TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Rèn Luyện Tư Duy - Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 3,23-38

Thứ bảy - 25/12/2021 00:48 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1137
23 Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se.
VHTK Rèn Luyện Tư Duy - Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 3,23-38

VHTK Rèn Luyện Tư Duy - Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 3,23-38

VUI HỌC THÁNH KINH
Rèn Luyện Tư Duy
Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 3,23-38

23 Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se. Giu-se là con Ê-li,24 Ê-li con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Man-ki, Man-ki con Gian-nai, Gian-nai con Giô-xếp.25 Giô-xếp con Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con A-mốt, A-mốt con Na-khum, Na-khum con Khét-li, Khét-li con Nác-gai.26 Nác-gai con Ma-khát, Ma-khát con Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con Sim-y, Sim-y con Giô-xếch, Giô-xếch con Giô-đa.27 Giô-đa con Giô-kha-nan, Giô-kha-nan con Rê-sa, Rê-sa con Dơ-rúp-ba-ven, Dơ-rúp-ba-ven con San-ti-ên.
 
28 Nê-ri con Man-ki, Man-ki con Át-đi, Át-đi con Cô-xam, Cô-xam con En-mơ-đam, En-mơ-đam con E.29 E con Giê-su, Giê-su con Ê-li-e-de, Ê-li-e-de con Giô-rim, Giô-rim con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi.30 Lê-vi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-xếp, Giô-xếp con Giô-nam, Giô-nam con En-gia-kim,31 En-gia-kim con Ma-li-a, Ma-li-a con Mi-na, Mi-na con Mát-tát-ta, Mát-tát-ta con Na-than, Na-than con Đa-vít.
 
32 Đa-vít con Gie-sê. Gie-sê con Ô-vết, Ô-vết con Bô-át, Bô-át con Xan-môn, Xan-môn con Nác-sôn.33 Nác-sôn con Am-mi-na-đáp, Am-mi-na-đáp con Át-min, Át-min con Ác-ni, Ác-ni con Khét-rôn, Khét-rôn con Pe-rét, Pe-rét con Giu-đa.34 Giu-đa con Gia-cóp, Gia-cóp con I-xa-ác, I-xa-ác con Áp-ra-ham.
 
35 Na-kho con Xơ-rúc, Xơ-rúc con Rơ-u, Rơ-u con Pe-léc, Pe-léc con Ê-ve. Ê-ve con Se-lác.36 Se-lác con Kê-nan, Kê-nan con Ác-pắc-sát, Ác-pắc-sát con Sêm, Sêm con Nô-ê, Nô-ê con La-méc.37 La-méc con Mơ-thu-se-lác. Mơ-thu-se-lác con Kha-nốc, Kha-nốc con Gie-rét, Gie-rét con Ma-ha-lan-ên, Ma-ha-lan-ên con Kên-nan.38 Kên-nan con E-nốt, E-nốt con Sết, Sết con A-đam và A-đam là con Thiên Chúa.
 
 
 
I. TINH MẮT
 
1. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự B là gì ?
2. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự R là gì ?
3. Những nhân vật trùng nhau là ai ?
4. Những nhân vật nào ít ký tự nhất ?
5. Những nhân vật nào nhiều ký tự nhất ?
6. Những nhân vật nào bắt đầu bằng ký tự A ?
7. Những nhân vật nào bắt đầu bằng ký tự G ?
8. Những nhân vật nào có 2 ký tự A ?
9. Những nhân vật nào có 3 ký tự T?
10. Những nhân vật nào có 3 ký tự A ?
11. Những nhân vật nào có 3 ký tự ?
12. Những nhân vật nào có 7 ký tự ?
13. Những nhân vật nào có 3 nguyên âm khác nhau ?
14. Những nhân vật nào có 4 nguyên âm khác nhau ?
 
II. ALPHABET
 
A* Bạn hãy xếp những nhân vật vần M theo thứ tự Alphabet.
 
Máttát
Manki
Makhát
Máttítgia
Manki
Malia
Mina
Máttátta
Mơthuselác
Mahalanên
 
 
B* Bạn hãy xếp những nhân vật này theo thứ tự Alphabet.
 
Giêsu
Lêvi
Nakhum
Khétli
Engiakim
Ôvết
Bôát
Xơrúc
Rơu
Peléc
Laméc
Sết
Ađam.
 
 
III. LIÊN HỆ GIA ĐÌNH
 
Cha                               Con
 
... ... ...                           Giêsu
... ... ...                           Nakhum 
... ... ...                           Ixaác
... ... ...                           Sết
 
Cha                               Con
 
Bôát                              ... ... ...
Êli                                 ... ... ...
Ađam                            ... ... ...
Đavít                             ... ... ...
 
 
IV. CÙNG NHÓM
 
 
1. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Giêsu con ông Giuse
Dơrúpbaven
Mơthuselác
 
Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.
 
Amminađáp
Đavít
Thiên Chúa
 
2. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Nathan
Êli
Giesê
 
Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.
 
Giacóp
Lêvi
Giêsu con ông Giuse
 
 
3. Đây là những từ được xếp theo một lô gích nhất định.
 
Giuđa
Bôát
Ixaác
Dơrúpbaven
 
Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên.
 
Giuse
Makhát
Ápraham
 
 
4. Đây là những từ được xếp theo một lô gích nhất định.
 
Máttátta
Nácsôn
Ôvết
 
Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên.
 
Ixaác
Giôxếp
Simy
 
5. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Ácni
Manki
Khétli
 
Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên.
 
Makhát
Átđi
Đavít
 
 
6. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Ađam
Nathan
Giôkhanan
 
Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên.
 
Enmơđam
Giannai
Êliede
 
 
7. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Xanmôn
Átmin
Laméc
 
Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.
 
Malia
Simêôn
Enmơđam
 
 
V. THÊM & BỚT
 
 
1. THÊM 1
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Saentiên
Gieôkhanan
Siemêôn
Maelia
Ameminađáp
Maehalanên
Êleiede
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Mahalanên.
 
 
2. THÊM 2
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Amốta
Khétali
Ôvếta
Bôáta
Enốta
Khétarôn
Máttaítgia
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Khétrôn.
 
 
 3. THÊM 3
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 2 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Mơthuselácan
Xanmônet
Engiakimhu
Enmơđamat
Dơrúpbavenhu
Máttítgiali
Giôkhananan
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Giôkhanan.
 
 
4. BỚT 1
 
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ thiếu 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Gianna
Lêv
Khétl
Átđ
Mank
Nácga
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Lêvi.
 
 
5. BỚT 2
 
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ thiếu 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Mátát
Mơhuselác
Sế
Mátátta
Mátítgia
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Máttátta.
 
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Rèn Luyện Tư Duy
Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 3,23-38
 
 
I. TINH MẮT
 
1. Nhân vật bắt đâu bằngký tự B:
 
Bôát.
 
2. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự R:
 
          Rêsa
Rơu
 
3. Những nhân vật trùng nhau :
 
+ Giêsu ông Giuse
+ Giêsu con Êliede

 
- Giuđa con Giacóp
- Giuđa con Giôxếp

 
+ Lêvi con Manki
+ Lêvi con Simêôn

 
+ Máttítgia con Simy
+ Máttítgia con Amốt

 
- Manki con Giannai,
- Manki con Átđi

 
* Máttát con Lêvi,
* Máttát con Lêvi.

 
 
4. Nhân vật ít ký tự nhất:
 
E.
 
5. Nhân vật nhiều ký tự nhất:
 
Mơthuselác
Dơrúpbaven (10 mẫu tự).
 
6 Những nhân vật bắt đầu bằng mẫu tự A :
 
Amốt
Átđi
Amminađáp
Átmin
Ácni
Ápraham
Ácpắcsát
Ađam

 
7. Những nhân vật bắt đầu bằng ký tự  G:
 
Giêsu con ông Giuse
Giuse
Giannai
Giôxếp con Máttítgia
Giôxếch
Giôđa
Giôkhanan
Giêsu con Êliede
Giôrim
Giuđa con Giôxếp
Giôxếp con Giônam
Giônam
Giesê
Giuđa con Giacóp,
Giacóp
Gierét


8. Những nhân vật nào có 2 ký tự A :
 
Máttát
Giannai
Máttítgia con Amốt
Nácgai
Makhát
Máttítgia con Simy
Giôkhanan
Máttát
Malia
Nathan
Ixaác
Ađam.
 
 
9. Những nhân vật nào có 3 ký tự T :
 
Máttát con Lêvi
Máttítia con Amốt
Máttítgia con Simy
Máttát con Lêvi.
 
10. Những nhân vật có 3 ký tự A :
 
Ácpắcsát
Amminađáp
Ápraham
Mahalanên
Máttátta.
 
11. Những nhân vật nào có 3 ký tự :
 
Êli
Rơu
Êve
Sêm
Nôê
Sết.
 
 
12. Những nhân vật nào có 7 ký tự :
 
Giannai
Giôxếch
Santiên
Enmơđam
Ápraham
Khétrôn
 
13. Những nhân vật nào có 3 nguyên âm khác nhau :
 
Giêsu con ông Giuse
Giuse
Giôxếp con Máttítgia
Giôđa
Giôxếch
Giôkhanan
Santiên
Enmơđam
Giêsu con Êliede
Simêôn
Giuđa con Giôxếp
Giôxếp con Giônam
Engiakim
Giuđa con Giacóp
Giacóp.
 
14. Những nhân vật nào có 4 nguyên âm khác nhau :
 
Dơrúpbaven
Mơthuselác.
 
II. ALPHABET
 
 
A* Những nhân vật vần M theo thứ tự Alphabet.
 
Mahalanên
Makhát
Malia
Manki
Manki
Máttát
Máttátta
Máttítgia
Mina
Mơthuselác
 
 
B* Bạn hãy xếp những nhân vật này theo thứ tự Alphabet.
 
Ađam
Bôát
Engiakim
Giêsu
Khétli
Laméc
Lêvi
Nakhum
Ôvết
Peléc
Rơu
Sết
Xơrúc.
 
III. LIÊN HỆ GIA ĐÌNH
 
Cha                               Con
 
Giuse                            Giêsu
Amốt                            Nakhum 
Ápraham                      Ixaác
Ađam                           Sết
 
Cha                               Con
 
Bôát                              Ôvết
Êli                                  Giuse
Ađam                           Sết
Đavít                           Nathan
 
 
IV. CÙNG NHÓM
 
1. Thiên Chúa : Vì những từ trên là những người con.
 
2. Giêsu con ông Giuse : Vì những từ trên là những người cha.
 
3. Giuse : Bạn hãy quan sát ký tự cuối của từ thứ 1, ký tự đầu tiên của từ thứ 2, ký tự cuối của từ thứ 3 và ký tự đầu tiên của từ thứ 4: chúng được xếp theo trật tự Alphabet.
          Từ được chọn tiếp theo là Giuse.
 
4. Giôxếp  : Bạn hãy quan sát ký tự đầu tiên của từ thứ 1, ký tự cuối của từ thứ 2 và ký tự đầu tiên của từ thứ 3: chúng được xếp theo trật tự Alphabet.
Từ được chọn tiếp theo là Giôxếp.
 
5. Átđi :Những từ đã cho tận cùng bằng ký tự I.
Từ được chọn tiếp theo là Átđi.
 
6. Giannai :  Những từ trên đều có 2 ký tự A.
Từ được chọn tiếp theo là Giannai.
 
7. Malia : Quan sát vị trí thứ 3 của các từ trên là ký tự M. Từ không thuộc nhóm trên là Malia.
 
V. THÊM & BỚT
 
1. THÊM 1 Lời giải đáp
Nhân vật được gợi ý Mahalanên dư ký tự E ở vị trí thứ ba. Ta loại bỏ ký tự E ở vị trí thứ 3 sẽ có tên các nhân vật cần tìm.
 
Santiên
Giôkhanan
Simêôn
Malia
Amminađáp
Mahalanên
Êliede
 
2. THÊM 2 Lời giải đáp
Nhân vật được gợi ý Khétrôn dư ký tự A ở vị trí thứ tư sau ký tự T. Ta loại bỏ ký tự A ở vị trí thứ tư sau ký tự T sẽ có tên các nhân vật cần tìm.
 
Amốt
Khétli
Ôvết
Bôát
Enốt
Khétarôn
Mátttgia
 
3. THÊM 2 Lời giải đáp
Nhân vật được gợi ý Giôkhanan dư 2 ký tự cuối. Ta loại bỏ 2 ký tự cuối sẽ có tên các nhân vật cần tìm.
 
Mơthuselác
Xanmôn
Engiakim
Enmơđam
Dơrúpbaven
Máttítgia
Giôkhanan
 
4. BỚT 1 Lời giải đáp
Nhân vật được gợi ý Lêvi thiếu ký tự I cuối. Ta thêm ký tự I cuối sẽ có tên các nhân vật cần tìm.
 
Giannai
Lêvi
Khétli
Átđi
Manki
Nácgai
 
5. BỚT 1 Lời giải đáp
Nhân vật được gợi ý Máttátta thiếu ký tự T ở vị trí thứ 3. Ta thêm ký tự T  ở vị trí thứ 3 sẽ có tên các nhân vật cần tìm.
 
Máttát
Mơthuselác
Sết
Máttátta
Máttítgia
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
2019
 Tags: vhtk Gia phả

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây