TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

92 Câu Trắc Nghiệm THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI XVI 2021-2023

Chủ nhật - 19/12/2021 20:16 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   2535
Vì một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ.
92 Câu Trắc Nghiệm THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI XVI 2021-2023


92 Câu Trắc Nghiệm
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI
XVI 2021-2023

 

Xem 92 Câu Hỏi thưa THĐGM THẾ GIỚI XVI 2021-2023 tại đây


Xem 7 Ô Chữ Thượng Hội Đồng thứ XVI


TỔNG QUÁT

01. Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) do Đức Giáo Hoàng nào thiết lập?
        a. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
        b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
        c. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
       d. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

02. THĐGM được thiết lập qua Tự sắc nào?      
          a. Tự sắc Apostolica Sollicitudo.

        b. Tự Sắc Vos Estis Lux Mundi.
        c. Tự sắc Communis Vita.
       d. Tự Sắc Antiquum Ministerium.

03. THĐGM được thiết lập năm nào?
        a. Năm 1959.
        b. Năm 1962.
        c. Năm 1965.
       d. Năm 1967.

04. “Thượng Hội Đồng” dịch từ tiếng la-tinh: “synodus”, từ này được ghép bởi hai từ hy-lạp: syn = cùng nhau, và odos = con đường, nên có nghĩa là gì? 
        a. Có nghĩa là đồng hành, cùng nhau bước đi.
        b. Có nghĩa là cùng nhau lớn lên.
        c. Có nghĩa là cúng xây dựng một xã hội hạnh phúc.
       d. Cả a, b và c đúng.

05. THĐGM là một tổ chức qui tụ các giám mục được chọn từ mọi nước trên thế giới để làm gì?
        a. Để quản trị Giáo Hội địa phương.
        b. Để loan báo Tin mừng một cách hiệu quả.
        c. Để giúp đỡ Đức Giáo hoàng trong sứ mạng Mục tử của Giáo Hội hoàn vũ.
       d. Để loan tin vui cho mọi người.

06. THĐGM được thiết lập nhằm các mục đích gì?
        a. Duy trì sự hợp nhất và cộng tác chặt chẽ giữa Đức Giáo hoàng và các giám mục trên thế giới.
        b. Thông tin trực tiếp và chính xác về tình trạng và các vấn đề liên quan đến đời sống Giáo Hội hoàn vũ cũng như những việc Giáo Hội phải thực hiện trong thế giới hôm nay.
        c. - Tạo điều kiện để thống nhất quan điểm, ít là về những điểm quan trọng trong giáo thuyết và đời sống Giáo Hội; trao đổi các thông tin hữu ích và cho ý kiến về những vấn đề cụ thể được đặt ra trong mỗi kỳ THĐGM.
       d. Cả a, b và c đúng.  

07. Đặc tính chính của THĐGM là gì?
        a. Để phục vụ sự hiệp thông.
        b. Để thể hiện tính hiệp đoàn giữa các giám mục trên thế giới và với Đức Giáo Hoàng.
        c. Để mọi người chung hưởng hạnh phúc.
       d. Chỉ có a và b đúng.

08. THĐGM có những điểm gì?  
        a. Một định chế tại trung ương, đại diện cho toàn thể các giám mục trên thế giới.
        b. Một định chế mang tính thường tồn, nhưng nhiệm vụ chỉ mang tính ngắn hạn trong một giai đoạn.
        c. Có tính cách tư vấn, hoặc cũng có thể có quyền quyết định nếu Đức Giáo hoàng mời gọi và chuẩn y quyết định của THĐ.
       d. Cả a, b và c đúng.  

09. THĐGM được thiết lập trên nền tảng nào?  
        a. Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhâọ Thể.
        b. Mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu
        c. Mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội.
       d. Cả a, b và c đúng.

10. Những đề tài của THĐGM có những tiêu chuẩn nào?  
        a. Đề tài mang tầm mức hoàn vũ, nghĩa là liên hệ đến toàn thể Giáo Hội.
        b. Có tính cách thời sự và khẩn cấp, theo hướng tích cực, nghĩa là có thể khơi dậy những năng lực mới làm cho Giáo Hội thăng tiến.
        c. Dựa trên một nền tảng giáo lý chắc chắn và nhắm đến một áp dụng mục vụ, đồng thời có tính khả thi.
       d. Cả a, b và c đúng.  

11. Định chế THĐ được thiết lập như là gì?  
        a. Như là một dấu chỉ.
        b. Như là một phương thế để củng cố sự hiệp thông trong Giáo Hội.
        c. Như một niềm hy vọng.
       d. Chỉ có a và b đúng.

12. Có bao nhiêu cách tổ chức Đại Hội chung Thượng Hội Đồng?  
        a. Có 2 cách.
        b. Có 3 cách.
        c. Có 4 cách.
       d. Có 5 cách.

13. Có 3 cách tổ chức Đại Hội chung Thượng Hội Đồng là những cách nào?  
        a. Đại Hội chung Thượng Hội Đồng thường lệ.
        b. Đại Hội chung Thượng Hội Đồng ngoại lệ.
        c. Đại Hội chung Thượng Hội Đồng đặt biệt.
       d. Cả a, b và c đúng.

14. Đại Hội chung thường lệ được tổ chức thế nào?  
        a. Thông thường một năm một lần.
        b. Thông thường ba năm một lần.
        c. Thông thường bốn năm một lần.
       d. Thông thường năm năm một lần.

15. Đại Hội chung ngoại lệ được tổ chức thế nào?  
        a. Được tổ chức để bàn về những vấn đề cần có một quyết định mau lẹ.
        b. Được tổ chức để bàn về những vấn đề của một Giáo Hội địa phương.
        c. Được tổ chức để bàn về những vấn đề xã hội.
       d. Cả a, b và c đúng.

16. Đại hội đặc biệt được tổ chức thế nào?
        a. Được tổ chức để bàn về những vấn đề cần có một quyết định mau lẹ.
        b. Được thảo luận về các vấn đề trong một miền.
        c. Được tổ chức để bàn về những vấn đề xã hội.
      d. Cả a, b và c đúng.

17. Trong lịch sử Giáo Hội đã có bao nhiêu Thượng Hội Đồng thường lệ được tổ chức?  
        a. Có 10 THĐ thường lệ đã được tổ chức.
        b. Có 12 THĐ thường lệ đã được tổ chức.
        c. Có 15 THĐ thường lệ đã được tổ chức.
       d. Có 17 THĐ thường lệ đã được tổ chức.

18. Thượng Hội Đồng thường lệ đầu tiên được tổ chức năm nào?  
        a. Năm 1965.
        b. Năm 1966.
        c. Năm 1967.
       d. Năm 1969.

19. Chủ đề Thượng Hội Đồng thường lệ đầu tiên là gì?  
        a. Sự cộng tác giữa Tòa Thánh và các Hội Ðồng Giám mục.
        b. Tân truyền giảng Tin Mừng để truyền thông đức tin.
       c. Loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay.
       d. Gìn giữ và cũng cố Ðức Tin Công giáo, sự toàn vẹn, sức mạnh, sự khai triển, sự mạch lạc trên bình diện giáo lý và phát triển lịch sử.

20. Sau THĐGM thường lệ thứ III (1974):  Loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông huấn Dạy Giáo lý (Catechesi tradendae).
        b. Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi).
       c. Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini).
       d. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium).

21. Sau THĐGM thường lệ thứ IV (1977):  Việc dạy giáo lý hiện nay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi).
        b. Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến (Vita consecrata).
        c.  Tông huấn Dạy Giáo lý (Catechesi tradendae).
       d. Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini).

22. Sau THĐGM thường lệ thứ V (1980):  Gia đình Kitô hữu, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông huấn Đời sống gia đình (Familiaris Consortio).
        b. Tông huấn Dạy Giáo lý (Catechesi tradendae).
        c.  Tông Huấn Vui Mừng Và Hân Hoan (Gaudete et exsultate).
       d. Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris laetitia).

23. Sau THĐGM thường lệ thứ VI (1983):  Hòa giải và Sám hối trong sứ mạng của Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?
        a. Tông huấn Đức Kitô Hằng Sống (Christus Vivit).
        b. Tông huấn Bí tích Tình Yêu (Sacramentum Caritatis).
        c.  Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium).
       d. Tông huấn Hòa giải và sám hối (Reconciliatio et paenitentia).

24. Sau THĐGM thường lệ thứ VII (1987):  Ơn gọi và sứ mệnh của giáo dân trong Giáo Hội và trong thế giới, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông huấn Đời sống gia đình (Familiaris Consortio).
        b. Tông huấn Kitô hữu giáo dân (Christifideles laici).
       c.  Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi).
       d. Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris laetitia).

25. Sau THĐGM thường lệ thứ VIII (1990):  Đào tạo linh mục trong hoàn cảnh hiện nay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?
        a. Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến (Vita consecrata).
        b. Tông huấn Bí tích Tình Yêu (Sacramentum Caritatis).
        c. Tông huấn Ta Sẽ Ban Cho Các Ngươi Những Mục Tử (Pastores Dabo Vobis).   
       d. Tông huấn Đức Kitô Hằng Sống (Christus Vivit).

26. Sau THĐGM thường lệ thứ IX (1994):  Đời sống thánh hiến và sứ mệnh trong Giáo Hội và trong thế giới, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium).
        b. Tông huấn Hòa giải và sám hối (Reconciliatio et paenitentia).
        c. Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến (Vita consecrata).
       d. Tông huấn Ta Sẽ Ban Cho Các Ngươi Những Mục Tử (Pastores Dabo Vobis).

27. Sau THĐGM thường lệ thứ XI (2005):  Thánh Thể: nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?
        a. Tông huấn Hòa giải và sám hối (Reconciliatio et paenitentia).
        b. Tông Huấn Vui Mừng Và Hân Hoan (Gaudete et exsultate).
        c. Tông huấn Bí tích Tình Yêu (Sacramentum Caritatis).
      d. Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi).

28. Sau THĐGM thường lệ thứ XII (2008):  Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông huấn Bí tích Tình Yêu (Sacramentum Caritatis).
        b. Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến (Vita consecrata).
       c. Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi).
      d. Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini).

29. Sau THĐGM thường lệ thứ XIII (2012):  Tân truyền giảng Tin Mừng để truyền thông đức tin, Đức Giáo Hoàng Phanxxicô đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium).
        b. Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris laetitia).
       c.  Tông huấn Bí tích Tình Yêu (Sacramentum Caritatis).   
       d. Tông huấn Đời sống gia đình (Familiaris Consortio).


30. Sau THĐGM thường lệ thứ XIV (2015):  Gia đình – Ơn gọi và sứ mạng trong Giáo Hội và Thế giới, Đức Giáo Hoàng Phanxxicô đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium).
        b. Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris laetitia).
       c.  Tông huấn Bí tích Tình Yêu (Sacramentum Caritatis).   
       d. Tông huấn Đời sống gia đình (Familiaris Consortio).


31. Sau THĐGM thường lệ thứ XV (2018):  Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi, Đức Giáo Hoàng Phanxxicô  đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến (Vita consecrata).
        b. Tông huấn Hòa giải và sám hối (Reconciliatio et paenitentia).
        c. Tông huấn Đức Kitô Hằng Sống (Christus Vivit).
       d. Tông Huấn Vui Mừng Và Hân Hoan (Gaudete et exsultate).

32. Trong lịch sử Giáo Hội đã có bao nhiêu Thượng Hội Đồng ngoại lệ được tổ chức?  
        a. Có 2 THĐ ngoại lệ được tổ chức.
        b. Có 3 THĐ ngoại lệ được tổ chức.
        c. Có 4 THĐ ngoại lệ được tổ chức.
       d. Có 5 THĐ ngoại lệ được tổ chức.

33. Thượng Hội Đồng ngoại lệ đầu tiên được tổ chức năm nào?  
        a. Năm 1967.
        b. Năm 1968.
        c. Năm 1969.
       d. Năm 1970.

34. Những chủ đề Thượng Hội Đồng ngoại lệ là gì?  
        a. Sự hợp tác giữa Tòa Thánh và các Hội Ðồng Giám mục (1969).
        b. Kỷ niệm 20 năm kết thúc Công Ðồng Vaticanô II (1985).
        c. Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng Tin Mừng (2014).
        d. Cả a, b và c đúng.  

35. Trong lịch sử Giáo Hội đã có bao nhiêu Thượng Hội Đồng đặc biệt được tổ chức?  
        a. Có 10 THĐ đặc biệt được tổ chức.
        b. Có 11 THĐ đặc biệt được tổ chức.
        c. Có 12 THĐ đặc biệt được tổ chức.
       d. Có 15 THĐ đặc biệt được tổ chức.

36. Sau THĐGM đặc biệt về Châu Á (1998):  Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ, và sứ mệnh yêu thương và phục vụ của Ngài tại châu Á: “…để họ được sống và sống sung mãn” (Ga 10, 10)”, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông huấn Giáo Hội Tại Châu Á (Ecclesia in Asia).
        b. Tông huấn Đời sống gia đình (Familiaris Consortio).
        c. Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi).
       d. Tông huấn Bí tích Tình Yêu (Sacramentum Caritatis).

37. Sau THĐGM đặc biệt về vùng Amazon (2019):  Amazon: Những con đường mới cho Giáo Hội và cho một nền sinh thái toàn diện, Đức Giáo Hoàng Phanxxicô đã công bố Tông huấn gì?  
        a. Tông Huấn Vui Mừng Và Hân Hoan (Gaudete et exsultate).
        b. Tông huấn Amazon Yêu Quý (Querida Amazonia).
        c.  Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris laetitia).
       d. Tông huấn Bí tích Tình Yêu (Sacramentum Caritatis).

38. Dưới triều Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có bao nhiêu THĐGM được tổ chức?  
        a. Có 2 THĐGM được tổ chức.
        b. Có 4 THĐGM được tổ chức.
        c. Có 6 THĐGM được tổ chức.
       d. Có 7 THĐGM được tổ chức.

39. Những chủ đề THĐGM được tổ chức dưới triều Đức Giáo Hoàng Phanxicô là gì?  
        a. Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng Tin Mừng.
        b. Gia đình – Ơn gọi và sứ mạng trong Giáo Hội và Thế giới. Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi.
       c. Amazon: Những con đường mới cho Giáo Hội và cho một nền sinh thái toàn diện.
      d. Cả a, b và c đúng.


THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI

 


40. Thượng Hội Đồng Giám Mục thường lệ lần thứ XVI do Đức Giáo Hoàng nào triệu tập?  
        a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
        b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
        c. Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI.
       d. Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

41. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn chủ đề cho Thượng Hội Đồng thường lệ lần thứ XVI là gì?  
        a. Tân truyền giảng Tin Mừng để truyền thông đức tin.
        b. Vì một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ.
        c. Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội.
       d. Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong giáo hội và trong thế giới.

42. Chủ đề chính yếu của THĐ lần thứ XVI này là tính “hiệp hành” trong Giáo Hội. Chủ đề này được đào sâu dưới 3 khía cạnh nào?  
        a. Hiệp thông.
        b. Tham gia.  
        c. Sứ vụ.
       d. Cả a, b và c đúng.

43. Chủ đề của THĐ lần thứ XVI có thể được diễn tả một cách nôm na là gì?  
        a. Tất cả mọi người cùng nắm tay nhau, dìu dắt nâng đỡ nhau tiến thẳng về Trời.
        b. Tất cả mọi người cùng yêu thương nhau.
        c. Tất cả mọi người cùng làm việc thiện.
       d. Tất cả mọi người cùng sống bác ái và yêu thương.

44. Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội Đồng, từ số 17 đến số 20, đề cập đến một Giáo Hội mà trong đó có 3 tuyến nhân vật:  và khẳng định “đây là hình ảnh và là mầu nhiệm của Giáo Hội”. Đó là những ai?  
        a. Chúa Giêsu.
        b. Đám đông dân chúng.
        c. Các tông đồ.
       d. Cả a, b và c đúng.

45. Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu Chúa Giêsu vắng mặt thì Giáo Hội thành một thứ gì?    
        a. Thành một thứ giao kèo giữa các tông đồ với đám đông dân chúng và nó sẽ kết thúc như một trò chơi chính trị.
        b. Mối tương quan với chân lý Tin Mừng bị phá vỡ và Chúa Giêsu chỉ còn là một huyền thoại hay một ý thức hệ.
        c. Sẽ bị suy thoái và trở thành một giáo phái dần sụp đổ.
      d. Cả a, b và c đúng.

46. Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu không có các tông đồ thì thế nào?  
        a. Thành một thứ giao kèo giữa các tông đồ với đám đông dân chúng và nó sẽ kết thúc như một trò chơi chính trị.
        b. Mối tương quan với chân lý Tin Mừng bị phá vỡ và Chúa Giêsu chỉ còn là một huyền thoại hay một ý thức hệ.
       c. Sẽ bị suy thoái và trở thành một giáo phái dần sụp đổ.
      d. Cả a, b và c đúng.

47. Không một ai trong 3 tuyến nhân vật này có thể bị tách bỏ. Nếu không có đám đông dân chúng thì tương quan giữa Chúa Giêsu và các tông đồ sẽ ra sao?  
        a. Thành một thứ giao kèo giữa các tông đồ với đám đông dân chúng và nó sẽ kết thúc như một trò chơi chính trị.
        b. Mối tương quan với chân lý Tin Mừng bị phá vỡ và Chúa Giêsu chỉ còn là một huyền thoại hay một ý thức hệ.
       c. Sẽ bị suy thoái và trở thành một giáo phái dần sụp đổ.
      d. Cả a, b và c đúng.

48. Tương quan hỗ tương của ba tuyến nhân vật này (số 13 – 15) cho thấy Chúa Giêsu ngỏ lời với các tông đồ và Ngài cũng ngỏ lời trực tiếp với đám đông dân chúng. Từ đây Tài liệu mời gọi các giám mục điều gì?  
       
a. Lắng nghe tiếng Chúa.
        b. Và lắng nghe tiếng Chúa đồng thời cũng phải lắng nghe tiếng dân để phân định Thánh Ý Chúa.
        c. Chăm sóc đời sống xã hội của đoàn chiên.
      d. Chỉ có a và b đúng.

49. Tài liệu (số 21) nhắc đến một tuyến nhân vật thứ tư xen vào với vai trò gì?  
        a. Phản diện và âm mưu chia rẽ ba tuyến nhân vật trên phản diện và âm mưu chia rẽ ba tuyến nhân vật trên.
        b. Nâng đỡ và củng cố đời sống các tín hữu.
        c. Khơi gọi niềm hy vọng nơi các tông đồ.
       d. Củng cố niềm tin của các tín hữu.

50. Tuyến nhân vật thứ tư xen vào với vai trò phản diện và âm mưu chia rẽ, đó là những gì?  
        a. Những hình thức nghiêm ngặt của tôn giáo
        b. Những bó buộc của luân lý còn gắt gao hơn cả lệnh truyền của Chúa Giêsu.
        c. Những hình thức quyến rũ của một thứ khôn ngoan chính trị thế gian.
       d. Cả a, b và c đúng.

51. Để không bị ảnh hưởng bởi tuyến nhân vật thứ tư này, Tài liệu nói đến việc phải thường xuyên làm gì?  
        a. Phải cầu nguyện thường xuyên.
        b. Phải hoán cải thường xuyên.
        c. Phải hy vọng thường xuyên.
       d. Phải tin tưởng thường xuyên.

52. Đoạn trích Kinh Thánh trong sách Công Vụ Tông Đồ nào được trình bày như là mô hình cho việc hoán cải thường xuyên trong Giáo Hội (Cv 10)?  
        a. Ông Saolô được kêu gọi làm Tông Đồ.
        b. Ông Phêrô và viên đại đội trưởng người Rôma.
        c. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên.
       d. Khanania và Xaphira gian lận.

53. Cụ thể những gì đã diễn ra nơi thánh Phêrô?  
        a. Thánh Phêrô đã lắng nghe tiếng.
        b. Thánh Phêrô đã rất khó khăn để chấp nhận và làm theo Ý Chúa.
        c. Thánh Phêrô đã đón nhận, đã hoán cải trước khi ngài cất bước tới gặp người ngoại giáo Conêliô.
       d. Cả a, b và c đúng.

54. Với ông Conêliô thì thế nào?  
        a. Ông Conêliô cũng đã nghe thấy tiếng Chúa.
        b. Ông Conêliô đã kể lại tất cả kinh nghiệm của mình về Chúa cho ông Phêrô nghe.
        c. Ông Conêliô sống đạo tốt lành.
       d. Chỉ có a và b đúng.  

55. Cả thánh Phêrô và ông Conêliô có kinh nghiệm gì?  
        a. Thánh Phêrô, sau khi đã lắng nghe, ngài cũng trình bày chính kinh nghiệm hoán cải của mình cho ông Conêliô nghe.
        b. Cả hai cùng phân định ý Chúa.
        c. Sau cùng ông Conêliô và đám đông đã lãnh nhận Phép Rửa.
       d. Cả a, b và c đúng.  

56. THĐGM lần thứ XVI đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô khai mạc tại Vatican vào ngày nào?  
        a. Ngày 9-10/10 / năm 2021.
        b. Ngày 17/10 / năm 2021.
        c. Ngày 01/11 / năm 2021.
       d. Ngày 28/10 / năm 2021.

57. THĐGM lần thứ XVI sẽ kết thúc vào tháng năm nào?  
        a. Tháng 8 năm 2022.
        b. Tháng 3 năm 2023.
        c. Tháng 8 năm 2023.
       d. Tháng 10 năm 2023.

58. Giai đoạn đầu của tiến trình Thượng Hội đồng lần thứ XVI được cử hành tại các Giáo Hội địa phương mang tên “Giai đoạn lắng nghe”. Trong giai đoạn này mọi thành phần dân Chúa được mời gọi điều gì?  
        a. Lắng nghe Chúa nói.
        b. Lắng nghe nhau nói.
        c. Cầu nguyện liên lỉ.
       d. Chỉ có a và b đúng.  

59. Toàn bộ Thượng Hội đồng được chia thành mấy giai đoạn?  
        a. Được chia thành 2 giai đoạn.
        b. Được chia thành 3 giai đoạn.
        c. Được chia thành 4 giai đoạn.
       d. Được chia thành 5 giai đoạn.

60. Toàn bộ Thượng Hội đồng được chia thành 3 giai đoạn. Cụ thể thế nào?    
        a. Giai đoạn I được tổ chức ở cấp Giáo Hội địa phương cũng như các tổ chức tương đương.
        b. Giai đoạn II được tổ chức ở cấp Châu Lục.
        c. Giai đoạn III được tổ chức ở cấp Giáo Hội hoàn vũ.
       d. Cả a, b và c đúng.

61. Giai đoạn I, cấp Giáo Hội địa phương được bắt đầu lúc nào?  
        a. Được bắt đầu từ ngày 10/10/2021.
        b. Được bắt đầu từ ngày 17/10/2021.
        c. Được bắt đầu từ ngày 01/11/2021.
       d. Được bắt đầu từ ngày 28/11/2021.

62. Giai đoạn I, cấp Giáo Hội địa phương sẽ kết thúc khi nào?  
        a. Kết thúc vào ngày 04/8/2022.
        b. Kết thúc vào ngày 15/8/2022.
        c. Kết thúc vào ngày 22/8/2022.
       d. Kết thúc vào ngày 29/9/2022.

63. Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận của Giáo Hội Việt nam, do Giám mục Giáo phận chủ sự, được cử hành vào ngày nào?  
        a. Ngày 10 tháng 10 năm 2021.
        b. Ngày 17 tháng 10 năm 2021.
        c. Ngày 01 tháng 11 năm 2021.
       d. Ngày 28 tháng 11 năm 2021.

64. Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận của Giáo Hội việt nam, do Giám mục Giáo phận chủ sự, được cử hành vào ngày 28 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày gì?  
        a. Ngày khai mạc THĐ lần thứ XVI.
        b. Ngày kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
        c. Ngày Chúa nhật I Mùa Vọng, khai mở năm Phụng vụ mới.
       d. Chỉ có a và b đúng.

65. Giai đoạn II, cấp Châu lục được bắt đầu khi nào?  
        a. Được bắt đầu từ tháng 8/2022.
        b. Được bắt đầu từ tháng 9/2022.
        c. Được bắt đầu từ tháng 10/2022.
       d. Được bắt đầu từ tháng 11/2022.

66. Giai đoạn II, cấp Châu lục được kết thúc khi nào?  
       a. Kết thúc vào trước tháng 1/2023.
        b. Kết thúc vào trước tháng 2/2023.
        c. Kết thúc vào trước tháng 3/2023.
       d. Kết thúc vào trước tháng 7/2023.

67. Giai đoạn III là những Cuộc họp toàn thể chính thức của Thượng Hội đồng lần thứ XVI sẽ diễn ra khi nào?  
       a. Diễn ra trong tháng 8/2023.
        b. Diễn ra trong tháng 9/2023.
        c. Diễn ra trong tháng 10/2023.
       d. Diễn ra trong tháng 11/2023.

68. Câu hỏi căn bản thúc đẩy và hướng dẫn chúng ta: Hội thánh hiệp hành “cùng nhau cất bước hành trình”, khi loan báo Tin Mừng: gồm việc gì? (TLCB 26)  
        a. Việc “cùng nhau cất bước hành trình” hiện đang diễn ra thế nào trong Giáo Hội địa phương của anh chị em?
        b. Để Hội thánh được lớn lên trong việc “cùng nhau cất bước hành trình”, Thần Khí đang mời gọi chúng ta thực hiện những bước đi nào?
        c. Chúng ta phải đối xử thế nào với anh chị em của mình?
       d. Chỉ có a và b đúng.  

69. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta được mời gọi điều gì? (TLCB 26)  
        a. Hãy tự vấn.
        b. Hãy đọc lại ý nghĩa sâu xa của những kinh nghiệm này.
        c. Hãy thu thập các thành quả để chia sẻ.
       d. Cả a, b và c đúng.  

70. Hãy tự vấn (nhớ lại kinh nghiệm của mình) như thế nào?(TLCB 26)  
        a. Gợi nhớ những kinh nghiệm nào trong Giáo Hội địa phương của chúng ta.
        b. Chúng ta đã sống như thế nào với tha nhân.
        c. Chúng ta đã giúp đỡ gì cho người chung quanh mình.
       d. Cả a, b và c đúng.  

71. Hãy đọc lại ý nghĩa sâu xa của những kinh nghiệm này như thế nào?(TLCB 26)  
        a. Chúng đã gợi lên niềm vui nào?
        b. Chúng gặp những khó khăn và trở ngại nào?
        c. Chúng phơi trần những thương tích nào?
       d. Cả a, b và c đúng.  

72. Hãy thu thập các thành quả để chia sẻ như thế nào? (TLCB 26)    
        a. Tiếng Chúa Thánh Thần vang dội nơi đâu qua những kinh nghiệm này? Người đang yêu cầu chúng ta điều gì?
        b. Đâu là những điểm phải khẳng định, những viễn cảnh nên thay đổi, các bước cần thực hiện?
        c. Chúng ta ghi nhận được sự đồng thuận ở những nơi nào? Những nẻo đường nào đang mở ra cho Giáo Hội địa phương của chúng ta?
       d. Cả a, b và c đúng.  

73. Mười chủ đề cốt lõi mà Tài Liệu Chuẩn bị đưa ra cần được khám phá là gì? (TLCB 26)  
        a. Đồng hành, Lắng nghe, Phát biểu, Cử hành.
        b. Đồng trách nhiệm trong sứ vụ, Đối thoại trong Giáo Hội và xã hội, Với các hệ phái  kitô giáo khác.
        c. Thẩm quyền và tham gia, Biện phân và quyết định, và Tự đào tạo trong tiến trình hiệp hành.
       d. Cả a, b và c đúng.  

74. Với chủ đề Đồng hành: “Trong Giáo Hội và xã hội, chúng ta sát cánh bên nhau trên cùng một nẻo đường”, và đâu là những gợi ý?  
        a. Ai là những người “cùng nhau cất bước hành trình”? Giáo Hội của chúng ta bao gồm những thành phần nào?
        b. Ai yêu cầu chúng ta đồng hành với nhau? Ai là những người đồng hành trên đường, kể cả những người ở bên ngoài vành đai Giáo Hội?
        c. Những người hoặc nhóm nào hiển nhiên hay trên thực tế bị bỏ lại bên lề?
       d. Cả a, b và c đúng.  

75. Với chủ đề Lắng nghe: “Lắng nghe là bước đầu tiên, đòi hỏi khối óc và con tim rộng mở, không thành kiến”, và đâu là những gợi ý?  
        a. Giáo Hội đặc thù của chúng ta “cần lắng nghe” ai? Làm thế nào để thành phần giáo dân, đặc biệt là giới trẻ và phụ nữ, được lắng nghe?
        b. Làm thế nào để đón nhận sự đóng góp của những người nam và nữ thánh hiến? Đâu là chỗ để những nhóm thiểu số, những người bị loại bỏ và bị loại trừ cất lên tiếng nói của họ? Chúng ta có nhận ra những định kiến và khuôn mẫu cản trở chúng ta lắng nghe hay không?
        c. Bối cảnh xã hội và văn hóa trong đó chúng ta đang sống được chúng ta lắng nghe thế nào?
       d. Cả a, b và c đúng.  

76. Với chủ đề Phát biểu: “Mọi người đều được mời gọi can đảm và mạnh dạn (parrhesia) lên tiếng, nghĩa là, phải bao gồm cả sự tự do, chân lý và bác ái”, và đâu là những gợi ý?  
        a. Làm thế nào để thúc đẩy trong cộng đồng và các tổ chức của nó một phong cách trao đổi tự do và đích thực, không giả dối và cơ hội chủ nghĩa?
        b. Và trong mối tương quan với xã hội mà chúng ta là thành phần? Khi nào và cách nào để chúng ta nói lên được những gì là quan trọng đối với chúng ta?
        c. Mối tương quan với hệ thống truyền thông (không chỉ truyền thông Công giáo) thì thế nào? Ai nói thay cho cộng đồng Kitô hữu, và họ được chọn ra sao?
       d. Cả a, b và c đúng.

77. Với chủ đề Cử hành: “Chỉ có thể “cùng nhau cất bước hành trình” khi cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể”, và đâu là những gợi ý?  
        a. Làm thế nào để việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ gợi hứng và hướng dẫn chúng ta “cùng nhau cất bước hành trình”?
        b. Làm thế nào để những việc này truyền cảm hứng cho các quyết định quan trọng nhất?
        c. Các tín hữu được khích lệ ra sao để tích cực tham dự phụng vụ và thi hành chức năng thánh hóa? Đâu là chỗ dành cho việc thi hành các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ?
       d. Cả a, b và c đúng.

78. Với chủ đề Đồng trách nhiệm trong sứ vụ: “Sự hiệp hành là để phục vụ sứ mạng của Hội thánh, mọi thành viên trong Hội thánh đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng này”, và đâu là những gợi ý?  
        a. Vì tất cả chúng ta đều là môn đệ truyền giáo, mỗi người đã lãnh phép Rửa được kêu gọi trở thành chủ thể tích cực trong sứ vụ này như thế nào?
        b. Làm thế nào để cộng đồng hỗ trợ các thành viên của mình dấn thân phục vụ xã hội (công tác xã hội và hoạt động chính trị, nghiên cứu khoa học và giảng dạy, thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ nhân quyền và chăm sóc ngôi nhà chung, v.v…)? Anh chị em giúp họ thế nào trong việc sống những dấn thân này theo đòi hỏi của sứ vụ?
        c. Sự biện phân các lựa chọn liên quan đến sứ mạng được thực hiện như thế nào và ai tham gia vào đó? Theo quan điểm của một chứng tá Kitô hữu đích thực, các truyền thống khác nhau mang phong cách hiệp hành, vốn tạo nên di sản của nhiều Giáo Hội, đặc biệt là các Giáo Hội Đông phương, được hội nhập và thích nghi như thế nào? Sự cộng tác diễn ra như thế nào trong các lãnh thổ có sự hiện diện của các Giáo Hội tự trị khác nhau?
       d. Cả a, b và c đúng.

79. Với chủ đề Đối thoại trong Giáo Hội và xã hội: “Đối thoại là con đường kiên trì bao gồm cả những lúc im lặng và chấp nhận đau khổ, nhưng lại có khả năng thu thập kinh nghiệm của con người và các dân tộc”, và đâu là những gợi ý?
        a. Đâu là nơi chốn và phương thức đối thoại trong Giáo Hội địa phương của chúng ta? Những khác biệt về quan điểm, những xung đột, và những khó khăn được giải quyết như thế nào?
        b. Làm thế nào để thúc đẩy sự cộng tác với các giáo phận lân cận, với và giữa các dòng tu trong khu vực, với và giữa các hiệp hội và phong trào giáo dân, v.v…? Đối với các tín đồ của các tôn giáo khác và với những người ngoại đạo, chúng ta có những kinh nghiệm nào về đối thoại và dấn thân chia sẻ?
        c. Làm thế nào để Giáo Hội đối thoại với và học hỏi từ các bộ phận khác trong xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dân sự, người nghèo…?
       d. Cả a, b và c đúng.

80. Với chủ đề Với các hệ phái  Kitô giáo khác: “Cuộc đối thoại giữa những Kitô hữu thuộc các tín phái khác nhau, được liên kết bởi cùng một phép Rửa, có một vị trí đặc biệt trong hành trình hiệp hành”, và đâu là những gợi ý?
        a. Chúng ta có những mối liên hệ nào với anh chị em của các tông phái Kitô giáo khác?
        b. Họ quan tâm đến lĩnh vực nào?
        c. Chúng ta đã từng rút ra được những thành quả nào từ việc “cùng nhau cất bước hành trình”? Có những khó khăn nào?
       d. Cả a, b và c đúng.

81. Với chủ đề Thẩm quyền và tham gia: “Hội thánh hiệp hành là Hội thánh tham gia và đồng trách nhiệm”, và đâu là những gợi ý?  
        a. Làm thế nào để chúng ta xác định được mục tiêu phải theo đuổi, cách thức đạt được chúng và các bước cần thực hiện? Giáo Hội địa phương của chúng ta hành xử quyền bính như thế nào?
        b. Cách làm việc theo nhóm và tinh thần đồng trách nhiệm được thực hiện ra sao? Các thừa tác vụ giáo dân và việc đảm nhận trách nhiệm của các tín hữu được thúc đẩy như thế nào?
        c. Các tổ chức hiệp hành hoạt động như thế nào ở cấp Giáo Hội địa phương? Chúng có phải là một kinh nghiệm hữu hiệu không?
       d. Cả a, b và c đúng.

82. Với chủ đề Biện phân và quyết định: “Theo phong cách hiệp hành, các quyết định có được qua việc biện phân, dựa trên sự đồng thuận xuất phát từ lòng vâng phục Thần Khí của cả cộng đoàn”, và đâu là những gợi ý?
        a. Chúng ta cùng nhau biện phân và đưa ra quyết định bằng những thủ tục và phương pháp nào? Có thể cải thiện chúng như thế nào?
        b. Chúng ta thúc đẩy sự tham gia vào diễn trình đưa ra quyết định trong các cộng đồng có cơ cấu phẩm trật như thế nào? Làm thế nào để chúng ta nối kết giai đoạn thỉnh ý với giai đoạn thảo luận, diễn trình ra quyết định với thời điểm lấy quyết định?
       c. Chúng ta thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình thế nào và bằng những công cụ nào?
       d. Cả a, b và c đúng.

83. Với chủ đề Tự đào tạo trong tiến trình hiệp hành: “Linh đạo cùng nhau cất bước hành trình cần trở thành nguyên tắc giáo dục để huấn luyện con người nhân bản và con người Kitô hữu, con người của gia đình và con người của cộng đồng”, và đâu là những gợi ý?   
        a. Phải đào tạo ra sao, đặc biệt là những người gánh vác trách nhiệm trong cộng đồng Kitô hữu, để họ có thêm khả năng trong việc “cùng nhau cất bước hành trình”, lắng nghe nhau và tham gia đối thoại?
        b. Chúng ta đào tạo thế nào để giúp họ biện phân và thực thi quyền bính?
        c. Những công cụ nào giúp chúng ta nhận biết tính năng động của nền văn hóa đang bao trùm chúng ta và tác động của chúng đối với phong cách của Giáo Hội chúng ta?
       d. Cả a, b và c đúng.

 


84. Nhìn vào Logo của Thượng Hội đồng Giám mục về con đường hiệp hành, có những điểm chính nào?         a. Hình cây.
        b. Dân Chúa.
        c. Chủ đề.
       d. Cả a, b và c đúng.  85. Hình là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của điều gì?
        a. Dấu chỉ của sức sống.
        b. Dấu chỉ niềm hy vọng sâu xa.
        c. Biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô.
       d. Cả a, b và c đúng.  

86. Cây này còn mang cái gì?  
        a. Thánh Thể đang chiếu sáng như mặt trời. 
        b. Vòng tròn âm dương.
        c. Vòng tròn bát quái.
       d. Cả a, b và c đúng.

87. Các nhành cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh gì?  
        a. Chim bồ câu hòa bình.
        b. Chúa Thánh Thần.
        c. Chim bồ câu của ông Noê.
       d. Cả a, b và c đúng.  88. Dân Chúa không đứng yên nhưng đang tiến bước. Dân Chúa được liên kết với nhau bởi cùng có động lực chung, động lực này được điều gì truyền vào trong họ, và cũng từ động lực này mà họ cất bước?  
       a. Đức tin.
        b. Niềm hy vọng.
        c. Cây Sự Sống.
       d. Cả a, b và c đúng.

89. Có bao nhiêu bóng người khái quát toàn bộ nhân loại trong sự đa dạng về hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc?  
        a. Có 13 bóng người.
        b. Có 14 bóng người.
        c. Có 15 bóng người.
       d. Có 16 bóng người.

90. Mọi người cùng bước đi trên một mặt đường phẳng: trẻ, già, nam, nữ, thiếu niên, trẻ em, giáo dân, tu sĩ, cha mẹ, người sống đời vợ chồng, người sống đời độc thân; giám mục và tu sĩ không đi trước mặt họ, nhưng ở giữa họ.Việc này nói lên điều gì?
        a. Mọi người đều là con cái Thiên Chúa.
        b. Không có tính chất phẩm trật giữa họ.
        c. Mọi người bình đẳng và yêu thương nhau.
       d. Không có sự chia rẻ giữa mọi người.

91. Các hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc được mô tả bằng sự đa dạng của các màu sắc tươi sáng biểu trưng cho điều gì?  
        a. Cho niềm vui.
        b. Cho hy vọng.
        c. Cho sự cứu rỗi.
       d. Cả a, b và c đúng.
92. Đường chân ngang của logo với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ” chạy từ trái sang phải theo hướng của cuộc hành trình, nhằm tăng cường và củng cố nó, và kết thúc với tiêu đề “Thượng hội đồng 2021 – 2023’, hình ảnh này nói lên điều gì?  
        a. Tính hiệp thông trong Giáo Hội.
        b. Tính duy nhất của Hội Thánh Công giáo.
        c. Sự kiện đỉnh cao tổng hợp toàn bộ hành trình.
        d. Cả a, b và c đúng.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
12.2021
 
Danh Sách Thượng Hội Đồng

Thượng Hội đồng thường lệ

1967 / I / Gìn giữ và cũng cố Ðức Tin Công giáo, sự toàn vẹn, sức mạnh, sự khai triển, sự mạch lạc trên bình diện giáo lý và phát triển lịch sử.
1971 /  II / Chức Linh mục thừa tác và sự công bằng trên thế giới.
1974 / III / Loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay.
1977 / IV / Việc dạy giáo lý hiện nay.
1980 / V / Gia Ðình Kitô Hữu.
1983 / VI / Hòa giải và Sám hối trong sứ mạng của Giáo Hội.
1987 / VII / Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong giáo hội và trong thế giới.
1990 / VIII / Đào tạo linh mục trong hoàn cảnh hiện nay.
1994 / IX / Đời sống thánh hiến và sứ mệnh trong Giáo Hội và trong thế giới.
2001 / X / Giám mục: người tôi tớ của Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô để mang lại hy vọng cho thế giới.
2005 / XI / Thánh Thể: nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh Giáo Hội.
2008 / XII / Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội.
2012 / XIII / Tân truyền giảng Tin Mừng để truyền thông đức tin.
2015 / XIV / Gia đình – Ơn gọi và sứ mạng trong Giáo Hội và Thế giới.
2018 / XV / Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi.

Thượng Hội đồng ngoại thường

1969/ I  / Sự cộng tác giữa Tòa Thánh và các Hội Ðồng Giám mục.
1985 / II / Kỷ niệm 20 năm kết thúc Công Ðồng Vaticanô II.
2014 / III / Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng Tin Mừng.

Thượng Hội đồng đặc biệt

1980 / Hà Lan / Hoàn cảnh Mục Vụ tại Hà Lan.
1991/ Châu Âu / Ngõ hầu chúng ta có thể là những chứng nhân của Chúa Kitô, Đấng đã giải phóng chúng ta.
1994 / Châu Phi / Giáo hội tại Phi Châu và sứ mạng rao giảng Phúc Âm hướng đến năm 2000: Các con sẽ là những chứng nhân của Ta.
1995 / Li Băng / Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta: Ðược canh tân bởi Chúa Thánh Thần, trong tình liên đới, chúng ta làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.
1997 / Châu Mỹ / Gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô hằng sống: con đường hoán cải, hiệp thông và liên đới tại Mỹ Châu.
1998 / Châu Á / Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ, và sứ mệnh yêu thương và phục vụ của Ngài tại châu Á: “…để họ được sống và sống sung mãn”.
1998 / Châu Đại dương / Chúa Giêsu Kitô và các dân tộc của Ðại Dương Châu: bước đi trên con đường của Chúa, rao giảng sự thật của Chúa, và sống sự sống của Chúa.
1999 / Châu Âu / Chúa Giêsu Kitô, sống động trong Giáo hội, nguồn mạch của Hy vọng cho Âu Châu.
2009 / Châu Phi / Giáo hội tại Phi Châu phục vụ công cuộc hòa giải, nền công lí và hòa bình. Anh em là muối cho đời … Anh em là ánh sáng cho trần gian.
2010 / Trung Đông / Giáo hội Công giáo trong vùng Trung Ðông: hiệp thông và chứng tá.
2019 /Châu Mỹ Latinh (Amazon)  / Amazon: Những con đường mới cho Giáo Hội và cho một nền sinh thái toàn diện.

Tài liệu tham khảo

1. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/tai-lieu-chuan-bi-thuong-hoi-dong-giam-muc-lan-thu-xvi-42903
2. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/doi-net-ve-thuong-hoi-dong-giam-muc-lan-thu-xvi-44009
3. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/doi-net-ve-thuong-hoi-dong-giam-muc-44056
4. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-thong-bao-ve-tien-trinh-tham-gia-thuong-hoi-dong-giam-muc-tai-cac-giao-phan-44032
5. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/cam-nang-cho-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-tinh-hiep-hanh-42941
6. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-con-duong-hiep-hanh-44116
7. https://vi.wikipedia.org/wiki/Th


+++++++++++++++++++Lời giải đáp
92 Câu Trắc Nghiệm
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI
XVI 2021-2023


TỔNG QUÁT

01. c. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
02. a. Tự sắc Apostolica Sollicitudo.
03. c. Năm 1965.
04. a. Có nghĩa là đồng hành, cùng nhau bước đi.
05. c. Để giúp đỡ Đức Giáo Hoàng trong sứ mạng Mục tử của Giáo Hội hoàn vũ.
06. d. Cả a, b và c đúng.
07. d. Chỉ có a và b đúng.
08. d. Cả a, b và c đúng.
09. c. Mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội.
10. d. Cả a, b và c đúng.
11. d. Chỉ có a và b đúng.
12. b. Có 3 cách.
13. d. Cả a, b và c đúng.
14. b. Thông thường ba năm một lần.
15. a. Được tổ chức để bàn về những vấn đề cần có một quyết định mau lẹ.
16. b. Được thảo luận về các vấn đề trong một miền.
17. c. Có 15 THĐ thường lệ đã được tổ chức.
18. c. Năm 1967.
19. d. Gìn giữ và cũng cố Ðức Tin Công giáo, sự toàn vẹn, sức mạnh, sự khai triển, sự mạch lạc trên bình diện giáo lý và phát triển lịch sử.
20. b. Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi).
21. c.  Tông huấn Dạy Giáo lý (Catechesi tradendae).
22. a. Tông huấn Đời sống gia đình (Familiaris Consortio).
23. d. Tông huấn Hòa giải và sám hối (Reconciliatio et paenitentia).
24. b. Tông huấn Kitô hữu giáo dân (Christifideles laici).
25. c. Tông huấn Ta Sẽ Ban Cho Các Ngươi Những Mục Tử (Pastores Dabo Vobis).  
26. c. Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến (Vita consecrata).
27. c. Tông huấn Bí tích Tình Yêu (Sacramentum Caritatis).
28. d. Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini).
29. a. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium).
30. b. Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris laetitia).
31. c. Tông huấn Đức Kitô Hằng Sống (Christus Vivit).
32. b. Có 3 THĐ ngoại lệ được tổ chức.
33. c. Năm 1969.
34. d. Cả a, b và c đúng.
35. b. Có 11 THĐ đặc biệt được tổ chức.
36. a. Tông huấn Giáo Hội Tại Châu Á (Ecclesia in Asia).
37. b. Tông huấn Amazon Yêu Quý (Querida Amazonia).
38. b. Có 4 THĐGM được tổ chức.
39. d. Cả a, b và c đúng.


THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI


40. d. Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
41. b. Vì một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ.
42. d. Cả a, b và c đúng.
43. a. Tất cả mọi người cùng nắm tay nhau, dìu dắt nâng đỡ nhau tiến thẳng về Trời.
44. d. Cả a, b và c đúng.
45. a. Thành một thứ giao kèo giữa các tông đồ với đám đông dân chúng và nó sẽ kết thúc như một trò chơi chính trị. 
46. b. Mối tương quan với chân lý Tin Mừng bị phá vỡ và Chúa Giêsu chỉ còn là một huyền thoại hay một ý thức hệ.
47. c. Sẽ bị suy thoái và trở thành một giáo phái dần sụp đổ.
48. d. Chỉ có a và b đúng.
49. a. Phản diện và âm mưu chia rẽ ba tuyến nhân vật trên phản diện và âm mưu chia rẽ ba tuyến nhân vật trên.
50. d. Cả a, b và c đúng.
51. b. Phải hoán cải thường xuyên.
52. b. Ông Phêrô và viên đại đội trưởng người Rôma.
53. d. Cả a, b và c đúng.
54. d. Chỉ có a và b đúng.
55. d. Cả a, b và c đúng.
56. a. Ngày 9-10/10 / năm 2021.
57. d. Tháng 10 năm 2023.
58. d. Chỉ có a và b đúng.
59. b. Được chia thành 3 giai đoạn.
60. d. Cả a, b và c đúng.  
61. b. Được bắt đầu từ ngày 17/10/2021.
62. b. Kết thúc vào ngày 15/8/2022.
63. d. Ngày 28 tháng 11 năm 2021.
64. c. Ngày Chúa nhật I Mùa Vọng, khai mở năm Phụng vụ mới.
65. b. Được bắt đầu từ tháng 9/2022.
66. c. Kết thúc vào trước tháng 3/2023.
67. c. Diễn ra trong tháng 10/2023.
68. d. Chỉ có a và b đúng.
69. d. Cả a, b và c đúng.
70. a. Gợi nhớ những kinh nghiệm nào trong Giáo Hội địa phương của chúng ta.
71. d. Cả a, b và c đúng.
72. d. Cả a, b và c đúng.  
73. d. Cả a, b và c đúng.
74. d. Cả a, b và c đúng.
75. d. Cả a, b và c đúng.
76. d. Cả a, b và c đúng.
77. d. Cả a, b và c đúng.
78. d. Cả a, b và c đúng.
79. d. Cả a, b và c đúng.
80. d. Cả a, b và c đúng.
81. d. Cả a, b và c đúng.
82. d. Cả a, b và c đúng.
83. d. Cả a, b và c đúng.
84. d. Cả a, b và c đúng.
85. d. Cả a, b và c đúng.
86. d. Cả a, b và c đúng.
87. b. Chúa Thánh Thần.
88. c. Cây Sự Sống.
89. c. Có 15 bóng người.
90. b. Không có tính chất phẩm trật giữa họ.
91. a. Cho niềm vui.
92. d. Cả a, b và c đúng.
         
Gb. Nguyễn Thái Hùng
12.2021

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây