TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?” (Mt 11, 2-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, ngày 26.7

Thứ hai - 14/06/2021 04:20 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   530
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.
VHTK Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, ngày 26.7

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Chân phước ANRÊ PHÚ YÊN, Thầy giảng
Ngày 26  tháng 7
 
Tin mừng Gioan 17,11b-19
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
 
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.
12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.
13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.
14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.
15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.
16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.
17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.
18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.
19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì ?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,15b
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ
b. Hướng dẫn
c. Gìn giữ
d. Chúc phúc
 
a2. Ai đã ghét các môn đệ ? (Ga 17,14)
a. Thế gian
b. Vua chúa
c. Ma quỷ
d. Cả a, b và c đúng
 
a3. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)
a. Nâng đỡ
b. Cầu bầu
c. Che chở
d. Thánh hiến
 
04. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con thế nào ? (Ga 17,12)
a. Sầu khổ
b. Hư hỏng
c. Bất toàn
d. Phản bội
 
a5. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)
a. Bình an
b. Sung sướng
c. Niềm vui
d. Thoải mái
 
B. Chân phước ANRÊ PHÚ YÊN, Thầy giảng
 
b1. Thầy giảng Anrê Phú Yên được ai rửa tội ?
a. Giáo sĩ Antôniô Barbosa           
b. Giáo sĩ Gaspar d’Amaral
c. Giáo sĩ Đắc Lộ                            
d. Giáo sĩ Gaspar de Santa Cruz
 
b2. Thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo thế nào ?
a. Bị xử giảo                                   
b. Chém đầu
c. Chết rũ tù                                    
d. Thiêu sống
                   
b3. Vị giáo sĩ nào đã chứng kiến thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo ?
a. Giáo sĩ Antôniô Barbosa           
b. Giáo sĩ Gaspar d’Amaral
c. Giáo sĩ Đắc Lộ                            
d. Giáo sĩ Gaspar de Santa Cruz
 
b4. Câu nói thời danh : “Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp trả mạng sống” là của ai ?
a. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh       
b. Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc
c. Chân Phước Anrê Phú Yên                          
d. Giáo sĩ Đắc Lộ        
 
b5. Từ cuối cùng thốt ra từ môi miệng thầy giảng Anrê Phú Yên là gì ?
a. Giêsu                        
b. Maria
c. Giuse                        
d. Lạy Chúa, xin cứu con
 
b6. Thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo dưới triều ai nào ở Đàng Trong ? (1644)
a. Vua Tự Đức                                
b. Vua Gia Long
c. Chúa Thượng Vương                 
d. Vua Cảnh Thịnh
 
b7. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước ?
a. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
b. Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
 
b8. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước năm nào ?
a. Năm 1988                                   
b. Năm 1998
c. Năm 2000                                   
d. Năm 2005
 
b9. Chân phước Anrê Phú Yên được mừng kính vào ngày nào ?
a. Ngày 12 tháng 07             
b. Ngày 21 tháng 12
c. Ngày 06 tháng 04             
d. Ngày 26 tháng 07
 
III. Ô CHỮ
 
 
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu đã gìn giữ các môn đề trong sự gì của Cha ? (Ga 17,12)
 
02Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)
 
03.  Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15) 
 
04. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)
 
05. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)
 
06. ... ... ...  sự thật.  (Ga 17,17)
 
07. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)
 
08. Đức Giêsu nói : ‘Lời Cha là gì ?’ (Ga 17,17)
 
09. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào ? (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,15
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Chân phước ANRÊ PHÚ YÊN, Thầy giảng
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Cuộc tử đạo của thầy giảng Anrê Phú Yên
* Tin Mừng thánh Gioan 17,15b :“Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. a. Thế gian (Ga 17,14)
a3. d. Thánh hiến (Ga 17,17)
a4. b. Hư hỏng (Ga 17,12)
a5. c. Niềm vui (Ga 17,13)
 
B. Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng
 
b1. c. Giáo sĩ Đắc Lộ                     
b2. b. Chém đầu
b3. c. Giáo sĩ Đắc Lộ                     
b4. c. Chân Phước Anrê Phú Yên
b5. a. Giêsu                 
b6. c. Chúa Thượng Vương
b7. a. ĐGH Gioan Phaolô II
b8. c. Năm 2000
b9. d. Ngày 26 tháng 07
 
III. Ô CHỮ
 
01. Danh (Ga 17,12)
02. Kinh Thánh (Ga 17,12)
03. Gìn giữ (Ga 17,15)
04. Thánh hiến (Ga 17,17)  
05. Gìn giữ (Ga 17,15)
06. Lời Cha là (Ga 17,17) 
07. Thế gian (Ga 17,15)
08. Sự thật (Ga 17,17)
09. Hư mất (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Danh Giêsu
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
cttdvn 7
 Tags: cttdvn 7

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây