philatô (Mt 27,11)
06. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
07. Đấng Kitô (Ga 4,25.29)
08. Hối hận (Mt 27,3)
09. Con yêu dấu (Mt 17,5)
10. Giôxếp (Ga 19,38)
11. Đấng cứu độ (Ga 4,42)

Hàng dọc : Hy Lễ Tình Yêu

+++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 16 MÙA CHAY A

01. Con yêu dấu (Mt 17,5)
02. Đức Giêsu (Ga 4,7)
03. Thập giá (Ga 9,16)
04. Mộc dược (Ga 19,39)
05. Ăn chay (Mt 4, 1-2)
06. Vương miện (Ga 19,2)
07. Simon (Mt 27,32)
08. Môsê (Ga 9,28)
09. Nêu gương (Ga 13,15)

Hàng dọc : Cầu Nguyện

++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 17 MÙA CHAY A

01. Áo choàng đỏ (Ga 19,2)
02. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
03. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
04. Gápbatha (Ga 19,3)
05. Philatô (Mt 27,11)
06. Đức Chúa (Mt 4,7)
07. Giôxếp (Mt 27,57)
08. Philatô (Ga 19,19)
09. Xykha (Ga 4,5)
10. Trầm hương (Ga 19,39)

Hàng dọc : Hy Tế Thập Tự

+++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 18 MÙA CHAY A

Hàng ngang
01. Đức Kitô (Ga 11,27)
02. Gôngôtha (Mt 27,32)
03. Con yêu dấu (Mt 17,5)
04. Nêu gương (Ga 13,15)

Hàng dọc
05. Giôxếp (Mt 27,57)
06. Đức Giêsu (Ga 13,2-6)
07. Giuđa (Mt 27,4)
08. Mộc dược (Ga 19,39)


Lời giải đáp
Ô chữ 19 MÙA CHAY A

Hàng ngang
01. Đức Giêsu (Ga 4,7)
02. Cầu nguyện (Mt 26,41)
03. Thờ phượng (Mt 4,10)
04. Máu Giao Ước (Mt 26,28)

Hàng dọc
05. Giêrusalem (Ga 4,20-21)
06. Môsê (Ga 9,28)
07.  Vượt Qua (Ga 18,39)
08. Phêrô (Mt 26,40)
09. Nêu gương (Ga 13,15)

++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 20 MÙA CHAY A

Hàng dọc
01. Giuđa (Mt 27,4)
02. Môsê (Ga 9,28)
03. Máu Giao Ước (Mt 26,28)
04. Yêu thương (Ga 13,1)

Hàng ngang
05. Giuđa (Mt 27,3)
06. Đấng cứu độ (Ga 4,42)
07. Cạnh sườn (Ga 19,34)
08. Áo choàng đỏ (Ga 19,2)

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 Tags: pva mc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây