TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK LỄ THÁNH CYRILLO và MÊTHÔĐIÔ, Giám mục Ngày 14  tháng 2

Thứ ba - 20/04/2021 11:17 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   571
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
VHTK LỄ THÁNH CYRILLO và MÊTHÔĐIÔ, Giám mục Ngày 14  tháng 2
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH CYRILLO & MÊTHÔĐIÔ,
Giám mục
Ngày 14  tháng 2
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16
 
Tin Mừng
 
Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)
 
13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
 
 
14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
 

13  "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.
 
14 You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.
 
15 Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.
 
16 Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.
 
 

I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
 
* Bạn hãy viết câu Tin mừng Mátthêu 5,14a
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Đức Giêsu nói anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
a. Men.
b. Muối.
c. Ánh sáng.
d. Sự an ủi.
 
 
a2. Nếu muối trở thành vô dụng, thì làm gì? (Mt 5,13)
a. Làm đường đi.
b. Để xây tường.
c. Làm phân bón cho cây.
d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp.
 
 
a3. Đức Giêsu nói anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
a. Trần gian.
b. Con người.
c. Mọi người.
d. Những người tin Chúa.
 
 
a4. Người ta thắp đèn rồi đặt ở đâu để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
a. Trên đế.
b. Sau bức vách.
c. Dưới đáy thùng.
d. Trong phòng kín.
 
 
a5. Khi nhìn thấy những việc tốt đẹp của anh em làm, người ta tôn vinh ai? (Mt 5,16)
a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
b. Thiên Chúa của anh em.
c. Anh em là người công chính.
d. Đấng giải thoát anh em.
 
B. Thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô
 
 
b1. Thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô là hai anh em ruột được sinh ra trong một gia đình giầu sang, quí phái, đã có công đem ánh sáng Tin Mừng cho dân tộc  nào?
a. Dân tộc Slaves.
b. Dân tộc Châu Phi.
c. Dân tộc Ả Rập.
d. Dân tộc Đông Á.
 
 
b2. Vị vua nào đã sai Thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô đến Moravie năm 863, và hai vị thánh đã đưa cả dân tộc Moravie về với đức tin công giáo và nhận biết Chúa Giêsu Kitô?
a. Vua Constantin.
b. Vua Michel III.
c. Vua Luois X.
d. Vua Hêrôđê.
 
 
b3. Điều gì đã làm cho Giáo Hội ở Rôma biết hai Thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô ?
a. Tinh thần truyền giáo.
b. Lòng quảng đạ.i
c. Sự hy sinh.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
b4. Sau khi thánh Cyrillô mất, thánh Mêthođiô trở về Moravie và Ngài đã đưa các sắc dân nào về với Giáo Hội công giáo ?
a. Bohêmes.
b. Pannoniens.
c. Bulgaries.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
b5. Thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô được Đức Giáo Hoàng nào  truyền tôn vinh trên khắp thế giới ?
a. Đức Giáo Hoàng Lêo IX.
b. Đức Giáo Hoàng Lêo XIII.
c. Đức Giáo Hoàng Piô V.
d. Đức Giáo Hoàng Piô X.
 
 
III. Ô CHỮ
Những gợi ý
 

01. Đức Giêsu nói: “Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
 

02. Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt ai? (Mt 5,16)
 

03. Đức Giêsu nói anh em là gì cho trần gian? (Mt 5,14)
 

04. "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì làm cho nó cho mặn lại? (Mt 5,13)
 

05. Anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
 

06. Ai đã nói: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,1-16)
 

07. Đèn được thắp đặt trên đế là đèn để làm gì cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a
 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô
 
* Tin mừng thánh Mátthêu 5,14a :
 
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. b. Muối (Mt 5,13)
a2. d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp (Mt 5,13)
a3. a. Trần gian (Mt 5,14)
a4. a. Trên đế (Mt 5,15)
a5. a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)
 

B. Thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô
b1. a. Dân tộc Slaves
b2. b. Vua Michel III
b3. d. Cả a, b và c đúng
b4. d. Cả a, b và c đúng
b5. b. Đức Giáo Hoàng Lêo XIII
 

III. Ô CHỮ
01. Trần gian (Mt 5,14)
02. Thiên hạ (Mt 5,16)
03. Ánh sáng (Mt 5,14)
04. Muối (Mt 5,13)
05. Muối (Mt 5,13)
06. Đức Giêsu (Mt 5,1-16)
07. Soi chiếu (Mt 5,15)
 

Hàng dọc : Giám Mục
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG

THÁNH CYRILLÔ, (St. Cyril) đan sĩ
và THÁNH MÊTHOĐIÔ, (St. Methodius) giám mục
Ngày 14/2
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
 
Thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô là hai anh em ruột được sinh ra trong một gia đình giầu sang, quí phái, đã có công đem ánh sáng Tin Mừng cho dân tộc Slaves. Hai thánh được cha mẹ nuôi dưỡng ở thành phố Byzance. Các Ngài lớn lên trong sự giáo dục cẩn thận của cha mẹ của các Ngài cả mặt học vấn, lẫn tu đức. Các Ngài đã sớm chứng tỏ là những người thuộc trọn về Thiên chúa để loan báo Tin Mừng cho người dân Slaves.
 
 
THÁNH CYRILLÔ VÀ THÁNH MÊTHOĐIÔ:
 
Hai vị thánh anh em ruột này đã minh Chứng một đời sống đạo đức, tinh thần phục vụ vô vị lợi, lòng quảng đại sâu xa. Thánh Cyrillô được triều đình Constantinô rất nể vì, kính trọng vì trí thông minh, học thức uyên bác và nhân đức tuyệt vời của Ngài. Thánh nhân  có khiếu dậy triết học, Ngài đã dậy triết lý cho nhiều trường đại học, giữ chức vụ ngoại giao ở Ả Rập. Ngài tỏ ra là một nhà ngoại giao tài giỏi và bén nhậy. Tương lai, danh vọng đang rực sáng, nhưng thánh nhân đã vứt bỏ tất cả để hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa. Còn thánh Mêthođiô lại có một sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai và hết sức kiên trì khôn ngoan. Cả hai vị thánh này đều được vua Michel III sai đến Moravie. Năm 863, hai vị thánh anh em đã đưa cả dân tộc Moravie về với đức tin công giáo và nhận biết Chúa Giêsu Kitô. Tiếng tăm của các Ngài vang tới nước Ý vì tinh thần truyền giáo, lòng quảng đại, xả kỷ, hy sinh của các Ngài.
 
 
GIÁO HỘI THƯỞNG CÔNG CÁC NGÀI:
 
Vì danh tiếng của các Ngài tỏa sáng tới tận nước Ý. Do đó, vào năm 868, các Ngài được Đức Giáo Hoàng Nicôlao I cho triệu vời về Roma và nơi đây các Ngài được Đức Tân Giáo Hoàng Adrien phong chức giám mục. Năm 869, thánh Cyrillô được Chúa rước về tại Roma. Còn thánh Mêthođiô trở về Moravie và Ngài đã đưa dân Bohêmes, Pannoniens, Bulgaries về với Giáo Hội công giáo. Thánh nhân cũng loan báo Tin mừng tại Balan. Sau khi thánh nhân lập tòa giám mục tại Léopol, Ngài được sai đến Moscou và thành lập giáo phận tại Kiev. Năm 885, thánh Mêthođiô trở về Moravie và an giấc thanh thản, bình an sau khi đã đem được rất nhiều linh hồn về với Chúa.
 
 
Thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô được Đức Giáo Hoàng Lêo XIII truyền tôn vinh trên khắp thế giới. Dân tộc Slaves đã mừng lễ hai thánh ngay từ năm 1880.
 
 
Lạy Chúa, Chúa đã dùng hai anh em thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô, để đưa các dân tộc slaves tới ánh sáng Tin Mừng. Xin mở lòng chúng con đón nhận lời Chúa dậy và biến đổi chúng con thành dân riêng của Chúa luôn đồng tâm nhất trí với nhau, để sống đức tin chân thật và thẳng thắn tuyên xưng( lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh Cyrillô và Mêthođiô ).
 
 Tags: vhtk tháng 2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây