TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

“Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. (Lc 16, 19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 12 Ô Chữ Mùa Phục Sinh Năm C  

Thứ hai - 07/06/2021 22:52 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   301
VHTK 12 Ô Chữ Mùa Phục Sinh Năm C  

 

VUI HỌC THÁNH KINH

 12 Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C  

 

Chúa Nhật Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9

Chúa Nhật 2 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31

Chúa Nhật 3 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19

Chúa Nhật 4 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 10, 27-30

Chúa Nhật 5 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 13,31-33a.34-35

Chúa Nhật 6 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 14,23-29

Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 17,20-26

Lễ Thăng Thiên : Tin Mừng thánh Luca 24,46-53

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tin Mừng thánh Gioan 14,15-16. 23b-26

 

Lời Chúa được trích từ

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 

++++++++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 1 PHỤC SINH NĂM C

 

Những gợi ý

01. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)

02. Thân phụ của ông Simon Phêrô là ai ? (Ga 21,15) 

03. Đức Giêsu nói : “Giờ đây ai được tôn vinh?” (Ga 13,31)

04. Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần là ai ? (Ga 20,1)

05. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)  

06. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ ? (Ga 20,1)  

07. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết ? (Ga 20,9)  

08. Ai là người đã bước vào mộ Chúa Giêsu đầu tiên ? (Ga 20,6)

09. Đấng Bảo Trợ là ai ? (Ga 14,26)  

10. Khi lưới đầy cá, người môn đệ Chúa thương nói với ông Phêrô điều gì? (Ga 21,7)    

11. Đức Giêsu nói ngài với ai là một ? (Ga 10,30)  

12. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng  ? (Ga 10,28)  

13. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô ? (Ga 21,15-19)   

14. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho các môn đệ ? (Ga 14,27)  

15. Điều răn mới của Đức Giêsu là anh em hãy làm gì cho nhau ? (Ga 13,34)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 1 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Thánh Thần (Ga 20,22)

02. Gioan (Ga 21,15) 

03. Con Người  (Ga 13,31) 
04. Maria Mácdala (Ga 20,1)

05. Cạnh sườn (Ga 20,27)

06. Tảng đá (Ga 20,1)

07. Đức Giêsu  (Ga 20,9)

08. Phêrô (Ga 20,6)

09. Thánh Thần (Ga 14,26)
10. “Chúa đó!” (Ga 21,7)

11 Chúa Cha  (Ga 10,30)

12. Sự sống (Ga 10,28)

13. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)

14. Bình an (Ga 14, 27)

15. Yêu thương (Ga 13,34)

Hàng dọc : Tin mừng Phục Sinh

Nguyễn Thái Hùng

 

+++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 2 PHỤC SINH NĂM C

 

Những gợi ý

01. Đấng bảo trợ được ai sai đến ? (Ga 14,26) 
02. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu điều gì ? (Lc 24,46)

03. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly ? (Ga 13,31) 
04. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt gì vào cạnh sườn của Người ? (Ga 20,27)   

05. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại đâu ? (Lc 24,52) 

06. Vị tông đồ nào đã vắng mặt trong lần hiện ra trước ? (Ga 20,24)

07. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên ? (Ga 20,2)  

08. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ ? (Ga 20,1)

09. Khăn che đầu Đức Giêsu không để lẫn với các băng vải, nhưng được làm gì và xếp riêng ra một nơi ? (Ga 20,7)

10. Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên một, để ai tin rằng Cha đã sai con?  (Ga 17,21)

11. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy ? (Ga 14,23)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 2 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Chúa Cha (Ga 14,26)
02. Khổ hình (Lc 24,46)

03. Giuđa (Ga 13,31) 
04. Bàn tay (Ga 20,27)

05. Giêrusalem (Lc 24,52) 

06. Tôma (Ga 20,24)

07. Simon Phêrô (Ga 20,2)

08. Tảng đá (Ga 20,1)

09. Cuốn lại (Ga 20,7)

10. Thế gian (Ga 17,21)

11.  Đức Giêsu  (Ga 14, 23)

 

Hàng dọc : Chúa Sống Lại

 

+++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 3 PHỤC SINH NĂM C

 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu cầu nguyện không những cho các môn đệ mà còn cho những người nhờ lời họ mà tin vào con, để mọi người làm gì ? (Ga 17,20)

02. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy ? (Ga 14,23

03. Đấng Bảo Trợ là ai ? (Ga 14,26)

04. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14,16)

05. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì ? (Ga 13,31)

06. Đức Giêsu nói ngài với ai là một ? (Ga 10,30)

07. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu điều gì ? (Lc 24,46)

08. Ông Nathanaen người quê miền miền nào ? (Ga 21,2) 

09. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy ? (Ga 14,15)

10. Khi anh em có lòng yêu thương nhau, là lúc mọi người nhận biết anh em là gì của Thầy ? (Ga 13,35)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 3 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Nên một (Ga 17,20)

02. Đức Giêsu (Ga 14, 23)

03. Thánh Thần (Ga 14,26) 
04. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

05. Tôn vinh (Ga 13,31)

06. Chúa Cha (Ga 10,30)

07. Khổ hình (Lc 24,46)

08. Galilê  (Ga 21,2) 

09. Điều răn (Ga 14,15)

10. Môn đệ  (Ga 13,35)

 

Hàng dọc : Mừng Vui Lên

 

Nguyễn Thái Hùng

 

++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 4 PHỤC SINH NĂM C


Những gợi ý

01. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em ? (Ga 20,21

02. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội ? (Lc 24,47)

03. Ai đã hiện ra với các tông đồ ? (Ga 20,19)

04. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

05. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết ? (Ga 20,9

06. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con ? (Ga 17,24)

07. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì ? (Lc 24,47)

08. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết ? (Ga 20,9)

09. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ ? (Ga 20,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 4 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Chúa Cha (Ga 20,21)

02. Sám hối (Lc 24,47)

03. Đức Giêsu (Ga 20,19 )

04. Đấng Kitô (Lc 24,46)

05. Đức Giêsu  (Ga 20,9)

06. Vinh quang (Ga 17,24)

07. Ơn tha tội (Lc 24,47)

08. Trỗi dậy (Ga 20,9)

09. Tảng đá (Ga 20,1)

 

Hàng dọc : Chứng Nhân

 

Nguyễn Thái Hùng

 

++++++++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 5 PHỤC SINH NĂM C

 

Những gợi ý

01. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

02. Đấng Bảo Trợ sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em ? (Ga 14,26)

03. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì ? (Lc 24,47)

04. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

05. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy ? (Ga 14,23)

06. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14,16)

07. Đức Giêsu bảo ai : "Hãy theo Thầy." ? (Ga 21,19)

08. Đức Giêsu nói ngài với ai là một ? (Ga 10,30)

09. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại đâu ? (Lc 24,52) 

10. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu ? (Ga 20,9)

11. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)

12. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô ? (Ga 21,15-19)

13. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng ? (Ga 10,28)

14. Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng xao xuyến và đừng gì nữa ? (Ga 14,27)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 5 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Thánh Thần (Ga 20,22)

02. Mọi điều (Ga 14,26)

03. Ơn tha tội (Lc 24,47)

04. Đấng Kitô (Lc 24,46)

05. Đức Giêsu (Ga 14, 23)

06. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

07. Phêrô (Ga 21,19)

08. Chúa Cha (Ga 10,30)

09. Giêrusalem (Lc 24,52) 

10. Cõi chết (Ga 20,9)

11. Cạnh sườn (Ga 20,27)

12. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)
13. Sự sống (Ga 10,28)

14. Sợ hãi (Ga 14, 27)

 

Hàng dọc : Hoan Ca Phục Sinh

 

Nguyễn Thái Hùng

 

++++++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 6 PHỤC SINH NĂM C

Những gợi ý

01. Đấng bảo trợ được ai sai đến ? (Ga 14,26)

02. Các môn đệ hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng ai ? (Lc 24,53)

03. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội ? (Lc 24,47)

04. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì ? (Ga 14,23)

05. Điều gì giúp mọi người nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ? (Ga 13,35)

06. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14,16)

07. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên ? (Ga 20,2) 

08. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con ? (Ga 17,24)

09. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy ? (Ga 14,15)

10. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy ? (Ga 14,23)

11. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng ? (Ga 10,28)

12. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô ? (Ga 21,15-19)

13. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)

14. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 6 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Chúa Cha (Ga 14,26)

02. Thiên Chúa (Lc 24,53)

03. Sám hối (Lc 24,47)

04. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)

05. Yêu thương (Ga 13,35)

06. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

07. Simon Phêrô (Ga 20,2)

08. Vinh quang (Ga 17,24)

09. Điều răn (Ga 14,15)

10. Đức Giêsu  (Ga 14, 23)

11. Sự sống (Ga 10,28)

12. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)

13. Bêtania (Lc 24,50)

14. Thánh Thần (Ga 20,22)

 

Hàng dọc : Ánh Lửa Phục Sinh

 

Nguyễn Thái Hùng

 

+++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 7 PHỤC SINH NĂM C

Những gợi ý

01. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô ? (Ga 21,15-19)

02. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì ? (Lc 24,47)

03. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con ? (Ga 17,24)

04. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14,16)

05. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho chúng ? (Ga 10,28)

06. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại sự gì cho các môn đệ ? (Ga 14,27

07. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy ? (Ga 14,23)

08. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)

09. Điều răn mới của Đức Giêsu là anh em hãy làm gì cho nhau ? (Ga 13,34)

10. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

11. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)

12. Đấng Bảo Trợ là ai ? (Ga 14,26)

13. Đức Giêsu gọi Chúa Cha là gì ? (Ga 17,25)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 7 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)

02. Ơn tha tội (Lc 24,47)

03. Vinh quang (Ga 17,24)

04. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

05. Đức Giêsu (Ga 10,28)

06. Bình an (Ga 14, 27)

07. Yêu mến (Ga 14,23)

08. Cạnh sườn (Ga 20,27)

09. Yêu thương (Ga 13,34)

10. Đấng Kitô (Lc 24,46)

11. Bêtania (Lc 24,50)

12. Thánh Thần (Ga 14,26)

13. Đấng Công Chính (Ga 17,25)

 

Hàng dọc : Chúa Giêsu Kitô

 

Nguyễn Thái Hùng

 

++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 8 PHỤC SINH NĂM C

 

 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu bảo ai : "Hãy theo Thầy."? (Ga 21,19)

02. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

03. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy ? (Ga 14,15)

04. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết ? (Ga 20,9)

05. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)

06. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô ? (Ga 21,15-19)

07. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

08. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu ? (Ga 20,9

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 8 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Phêrô (Ga 21,19)

02. Thánh Thần (Ga 20,22)

03. Điều răn (Ga 14,15)

04. Đức Giêsu  (Ga 20,9)

05. Cạnh sườn (Ga 20,27)

06. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)

07. Đấng Kitô (Lc 24,46)

08.Cõi chết (Ga 20,9)

 

Hàng dọc : Phục Sinh

 

 Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++


VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 9 PHỤC SINH NĂM C

 

Những gợi ý

01. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23) 
02. Đức Giêsu nói: Giờ đây ai được tôn vinh? (Ga 13,31)

03. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ? (Ga 14,16)

04. Các môn đệ hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng ai? (Lc 24,53)

05. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)

06. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu? (Ga 20,9)

07. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu điều gì? (Lc 24,46)

08. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23) 
09. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho chúng? (Ga 10,28)

10. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại sự gì cho các môn đệ? (Ga 14,27)

11. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? (Lc 24,46)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 9 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
02. Con Người  (Ga 13,31)
03. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

04. Thiên Chúa (Lc 24,53)

05. Thánh Thần (Ga 14,26)

06. Cõi chết (Ga 20,9)

07. Khổ hình (Lc 24,46)

08. Yêu mến (Ga 14,23) 
09. Đức Giêsu (Ga 10,28)

10. Bình an (Ga 14,27)

11. Đấng Kitô (Lc 24,46)

 

Hàng dọc : Loan Tin mừng

 

Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 10 PHỤC SINH NĂM C

 

Những gợi ý

01. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu ? (Ga 20,9)

02. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội ? (Lc 24,47)

03. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

04. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho chúng ? (Ga 10,28)

05. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì ? (Ga 13,34) 
06. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì ? (Ga 13,31)

07. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng ? (Ga 10,28)

08. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)

09. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

10. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con ? (Ga 17,24)

11. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em ? (Ga 20,21)

12. Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần là ai ? (Ga 20,1) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 10 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Cõi chết (Ga 20,9)

02. Sám hối (Lc 24,47)

03. Đấng Kitô (Lc 24,46)

04. Đức Giêsu (Ga 10,28)

05. Điều răn mới (Ga 13,34)

06. Tôn vinh (Ga 13,31)

07. Sự sống (Ga 10,28)

08. Cạnh sườn (Ga 20,27)

09. Thánh Thần (Ga 20,22)

10. Vinh quang (Ga 17,24)

11. Chúa Cha (Ga 20,21)

12. Maria Mácdala (Ga 20,1)
 

Hàng dọc : Chiên Vượt Qua

 

Nguyễn Thái Hùng

 

 

++++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 11 PHỤC SINH NĂM C

 

Những gợi ý

01. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì ? (Ga 14,23)

03. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

04 Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết ? (Ga 20,9)

05. Khăn che đầu Đức Giêsu không để lẫn với các băng vải, nhưng được làm gì và xếp riêng ra một nơi ? (Ga 20,7)

06. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)

07. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì ? (Lc 24,47)

08. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại đâu ? (Lc 24,52) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 11 PHỤC SINH NĂM C

01. Thánh Thần (Ga 20,22)

02. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)

03. Đấng Kitô (Lc 24,46)

04. Đức Giêsu  (Ga 20,9)

05. Cuốn lại (Ga 20,7)

06. Bêtania (Lc 24,50)

07. Ơn tha tội (Lc 24,47)

08. Giêrusalem (Lc 24,52) 

 

Hàng dọc : Alleluia

 

Nguyễn Thái Hùng

 

++++++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 12 PHỤC SINH NĂM C

 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14,16)

02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì ? (Ga 14,23) 
03. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho chúng ? (Ga 10,28)

04. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì ? (Ga 13,31)

05 Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

06. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng ? (Ga 10,28)

07. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em ? (Ga 20,21)

08. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con ? (Ga 17,24)

09. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì ? (Ga 13,34)

 Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 12 PHỤC SINH NĂM C

01. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

02. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
03. Đức Giêsu (Ga 10,28)

04. Tôn vinh (Ga 13,31)

05. Đấng Kitô (Lc 24,46)

06. Sự sống (Ga 10,28)

07. Chúa Cha (Ga 20,21)

08. Vinh quang (Ga 17,24)

09. Điều răn mới (Ga 13,34)
 

Hàng dọc : Lễ Vượt Qua

 

Nguyễn Thái Hùng
pvc ps

 Tags: pvc ps

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây