TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T. GIÊRÔNIMÔ Lm tiến sĩ Ngày 30.9

Thứ bảy - 01/05/2021 00:29 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   791
“Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”.
VHTK T. GIÊRÔNIMÔ Lm tiến sĩ  Ngày 30.9
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIÊRÔNIMÔ
Linh mục tiến sĩ
Tin Mừng thánh Luca 24,44-49
ngày 30 tháng 9
I. TIN MỪNG
 
44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm."45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
 
 
44 He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and psalms must be fulfilled."
 
45 Then he opened their minds to understand the scriptures.
 
46 And he said to them, "Thus it is written that the Messiah would suffer and rise from the dead on the third day 47 and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem.
 
48 You are witnesses of these things.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
st jerome by lst n cnfusd
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Luca 24,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Khi còn ở với anh em, Đức Giêsu đã nói tất cả những sách gì chép về Người đều phải được ứng nghiệm? (Lc 24,44)
a. Các sách Ngôn Sứ.
b. Sách Luật.
c. Các Thánh Vịnh.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a2. Đức Giêsu đã làm gì cho các ông hiểu những điều Kinh Thánh đã chép về Người? (Lc 24,45)
a. Mở trí.
b. Khai phá.
c. Củng cố.
d. Ủy lạo.
 
a3. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu những điều gì Kinh Thánh đã chép về Người? (Lc 24,46)
a. Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.
b. Đấng Kitô phải được vinh thăng.
c. Đấng Kitô bất tử.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a4. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)
a. Tha tội.
b. Khôn ngoan.
c. Cứu rỗi.
d. Chết lành.
 
a5. Chính anh em là gì về những điều này? (Lc 24,48)
a. Muối.
b. Ánh sáng.
c. Chứng nhân.
d.  Tôi tớ.
 
B.
 
b1. Thánh Giêrônimô chào đời khoảng năm 340 tại Stridon gần Aquila, tuổi trẻ ngài đã học để viết văn Latinh cho tuyệt diệu tinh ròng và chính xác. Bởi đó Ngài say mê các tác phẩm cổ, dầu sau này Ngài coi chúng như một thứ cám dỗ. Vì vậy ngài có một giấc mơ như sau:
a. Thấy mình phải đến trước vị quan án. Ngài tự xưng mình là Kitô hữu, nhưng quan án trả lời : - Ngươi không phải là Kitô hữu. Ngươi là đồ đệ Cicêrô. Kho tàng ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Mà kho tàng của ngươi là các thứ tác phẩm của Cicêrô.
b. Ngậm bó đuốc chạy quanh cung điện Vatican.
c. Mơ thấy chiếc cầu nối liền trời với đất và các thiên thần lên lên xuống xuống trên đó.
d. Nhìn thấy mình đang kê vai đỡ cung điện Vatican đang rung chuyển dữ dội.
 
b2. Năm 378, thánh Giêrônimô trở lại Antiochia và đến với Constan-tinople để học thánh kinh với nhà thần học lừng danh  đó là ai?
a. Thánh Gregôriô thành Nazian.
b. Thánh Thánh Gioan Kim Khẩu.
c. Thánh thánh Augustinp.
d. Thánh Polycarp.
 
b3. Đây là công trình thánh Giêrônimô để lại chong chúng ta:
a. Tổng luận Thần Học.
b. Lược sử Giáo Hội.
c. Bản dịch toàn bộ Thánh Kinh bằng tiếng La tinh.
d. Bộ Giáo Luật.
 
b4. Thánh Giêrônimô qua đời ngày 30 tháng 9 năm 420 tại nơi này:
a. Rô ma.
b. Bê lem.
c. Đa mát.
d. Contantinop.
 
b5. Ðức Giáo Hoàng nào đã suy tôn ngài lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh.
a. Ðức Giáo Hoàng Bonifaciô VII.
b. Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII.
c. Ðức Giáo Hoàng Piô XII.
d. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
 
 
III. Ô CHỮ 
oc gieronimo
 
Những gợi ý
 
01. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)
 
02. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ mấy, Người từ cõi chết sống lại?  (Lc 24,46)
 
03. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu? (Lc 24,47)
 
04. Theo lời Kinh Thánh, các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)
 
05. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)
 
06. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại?  (Lc 24,46)
 
07. Đấng Kitô phải chịu điều gì rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)
 
08. Chính anh em là gì về những điều này ? (Lc 24,48)
 
09. Kêu gọi người ta làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”.
Tin Mừng thánh Luca 24,46
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIÊRÔNIMÔ
Linh mục tiến sĩ
Tin Mừng thánh Luca 24,44-49
ngày 31 tháng 9
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Thánh Giêrônimô
 
* Tin Mừng thánh Luca 24,46
 
“Có lời Kinh Thánh chép rằng:
Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”.
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Lc 24,44)
a2. a. Mở trí  (Lc 24,45)
a3. a. Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại (Lc 24,46)
a4. a. Tha tội (Lc 24,47)
a5. c. Chứng nhân (Lc 24,48)
 
B.
b1. a. Thấy mình phải đến trước vị quan án. Ngài tự xưng mình là Kitô hữu, nhưng quan án trả lời : - Ngươi không phải là Kitô hữu. Ngươi là đồ đệ Cicêrô. Kho tàng ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Mà kho tàng của ngươi là các thứ tác phẩm của Cicêrô.
b2. a. Thánh Gregôriô thành Nazian.
b3. c. Bản dịch toàn bộ Thánh Kinh bằng tiếng La tinh.
b4. b. Bê lem.
b5. a. Ðức Giáo Hoàng Bonifaciô.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Tha tội (Lc 24,47)
02. Thứ ba (Lc 24,46)
03. Giêrusalem (Lc 24,47)
04. Rao giảng (Lc 24,47)
05. Kinh Thánh (Lc 24,45)
06. Đấng Kitô (Lc 24,46)
07. Khổ hình (Lc 24,46)
08. Chứng nhân (Lc 24,48)
09. Sám hối (Lc 24,47)
 
Hàng dọc : Thánh Kinh
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
Ngày 30 tháng 9
Thánh Giêrônimô
 
Giêrônimô là một Kitô hữu Rôma sống vào cuối thế kỷ thứ 4 đầu thế kỷ thứ 5. Thân phụ Giêrônimô đích thân chỉ dạy ngài đức tin Công giáo, nhưng lại gởi ngài vào học tại một trường ngoại giáo danh tiếng. Ở đó, Giêrônimô dần dà mộ mến các tác phẩm ngoại giáo và ngài đã đánh mất một chút lòng yêu mến Thiên Chúa. Tuy vậy, nhờ việc làm bạn với một nhóm tín hữu thánh thiện, trái tim Giêrônimô đã quay về hoàn toàn với Thiên Chúa và ngài được chịu phép Thanh tẩy.
 
Sau đó, người thanh niên ưu tú này quyết định ẩn thân trong một sa mạc hoang vu. Suốt bốn năm, Giêrônimô sống trong cầu nguyện, đền tội và chống trả các chước cám dỗ. Ngài học tiếng Hipri và viết tiểu sử thánh Phaolô thành Thêbê. Giêrônimô trở nên học giả nghiên cứu tiếng Hipri rất danh tiếng đến nỗi sau này ngài đã chuyển dịch bộ Kinh Thánh sang tiếng Latinh. (Lúc đó, chỉ những ai biết tiếng Hipri mới đọc được Kinh Thánh mà thôi!) Nhờ Giêrônimô, nhiều người đã có thể đọc và hiểu được Kinh Thánh. Sau thời gian sống trong sa mạc, Giêrônimô tới Antiôkia và được thụ phong linh mục. Rồi ngài đi Constantinôp để học Kinh Thánh và sau đó trở về Rôma. Ở đây, Giêrônimô đã sửa lại bản Kinh Thánh Latinh.
 
Thánh Giêrônimô đã trải qua nhiều năm sống trong một cái hang nhỏ ở Bêlem. Tại đó, thánh nhân đã cầu nguyện, nghiên cứu và chuyển dịch Kinh Thánh. Giêrônimô dạy cho nhiều người biết cách phục vụ Thiên Chúa. Ngài cũng viết rất nhiều sách vở và thư từ để giải thích đức tin Công giáo.
 
Thánh Giêrônimô qua đời tại Bêlem năm 419 hay 420. Ngài cũng được tôn tặng danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh.
 
 Để vượt qua những cơn cám dỗ nặng nề, thánh Giêrônimô đã làm việc và học hành chăm chỉ. Ngài cũng đọc Kinh Thánh nữa. Chúng ta hãy bắt chước những thói quen rất tuyệt vời của thánh Giêrônimô là chăm chỉ làm việc, nghiêm túc học hành và ham đọc Kinh Thánh. Chính lời Chúa sẽ có sức biến đổi cuộc đời của chúng ta trở nên tốt hơn.
 
http://tinmung.net/CACTHANH/DanhChoBanTre/Thang%2009/Ngay30.htm
 

 Tags: vhtk tháng 9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây