TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

39 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm Mùa Vong B

Thứ tư - 02/06/2021 21:58 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1042
“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)
39 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm Mùa Vong B

39 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm Mùa Vọng B

VUI HỌC THÁNH KINH
MÙA VỌNG B
39 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm


Tham Khảo
 
CN I MV B :   Tin Mừng thánh Mác-cô 13,33-37
CN II MV B :  Tin Mừng thánh Mác-cô 1,1-8
CN III MV B : Tin Mừng thánh Gio-an 1,6-8.19-28
CN IV MV B : Tin Mừng thánh Lu-ca 1,26-38
 
 
39 Câu Hỏi Thưa
 
01. Hỏi: Đức Giê-su kêu gọi anh em phải coi chừng, phải làm gì vì anh em không biết khi nào thời ấy đến? (Mc 13,33)
- Thưa : Phải tỉnh thức.
 
02. Hỏi: Ông chủ trẩy đi đâu, để lại nhà trao quyền cho các đầy tớ của mình? (Mc 13,34)
- Thưa : Đi phương xa.


03Hỏi: Khi người chủ trẩy đi phương xa, để lại nhà, trao quyền cho ai? (Mc 13,34)  
- Thưa : Cho các đầy tớ.


04. Hỏi: Ông chủ chỉ định cho mỗi người mỗi việc, và ra lệnh cho ai phải canh thức? (Mc 13,34)
- Thưa : Người giữ cửa.
 
05. Hỏi: Chủ nhà có thể đến vào những lúc nào? (Mc 13,35)
- Thưa : Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.


06. Hỏi: Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)
- Thưa : Phải canh thức.


07. Hỏi: Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, biết anh em đang làm gì? (Mc 13,36)
- Thưa : Đang ngủ.


08. Hỏi: Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người là phải làm gì? (Mc 13,37)
- Thưa : Phải canh thức.


09. Hỏi: “Này Ta sai sứ giả của ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mc 1,2).
- Thưa : Ngôn sứ I-sai-a.


10. Hỏi: Ai xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được tha tội? (Mc 1,4).
- Thưa : Ông Gio-an Tẩy giả.
 
11. Hỏi: Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,4).
- Thưa : Ơn tha tội.


12. Hỏi: Ông Gio-an xuất hiện trong hoang địa kêu gọi mọi người làm gì? (Mc 1,4).
- Thưa : Chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối.


13. Hỏi: Ông Gio-an kêu gọi người ta chịu gì để tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)
- Thưa : Phép rửa.


14. Hỏi: Ông Gio-an làm phép rửa cho mọi người ở đâu? (Mc 1,5)
- Thưa : Trong sông Gio-đan.

 
15. Hỏi: Thức ăn của ông Gio-an Tẩy giả là gì? (Mc 1,6).
- Thưa : Mật ong rừng và châu chấu.


16. Hỏi: Những người thuộc miền nào đã đến với ông Gio-an Tẩy giả? (Mc 1,5)
- Thưa : Miền Giu-đê.
 
17. Hỏi: Những người thuộc thành nào kéo đến thú tội và xin ông Gio-an làm phép rửa? (Mc 1,5)
- Thưa : Thành Giê-ru-sa-lem.


18. Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong đâu? (Mc 1,7-8)
- Thưa : Trong Thánh Thần.


19. Hỏi: Có 1 người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về ánh sáng là ai? (Ga 1,6-7)
- Thưa : Ông Gio-an.
 
20. Hỏi: Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm gì? (Ga 1,7)
- Thưa : Làm chứng về ánh sáng.
 
21. Hỏi: Ông Gio-an đến và làm chứng về ánh sáng để mọi người làm gì? (Ga 1,7) 
- Thưa : Nhờ ông mà tin.
 
22. Hỏi: Những người từ Giê-ru-sa-lem được cử đến để hỏi ông Gio-an là ai? (Ga 1,19)
- Thưa : Họ là các thầy Lê-vi và các tư tế.
 
23. Hỏi: Ông Gio-an tuyên bố ông không phải là ai? (Ga 1,20).
- Thưa : Đấng Ki-tô.


24. Hỏi: Ông Gio-an đã làm phép rửa tại đâu? (Ga 1,28)
- Thưa : Sông Gio-đan.
 
25. Hỏi: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)
- Thưa : Ngôn sứ I-sai-a. 


26. Hỏi: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” Đây là lời của ai nói với ông Gio-an? (Ga 1,24-25).
- Thưa : Người thuộc phái Pha-ri-sêu.


27. Hỏi:: Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và thế nào? (Ga 1,26-27).
- Thưa : Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.


28. Hỏi: Bà Ê-li-sa-bét có thai được bao nhiêu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en truyền tin cho cô Ma-ri-a? (Lc 1,26-27).
- Thưa : Được sáu tháng.


29. Hỏi: Sứ thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a tên là gì? (Lc 1, 26)
- Thưa : Sứ thần Gáp-ri-en.


30. Hỏi: Người thiếu nữ được truyền tin là ai? (Lc 1,27)
- Thưa : Cô Ma-ri-a.


31. Hỏi: Trinh nữ Ma-ri-a cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27)
- Thưa : Thành Na-da-rét.


32. Hỏi: Hôn phu của Đức Ma-ri-a thuộc dòng dõi của vua nào? (Lc 1,27)
- Thưa : Vua Đa-vít.


33 Hỏi: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy những gì, Đức Chúa ở cùng bà? (Lc 1,28)
- Thưa : Đầy ân sủng.


34 Hỏi: Khi nghe sứ thần chào, trinh nữ Ma-ri-a có thái độ thế nào? (Lc 1, 29)
 - Thưa : Bối rối.


35. Hỏi: Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
- Thưa : Được đặt tên là Giê-su.


36. Hỏi: Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là gì? (Lc 1,32)
- Thưa : Con Đấng Tối Cao.


37. Hỏi: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của ai sẽ rợp bóng trên bà? (Lc 1,35)
          - Thưa : Quyền năng của Đấng Tối Cao.
 
38. Hỏi: Người chị họ của cô Ma-ri-a tên là gì? (Lc 1, 36)
- Thưa : Tên là Ê-li-sa-bét.
 
39. Hỏi: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là lời của ai? (Lc 1,38)
- Thưa : Cô Ma-ri-a.
 
 Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
MÙA VỌNG B


Tham Khảo
 
CN I MV B :   Tin Mừng thánh Mác-cô 13,33-37
CN II MV B :  Tin Mừng thánh Mác-cô 1,1-8
CN III MV B : Tin Mừng thánh Gio-an 1,6-8.19-28
CN IV MV B : Tin Mừng thánh Lu-ca 1, 26-38
 
 
39 Câu Trắc Nghiệm
 
01. Đức Giê-su kêu gọi anh em phải coi chừng, phải làm gì vì anh em không biết khi nào thời ấy đến? (Mc 13,33)
a. Cầu nguyện.
b. Tỉnh thức.
c. Tránh xa tội lỗi.
d. Tránh xa biệt phái.

 
02. Ông chủ trẩy đi đâu, để lại nhà trao quyền cho các đầy tớ của mình? (Mc 13,34)
a. Dự tiệc cưới.
b. Hành hương.
c. Phương xa.
d. Yết kiến hoàng đế để được phong vương. 

 
03. Khi người chủ trẩy đi phương xa, để lại nhà, trao quyền cho ai? (Mc 13,34) 
a. Các môn đệ.
b. Các đầy tớ.
c. Các tá điền.
d. Các tư tế.

 
04. Ông chủ chỉ định cho mỗi người mỗi việc, và ra lệnh cho ai phải canh thức? (Mc 13,34)
a. Người tá điền.
b. Người đầy tớ.
c. Người thân cận.
d. Người giữ cửa.

 
05. Chủ nhà có thể đến vào những lúc nào? (Mc 13,35)
a. Nửa đêm.
b. Rạng sáng.
c. Lúc chập tối.
d. Cả a, b và c đúng.

 
06. Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)
a.  Cầu nguyện.
b.  Canh thức.
c.  Lo lắng.
d.  Sẵn sàng

 
07. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, biết anh em đang làm gì? (Mc 13,36)
a. Làm việc.
b. Chè chén say sưa.
c. Ngủ.
d. Tỉnh thức.

 
08. Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người là phải làm gì? (Mc 13,37)
a. Phải canh thức.
b. Phải sám hối.
c. Phải tin vào Tin Mừng.
d. Phải cầu nguyện.

 
09. “Này Ta sai sứ giả của ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mc 1,2).
a. Ngôn sứ I-sai-a.
b. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
c. Ngôn sứ Ê-dê-ki-en.
d. Ngôn sứ Da-ca-ri-a.

 
10. Ai xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được tha tội? (Mc 1,4).
a. Đức Giê-su.
b. Ông Mô-sê.
c. Ông Phao-lô.
d. Ông Gio-an Tẩy giả.

 
11. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,4).
a. Ơn sám hối.
b. Ơn chết lành.
c. Ơn tha tội.
d. Ơn công chính.

 
12. Ông Gio-an xuất hiện trong hoang địa kêu gọi mọi người làm gì? (Mc 1,4).
a. Chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối.
b. Cầu nguyện liên lỉ.
c. Từ bỏ mọi sự và đi theo người.
d. Hãy sám hối và tin vào người.

 
13. Ông Gio-an kêu gọi người ta chịu gì để tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)
a. Xức tro trên đầu. 
b. Ăn chay hãm mình.
c. Phép rửa.
d. Hy sinh.

 
14. Ông Gio-an làm phép rửa cho mọi ngưởi đâu? (Mc 1,5)
a. Bên biển hồ Ga-li-lê.
b. Bên hồ Si-lô-ác.
c. Trong sông Êu-phơ-rát.
d. Trong sông Gio-đan.

 
15. Thức ăn của ông Gio-an Tẩy giả là gì? (Mc 1,6).
a. Mật ong rừng.
b. Châu chấu.
c. Thịt dê.
d. Chỉ a và b đúng.

 
16. Những người thuộc miền nào đã đến với ông Gio-an Tẩy giả? (Mc 1,5)
a. Miền Ga-li-lê.
b. Miền Sa-ma-ri-a.
c. Miền Thập tỉnh.
d. Miền Giu-đê.

 
17. Những người thuộc thành nào kéo đến thú tội và xin ông Gio-an làm phép rửa? (Mc 1,5)
a.  Thành Đa-mát.
b.  Thành Na-da-rét.
c.  Thành Giê-ru-sa-lem.
d.  Thành Ca-phác-na-um.

 
18. Hãy hoàn thành câu: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em ... ... ...” (Mc 1,7-8)
a. Trong Thần Khí và Sự Thật.
b. Trong Thánh Thần.
c. Trong Thiên Chúa. 
d. Nước và lửa.

 
19. Có 1 người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về ánh sáng là ai? (Ga 1,6-7)
a. Đức Giê-su.
b. Ông Mô-sê.
c. Ông Áp-ra-ham.
d. Ông Gio-an.
 
20. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm gì? (Ga 1,7)
a. Làm chứng về ánh sáng.
b. Rao giảng Nước Trời.
c. Kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng.
d. Chỉ a và c đúng.
 
21. Ông Gio-an đến và làm chứng về ánh sáng để mọi người làm gì? (Ga 1,7) 
a. Sám hối mà được cứu rỗi.
b. Nhờ ông mà tin.
c. Mọi người tin vào Nước Thiên Chúa đang hiển hiện.
d. Siêng năng cầu nguyện.
 
22. Những người từ Giê-ru-sa-lem được cử đến để hỏi ông Gio-an là ai? (Ga 1,19)
a. Các thượng tế.
b. Các thầy Lê-vi.
c. Các tư tế.
d. Chỉ b và c đúng.
 
23. Ông Gio-an tuyên bố ông không phải là ai? (Ga 1,20)
a. Con Thiên Chúa.
b. Đấng Ki-tô.
c. Tôi tớ trung thành của Thiên Chúa.
d. Thiên sứ của Thiên Chúa. 

 
24. Ông Gio-an đã làm phép rửa tại đâu? (Ga 1,28)
a. Biển hồ Ti-bê-ri-a.
b. Sông Gio-đan.
c. Giếng Gia-cóp.
d. Hồ Si-lô-ác.
 
25. “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)
a. Ngôn sứ Ê-dê-ki-en.
b. Ngôn sứ Ma-la-khi.
c. Ngôn sứ I-sai-a. 
d. Ngôn sứ Da-ca-ri-a.


26. “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” Đây là lời của ai nói với ông Gio-an? (Ga 1,24-25).
a. Người thuộc phái Pha-ri-sêu.
b. Người thuộc phái Xa-đốc.
c. Người thuộc phái Hê-rô-đê.
d. Người thuộc phái nhiệt thành.

 
27. Hãy hoàn thành câu: “Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và ... ... ... .” (Ga 1,26-27).
a. Tôi chỉ là người tiền hô cho Người.
b. Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.
c. Tôi đi trước Người.
d. Tôi chỉ chuẩn bị đường cho Người.

 
28. Bà Ê-li-sa-bét có thai được bao nhiêu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en truyền tin cho cô Ma-ri-a? (Lc 1,26-27).
a.  Được ba tháng.
b.  Được sáu tháng.
c.  Được chín tháng.
d.  Được mười hai tháng.

 
29. Sứ thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a tên là gì? (Lc 1, 26)
a. Sứ thần Gáp-ri-en.
b. Sứ thần Mi-ca-en.
c. Sứ thần Ra-pha-en.

 
30. Người thiếu nữ được truyền tin tên là gì?(Lc 1,27)
a. Cô Gio-an-na.
b. Cô Ma-ri-a.
c. Cô Ê-li-sa-bét.
d. Cô An-na.

 
31. Trinh nữ Ma-ri-a cư ngụ nơi thành nào?(Lc 1,27)
a. Thành Giê-ru-sa-lem.
b. Thành Na-da-rét.
c. Thành Ca-phác-na-um.
d. Thành Sa-ma-ri-a.

 
32. Hôn phu của Đức Ma-ri-a thuộc dòng dõi của vua nào?(Lc 1,27)
a. Vua Sa-lem.
b. Vua Đa-vít.
c. Vua Hê-rô-đê.
d. Vua Pha-ra-ô.

 
33 Hãy hoàn thành câu: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy … … … , Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
a. Tốt lành.
b. Công chính.
c. Ân sủng.
d. Niềm vui.

 
34 Khi nghe sứ thần chào, trinh nữ Ma-ri-a có thái độ thế nào? (Lc 1, 29)
a. Vui mừng.
b. Kinh sợ.
c. Bối rối.
d. Cả a, b và c đúng. 

 
35. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
a. Gio-an. 
b. Giê-su.
c. Sam-son.
d. Giô-suê.

 
36. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là gì? (Lc 1,32)
a. Đấng Mê-si-a.
b. Con Đấng Tối Cao.
c. Ngôi Hai Thiên Chúa.
d. Hoàng Tử Hòa Bình.

 
37. Sứ thần đáp ‘Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của ai sẽ rợp bóng trên bà’? (Lc 1,35)
a. Thánh Thần. 
b. Người công chính.
c. Đấng Tối Cao.
d. Các thiên thần.

 
38. Người chị họ của cô Ma-ri-a tên là gì? (Lc 1, 36)
a. Ê-li-se-va. 
b. Bát-se-va.
c. Ê-li-sa-bét. 
d. An-na.

 
39. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là lời của ai?(Lc 1,38)
a. Cô Mác-ta.
b. Cô Ma-ri-a.
c. Cô Ê-li-sa-bét.
d. Cô An-na.

 
 Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
MÙA VỌNG B
 
 
39 Câu Trắc Nghiệm
 
01. b. Tỉnh thức (Mc 13,33)
02. c. Phương xa (Mc 13,34)
03. b. Các đầy tớ (Mc 13,34)
04. d. Người giữ cửa (Mc 13,34)
05. d. Cả a, b và c đúng (Mc 13,35)
06. b. Canh thức (Mc 13,35)
07. c. Ngủ (Mc 13,36)
08. a. Phải canh thức (Mc 13,37)
09. a. Ngôn sứ I-sai-a (Mc 1,2).
10. d. Ông Gi-oan Tẩy giả (Mc 1,4).
11. c. Ơn tha tội. (Mc 1,4).
12. a. Chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối (Mc 1,4).
13. c. Phép rửa (Mc 1,4).
14. d. Trong sông Gio-đan (Mc 1,5)
15. d. Chỉ a và b đúng (Mc 1,6).
16. d. Miền Giu-đê (Mc 1,5)
17. c. Thành Giê-ru-sa-lem (Mc 1,5)
18. b. Trong Thánh Thần. (Mc 1,7-8)
19. d. Ông Gio-an (Ga 1,6-7).
20. a. Làm chứng về ánh sáng (Ga 1,7).
21. b. Nhờ ông mà tin (Ga 1,7).
22. d. Chỉ b và c đúng (Ga 1,19).
23. b. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
24. b. Sông Gio-đan (Ga 1,28).
25. c. Ngôn sứ I-sai-a (Ga 1,23)
26. a. Người thuộc phái Pha-ri-sêu (Ga 1,24-25).
27. b. Tôi không đáng cởi quai dép cho Người. (Ga 1,26-27).
28. b. Được sáu tháng (Lc 1,26-27).
29. a. Sứ thần Gáp-ri-en (Lc 1, 26)
30. b. Cô Ma-ri-a (Lc 1,27)
31. b. Thành Na-da-rét (Lc 1,27)
32. b. Vua Đa-vít (Lc 1,27)
33. b. Ân sủng (Lc 1,28).
34. c. Bối rối (Lc 1,29).
35. b. Giê-su (Lc 1,31).
36. b. Con Đấng Tối Cao (Lc 1,32).
37. c. Đấng Tối Cao (Lc 1,35)
38. c. Ê-li-sa-bét (Lc 1,36).
39. b. Cô Ma-ri-a (Lc 1,38)
 
 Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
http://gpbanmethuot.com/vui-hoc-thanh-kinh/39-cau-hoi-thua-va-trac-nghiem-mua-vong-b-56933.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây