TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. (Ga 12, 24-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK TH PHILIPPHÊ & GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Ngày 3.5

Thứ sáu - 23/04/2021 10:11 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   381
"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”.
VHTK TH PHILIPPHÊ & GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ  Ngày 3.5
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH PHILIPPHÊ & GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
Tin Mừng thánh Gioan 14, 6-14
Ngày 3 tháng 5
 
Tin Mừng
 
6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."
 
8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.
 
 
6 Jesus said to him, "I am the way and the truth 5 and the life. No one comes to the Father except through me.
 
7 If you know me, then you will also know my Father. 6 From now on you do know him and have seen him."
 
8 Philip said to him, "Master, show us the Father, 7 and that will be enough for us."
 
9 Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?10 Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works.
 
11 Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else, believe because of the works themselves.
 
12 Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these, because I am going to the Father.
 
13 And whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son.
 
14 If you ask anything of me in my name, I will do it.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 14,6a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu bày tỏ điều gì với các môn đệ? (Ga 14,6)
a. Thầy là vua Ít raen.
b. Thầy là sự sống lại.
c. Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
d. Thầy là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian.
 
a2. Ai xin Đức Giêsu tỏ cho mọi người thấy Chúa Cha? (Ga 14,8)
a. Ông Philipphê.
b. Ông Tôma.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Giacôbê.
 
a3. Đức Giêsu nói với các môn đệ là anh em thấy Thầy là thấy ai? (Ga 14,9)
a. Thiên Chúa.
b. Đấng hằng sống.
c. Chúa Cha.
d. Con Người vinh hiển.
 
a4. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu anh em yêu mến thầy, anh em sẽ làm gì? (Ga 14,15)
a. Rao giảng Tin mừng thầy đã truyền cho anh em.
b. Giữ các điều răn của Thầy.
c. Thực thi công bình bác ái.
d. Phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa.
 
a5. Đức Giêsu hứa sẽ xin với Chúa Cha, Người sẽ ban cho các môn đệ điều gì? (Ga 14,16)
a. Sự bình an trong tâm hồn.
b. Một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
c. Mọi điều anh em cần.
d. Cả a, b và c đúng.
 
B. THÁNH PHILÍPPHÊ
 
b1. Thánh Philipphê là người quê ở đâu?(Ga 1, 43-44)
a. Bếtxaiđa.
b. Bêlem.
c. Bêtania.
d. Nadarét.
 
2b. Sau khi gặp được Chúa Giêsu, ông Philípphê dẫn ai đến với Chúa Giêsu? (Ga 1,45)
a. Ông Anphê.
a. Ông Simon.
a. Ông Nathanaen.
a. Ông Anrê.
 
b3. Trong Tin Mừng, thánh Philipphê đã làm gì?
a. Đưa ông Nathanaen đến gặp Chúa Giêsu.
b. Tại Giêrusalem giúp những người Hy lạp gặp Chúa Giêsu.
c. Tại bữa tiệc ly, xin Chúa Giêsu cho thấy Chúa Cha.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Thánh Philipphê bị người ta giết chết cách nào?
a. Ném cho sư tử giày xé.
b. Bị đóng đinh.
c. Bị treo cổ.
d. Bị chém đầu.
 
b5. Khi kính nhớ các thánh tông đồ chúng ta luôn bị thúc bách noi gương, bắt chước các Ngài. Chúng ta có thể noi gương các ngài những điểm gì?
a. Hoàn toàn làm theo ý Chúa.
b. Lắng nghe lời Chúa.
c. Đón nhận và đi theo Chúa Giêsu.
d. Cả a, b và c đúng.
 
C. THÁNH GIACÔBÊ HẬU
 
c1. Thánh Giacôbê Hậu là con của ai?
a. Con ông Anphê.
a. Con ông Simon.
a. Con ông Dêbêđê.
a. Con ông Dacaria.
 
c2. Với cộng đồng Kitô ở Giêrusalem, ngài là gì?
a. Thượng tế.
b. Giám mục.
c. Kinh sư.
d. Cả a, b và c đúng.
 
c3. Thánh Giacôbê lưu lại tác phẩm gì trong Tân ước?
a. Tin Mừng thứ Tư.
b. Thư gởi tín hữu Do thái.
c. Thư thánh Giacôbê.
d. Thư gởi tín hữu Rôma.
 
c4. “Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Câu này được trích từ đâu?
a. Thư thánh Gioan.
b. Thư gởi tín hữu Do thái.
c. Thư thánh Giacôbê.
d. Sách Khải Huyền.
 
c5. Vì ghen tuông, người ta đã giết chết thánh Giacôbê bằng cách nào?
a. Đóng đinh.
b. Ném đá cho tới chết.
d. Treo cổ.
d. Lăng trì.
 
III. Ô CHỮ 
 
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu nói chính Thầy là gì? (Ga 14,6)
 
02. Ai thấy Thầy là thấy ai? (Ga 14,9)
 
03. Thầy ở trong ai? (Ga 14,11)
 
04. Nếu anh em làm gì với Thầy thì anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy? (Ga 14,15)
 
05. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? (Ga 14,8)
 
06. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy? (Ga 14,15)
 
07. Đức Giêsu nói chính Thầy là gì? (Ga 14,6)
 
08. Đức Giêsu noí chính Thầy là gì? (Ga 14,6)
 
09. Chúa Cha ban ai cho anh em đến ở với anh em? (Ga 14,16)
 
10. Đấng bảo trợ ở với anh em bao lâu? (Ga 14,16)
 
11. Ai đã nói với ông Philipphê: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? (Ga 14,9)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”.
Tin Mừng thánh Gioan 14,6a
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê,
Tông Đồ
 
Thánh Philipphê là một trong những Tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu, ngài sinh tại Galilê. Ngay trong những ngày đầu loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã kêu gọi ông theo Người. Có lẽ ngài đã giảng Tin Mừng ở Bắc biển Đông và tử đạo ở Tiểu Á.
 
Thánh Giacôbê Hậu là người có họ hàng với Chúa Giêsu. Ngài lãnh đạo cộng đoàn tiên khởi tại Giêrusalem. Theo truyền thuyết ngài bị dân Do thái ném đá đến chết vào năm 62 tại Giêrusalem.
 
Cả hai vị Tông đồ là những mẫu gương tuyệt vời về niềm tin. Các ngài đã hiến thân rao giảng Tin Mừng cho mọi người nhận biết Chúa mà được hạnh phúc. Các ngài là những người trực tiếp chứng kiến việc Chúa Giêsu chịu tử nạn và phục sinh vinh hiển. Các ngài giúp cho mọi người nhận ra Đức Giêsu là Đấng cứu độ qua lời giảng và mạng sống của mình.
 
Thánh Philipphê xưa kia xin Chúa Giêsu cho được thấy Chúa Cha, chứng tỏ các ngài vẫn chưa hiểu được Thầy đúng mức. Hôm nay đúng ra chúng con đã biết nhiều về Chúa hơn, có kiến thức về triết học, thần học… và nghe mọi lời Chúa dạy dưới ánh sáng Phục Sinh. Tuy nhiên, rõ ràng là các Tông đồ có cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu đối với mình thế nào, còn con hôm nay nhiều lúc chỉ tìm kiến thức suông thay vì đi tìm chính Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết nhìn lên Thập Giá Chúa và lắng nghe lời giảng của Chúa để hiểu được tình yêu Chúa và chương trình Chúa muốn dành cho từng người chúng con.
 
Chúa Giêsu luôn ở trong Chúa Cha. Ngài hiện hữu từ đời đời và cùng với Chúa Cha sáng tạo vũ trụ. Hôm nay ngài đến cứu độ chúng ta và cho thấy tình thương của Chúa Cha đố với loài người chúng ta. Thật lạ lùng khôn xiết! Qua Chúa Con, Chúa Cha nhận tất cả mọi người làm con. Phần chúng con phảI biết tin giữ lời Chúa, luôn gắn bó với Chúa Con để khi chúng con chết trong Ngài thì cũng được phục sinh với Ngài và hưởng hạnh phúc thanh nhàn cùng Ngài trên Thiên Quốc.
 
Thánh Philipphê là người trung gian giới thiệu Chúa cho mọi người: vừa khi được Chúa kêu gọi đã tin vào Chúa Giêsu và tìm Nathanael để giớI thiệu về Chúa Giêsu cho Nathanael cũng được diễm phúc làm môn đệ Chúa. Khi những ngườI Hy lạp muốn gặp Chúa Giêsu, chính Philipphê cùng Andrê dẫn họ đến vớI Chúa Giêsu. Chính ngài cũng xin Chúa Giêsu cho ngài và các Tông đồ thấy Chúa Cha.( Ga 14,7-9).
 
Về hạnh Thánh Giacôbê, chúng ta thấy :sau khi Chúa Giêsu về trời ngài đã lên tiếng cho những người ngoại giáo được gia nhập Kitô giáo mà không phải cắt bì (Cv 15, 13 -21). Ngài đã đem nhiều người Do thái và cả dân ngoạI trở về chính đạo… Noi gương các ngài, chúng con ý thức nhiệm vụ giớI thiệu Chúa cho mọi người. Xin các ngài giúp chúng con biết kết hiệp với Chúa Giêsu trong mọi việc làm, lời nói và ý tưởng, thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu để được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa đời này và đời sau.
 
lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên những chứng nhân cho Chúa trước mặt mọi người, sẵn sàng làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người chúng con gặp gỡ bằng lời nói hay bằng việc làm trong đời sống hàng ngày: sống đồng tâm nhất trí với nhau trong gia đình, họ đạo vì Chúa Giêsu, biết chia sẻ với anh em vì lòng yêu mến Chúa, biết làm cho gia đình mình hạnh phúc, xã hội được ấm no.
 
http://tinmung.net/CACTHANH/CACTHANHindex.htm
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH PHILIP PHÊ & GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Philipphê và Giacôbê.
 
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 14,6a
"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống".
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6)
a2. a. Ông Philipphê (Ga 14,8)
a3. c. Chúa Cha (Ga 14,9)
a4. b. Giữ các điều răn của Thầy (Ga 14,15)
a5. b. Một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi (Ga 14,16)
 
B. THÁNH PHILÍPPHÊ
 
b1. a. Bếtxaiđa (Ga 1, 43-44)
2b. a. Ông Nathanaen (Ga 1,45)
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. b. Bị đóng đinh.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
C. THÁNH GIACÔBÊ HẬU
 
c1. a. Con ông Anphê.
c2. b. Giám mục.
c3. c. Thư thánh Giacôbê.
c4. c. Thư thánh Giacôbê.
c5. b. Ném đá cho tới chết.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Sự thật (Ga 14,6)
02. Chúa Cha (Ga 14,9)
03. Chúa Cha (Ga 14,11)
04. Yêu mến (Ga 14,15)
05. Philipphê (Ga 14,8)
06. Điều răn (Ga 14,15)
07. Con đường (Ga 14,6)
08. Sự sống (Ga 14,6)
09. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)
10. Luôn mãi (Ga 14,16)
11. Đức Giêsu (Ga 14,9)
 
Hàng dọc : Thầy Là Đường
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk tháng 5

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây