TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. (Ga 12, 24-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK THÁNH PIO V, Giáo Hoàng Ngày 30 tháng 4

Thứ sáu - 23/04/2021 07:26 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   369
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
VHTK THÁNH PIO V, Giáo Hoàng Ngày 30 tháng 4

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH PIO V, Giáo Hoàng
Ngày 30 tháng 4
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-19
 
Tin Mừng
 
13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."
 
 
13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
 
14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
 
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
 
16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."
 
17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.
 
18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
 
19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 16,19
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)
a. Ông Giêrêmia.
b. Ông Êlia.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a2. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
a. Ông Gioan.
b. Ông Philipphê.
c. Ông Tôma.
d. Ông Simon Phêrô.
 
a3. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)
a. Ông Môsê.
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
c. Tổ phụ Ápraham.
d. Ngôn sứ Êlia.
 
a4. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)
a. Chính trị.
b. Tử thần.
c. Vua chúa.
d. Xã hội.
 
a5. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)
a. Ông Giacôbê.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Gioan.
d. Ông Tôma.
 
B. THÁNH PIO V, Giáo Hoàng
 
01. Giáo hoàng Piô V sinh ngày 17 tháng 1 năm 1504 tại làng Bosco (xứ Piémont) tên thật là Ghiliêri. Khi rửa tội, ông có tên Antôniô Micae. Được sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng không khá giả, chỉ đủ ăn. Ghiliêri chỉ được tới trường khi ông lên tuổi 13 và gia nhập dòng gì?
a. Dòng Thánh Đa Minh.
b. Dòng Thánh Phaxnicô.
c. Dòng Thánh Augustinô.
d. Dòng Thánh Biển Đức.
 
02. Việc tuyển chọn Đức Piô V ít được mong đợi, nhưng nhờ điều gì mà mọi người ngày biết ngài là một giáo hoàng vừa bình dân vừa thánh thiện?
a. Chuyên chăm tham dự phụng vụ.
b. Nhóm người tùy tùng ít ỏi.
c. Việc bố thí rộng rãi.
d. Cả a, b và c đúng.
 
03. Sau công đồng Tridentinô, Đức Giáo Hoàng Piô V thực hiện được tuyển chọn những gì?
a. Duyệt xét lại Sách Nguyện và Sách Lễ.
b. Cuốn Giáo lý của Công đồng Tridentinô được phiên dịch sang nhiều thứ tiếng.
c. Quan tâm nhiều đến việc thánh hóa hàng Giáo sĩ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
04. Để kỷ niệm biến cố tín hữu chiến thắng quân Thổ tại vịnh Lêpantê vào ngày 07 tháng 10 năm 1571. Đức Giáo Hoàng Pio V đã thêm lời cầu gì vào Kinh Cầu Đức Mẹ?
a. "Đức Bà Phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con."
b. "Đức Bà là Cửa Thiên đàng, cầu cho chúng con."
c. "Đức Bà như Sao Mai sáng vậy, cầu cho chúng con."
d. "Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn, cầu cho chúng con."
 
05. Đức Giáo Hoàng Piô V qua đời năm 1572 sau một cơn bệnh nặng, hưởng thọ 68 tuổi. Với những nhân đức nổi bật, anh hùng của Ngài, Đức Thánh Cha Clêmentê X đã cất nhắc Ngài lên bậc chân phước. Và năm 1712, Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Clêmentê XI.
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XX.
c. Đức Giáo Hoàng Pio X.
d. Đức Giáo Hoàng Linô.
 
III.  Ô CHỮ
 
Những gợi ý
 
01. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Mt 16,16)  
 
02. Ông Simon Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16 
 
03. Trên Tảng Đá là Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của ngài? (Mt 16,18)  
 
04. Đức Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, thì ở đâu cũng sẽ cầm buộc như vậy? (Mt 16,19)  
 
05. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và quyền lực của ai sẽ không tháng nỗi? (Mt 16,18)  
 
06. Đức Giêsu đã trao cho ông Phêrô chìa khóa gì? (Mt 16,19)  
 
07. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16,14)  
 
08. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con của ai? (Mt 16,16)  
 
09. Đức Giêsu gọi ông Simon là Phêrô, nghĩa là gì? (Mt 16,18)  
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Giáo hoàng Pio V
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-19
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
THÁNH PIO V, Giáo Hoàng
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 16,19:
 
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
a2. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
a3. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17)
a4. b. Tử thần (Mt 16,18)
a5. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)
 
B. Đức Giáo Hoàng Pio V
 
01. a. Dòng Thánh Đa Minh.
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. d. Cả a, b và c đúng.
04. a. "Đức Bà Phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con."
05. a. Đức Giáo Hoàng Clêmentê XI.
 
III.  Ô CHỮ
 
01. Đấng Kitô (Mt 16,16)
02. Đức Giêsu (Mt 16,16)
03. Hội Thánh (Mt 1618)
04. Trên trời (Mt 16,19
05. Tử thần (Mt 16,18)
06. Nước Trời (Mt 16,19)
07. Êlia (Mt 16,14)
08. Thiên Chúa (Mt 16,16)
09. Tảng Đá (Mt 16,18)
 
Hàng dọc : Giáo Hoàng
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH PIÔ V,
Giáo hoàng, ngày 30/4
 
Ca nhập lễ, lễ thánh Giáo Hoàng có viết:” Chúa đã lập với vị thánh này một giao ước bình an. Đặt người làm thủ lãnh và ban cho Người chức tư tế, tồn tại đến muôn đời”( Hc 45, 30 ). Thánh Piô V, giáo hoàng đã được Chúa chọn làm thủ lãnh Giáo Hội để củng cố lòng tin cho mọi Kitô hữu trên toàn cầu.
 
THÁNH PIÔ V GIÁO HOÀNG LÀ AI ?
 
Thánh Piô V sinh ngày 17 tháng 01 năm 1504 tại làng Bosco( xứ Piémont) Alêsan, thánh nhân có tên thật là Ghiliêri. Được sinh ra trong một gia đình không khá giả, chỉ đủ ăn, thánh nhân từ lúc nhỏ đã phải góp tay vào việc lao động giúp đỡ cha mẹ, Ngài phải đi chăn chiên, cừu . Thánh nhân chỉ được tới trường khi Ngài lên tuổi 13. Ý Chúa rất nhiệm mầu, Ngài đã chọn thánh nhân từ muôn thuở như lời tiên tri Eâdêkiên đã viết:” Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”( Ed 34, 11. 23-24 ). Thánh nhân đã xin gia nhập Dòng Đa Minh và sau những thời gian tu luyện, nhà tập, Ngài đã được nhà Dòng chấp nhận cho khấn trọng thể. Thánh nhân đã theo đuổi những năm triết và thần học theo giáo luật. Mãn thần học ở đại học Bologne, thánh nhân đã được nhà Dòng cho lãnh nhận sứ vụ linh mục qua tay Đức Giám Mục, Ngài đã làm giáo sư ở đại học Bologne suốt 15 năm. Suốt cuộc đời của Ngài ngời sáng nhân đức vâng phục và bác ái. Thánh nhân luôn bênh vực Hội Thánh, chống lại các bè rối. Với lòng nhiệt thành, sự thông minh và lòng nhân ái nhưng đầy quả cảm, Đức Thánh Cha Piô IV đã đặt Ngài làm bộ trưởng thánh vụ, giám mục Népi và Sutri. Chỉ hai năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Piô IV lại cất nhắc Ngài lên chức Hồng Y. Đức Thánh Cha lại giao cho Ngài tòa Mondovi trong xứ Piémont. Dù trên ngôi cao, chức trọng, thánh nhân vẫn giữ sự  khắc khổ, khó nghèo: ăn mặc thô sơ và từ chối mọi của cải, gia tài cha mẹ chia cho Ngài. Thiên chúa có cách chọn của Ngài, nên vào năm 1566, thánh nhân đã được cơ mật viện bầu vào ngôi tòa Giáo Hoàng. Đăng quang Giáo Hoàng, thánh nhân bắt tay ngay vào việc thánh hóa hàng giáo sĩ. Thánh nhân rất khiêm tốn, hiền lành nhưng đầy quả cảm, cương quyết. Thánh nhân mở rộng lãnh vực hoạt động và đã đem lại nền hòa bình cho nhiều quốc gia trên thế giới. Thánh nhân rất thương người nghèo và bệnh nhân. Đây là nhân đức nổi bật, sáng chói của thánh giáo hoàng Piô V. Thánh nhân cương quyết bảo vệ đức tin, củng cố đức tin cho mọi người và tìm mọi cách chống lại các trào lưu, các tư tưởng nghịch với giáo lý công giáo và các bè rối, ly giáo vv…Thánh nhân cũng có lòng sùng kính Đức mẹ, Ngài làm mọi việc dưới sự che chở, phù hộ của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài củng cố, thánh hóa hàng giáo sĩ, cẩn thận, cân nhắc việc đề bạt giám mục và rất cẩn thận trong việc truyền chức cho các đại chủng sinh.
 

THIÊN CHÚA TÔN VINH VÀ GIÁO HỘI TÔN PHONG NGƯỜI

 
Đức Giáo Hoàng Piô V qua đời năm 1572 sau một cơn bệnh nặng, hưởng thọ 68 tuổi. Với những nhân đức nổi bật, anh hùng của Ngài, Đức Thánh Cha Clêmentê X đã cất nhắc Ngài lên bậc chân phước, Đức Giáo Hoàng Clêmentê XI vào năm 1712 đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Thiên Chúa đã trao mũ triều thiên vinh quang cho Ngài…
 
Lạy Chúa, chúa đã an bài cho thánh Piô V làm Giáo Hoàng để bảo vệ đức tin và canh tân phụng vụ. Vì lời thánh nhân chuyển cầu. Xin cho chúng con biết cử hành các mầu nhiệm của Chúa với đức tin sống động và lòng mến nhiệt thành( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Piô V, giáo hoàng ).
 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây