TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Anrê, tông đồ

"Các ông bỏ lưới mà đi theo Người". (Mt 4, 18-22)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK LỄ THÁNH PHAOLÔ MIKI, và các bạn tử đạo Ngày 6 tháng 2

Thứ bảy - 05/02/2022 19:04 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   560
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.
VHTK LỄ THÁNH PHAOLÔ MIKI, và các bạn tử đạo Ngày 6 tháng 2

VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ THÁNH PHAOLÔ MIKI,
và các bạn tử đạo
Ngày 6  tháng 2
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
Tin Mừng
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.
 
12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
 
 
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.
 
12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.
 
13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.
 
14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.
 
15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.
 
16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.
 
17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.
 
18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.
 
19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
 
 
 
 I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,15b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Hướng dẫn.
c. Gìn giữ.
d. Chúc phúc.
 
 
a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Canh giữ.
c. Cầu nguyện.
d. Ban nhiều dấu lạ.
 
 
a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha.
b. Giáo Hội.
c. Các Ngôn sứ.
d. Ông Môsê.
 
 
a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian.
b. Vua chúa.
c. Ma quỷ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ.
b. Đe dọa ma quỷ.
c. Xua trừ ác thần.
d. Cầu nguyện.
 
 
B. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
 
 
b1.  Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo là người nước nào?
a. Nhật Bản.
b.Trung Hoa.
c. Triều Tiên.
d. Singapore.
 
 
b2. Thánh Phaolô Miki và 25 bạn tử đạo vào năm 1597 tại thành nào?
a. Osaka.
b. Nagasaki.
c. Hirosima.
d. Kyotô.
 
 
b3. Dẫu bị cực hình, bị treo lên những cây thập tự giá, nắng, gió, đau đớn, nhưng với ơn Chúa giúp thánh Phaolô Miki và các bạn thế nào?
a. Vẫn tươi vui, phấn khởi.
b. Hăng hái, sốt sắng giảng đạo.
c. Khuyên răn mọi người ăn năn hối cải, trở về với Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
b4. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo bị giết chết bằng cách nào?
a. Treo cổ.
b. Chém đầu.
c. Cột chặt trên thập giá và đâm cho đến chết.
d. Hỏa thiêu.
 
 
b5. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo được phong hiển thánh vào năm 1862 bởi Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Piô IX.
b. Đức Giáo Hoàng Piô X.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
d. Đức Giáo Hoàng Lêô XI.
 
 
III. Ô CHỮ
 
 
Những gợi ý

 
 
01. Đức Giêsu đã gìn giữ các môn đề trong sự gì của Cha ? (Ga 17,12)
 

02. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì (Ga 17,12)
 

03. Đức Giêsu xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ làm gì như chúng ta? (Ga 17,11)
 

04. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ? (Ga 17,17)
 

05. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 

06. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Người gọi Chúa Cha thế nào? (Ga 17,11b)
 

07. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 

08. Đức Giêsu nói : ‘Lời Cha là gì?’ (Ga 17,17)

09. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào? (Ga 17,12)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,15
 
 

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH PHAOLÔ MIKI,
và các bạn tử đạo
Ngày 6  tháng 2
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề :
Thánh Phao lô Miki
* Tin Mừng thánh Gioan 17,15b :
 
“Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)
 

B. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
 
b1.  a. Nhật Bản.
b2. b. Nagasaki.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. c. Cột chặt trên thập giá và đâm cho đến chết.
b5.  a. Đức Giáo Hoàng Piô IX.
 

III. Ô CHỮ
 

01. Danh (Ga 17,12)
02Kinh Thánh (Ga 17,12)
03. Nên một (Ga 17,11)
04. Thánh hiến (Ga 17,17)
05. Gìn giữ (Ga 17,15)
06. Chí thánh (Ga 17,11b)
07. Thế gian (Ga 17,15)
08. Sự thật (Ga 17,17)
09. Hư mất (Ga 17,12)
 

Hàng dọc : Danh Giêsu
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
 


THÁNH PHAOLÔ MIKI, linh mục
(St. Paul Miki)
và các bạn tử đạo.
 
Ngày 6/2
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
 
Tertullien đã viết:” Máu tử đạo là hạt giống trổ sinh người tín hữu”. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo đã làm kiên vững Hội Thánh tại Nhật Bản.
 
 
PHAOLÔ MIKI và CÁC BẠN TỬ ĐẠO: Thánh Phaolô Miki sinh ra tại đất nước Nhật Bản vào thế kỷ XVI giữa lúc nước Nhật cấm cách, bắt bớ đạo công giáo một cách thật gắt gao. Thánh nhân là một tu sĩ Nhật Bản rất hăng say, nhiệt thành với công việc loan báo Tin Mừng. Điều mà sử gia Tertullien đã viết quả thực được thể hiện nơi
 
Phaolô Miki và các bạn. Vì hăng say với công việc truyền giáo, ngày 5/2/1597 trên một chuyến tầu, Phaolô Miki và 25 người bạn đã bị quan quân Nhật Bản bắt nhốt, bị lên án tử bằng hình phạt  treo Phaolô và các bạn của Ngài trên những cây thập giá đối diện với bờ biển. Bị cực hình, bị treo lên những cây thập tự giá, nắng, gió, đau đớn, nhưng với ơn Chúa giúp thánh Phaolô Miki và các bạn vẫn tươi vui, phấn khởi, không hề sợ sệt và vẫn hăng hái, sốt sắng giảng đạo, khuyên răn các người đến xem ăn năn hối cải, trở về với Thiên Chúa. Thánh nhân tha thứ cho những kẻ sỉ nhục, hành hạ và kết án Ngài cùng các bạn. Quan quân Nhật Bản quá tức giận vì thái độ bình tĩnh và không sợ sệt của các Ngài, nên đã đâm chết Phaolô Miki và các bạn của Ngài.
 
 
THIÊN CHÚA TRAO BAN TRIỀU THIÊN: Lời thánh vịnh viết:” Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười”. Thánh Phaolô Miki và 25 người bạn đã được diễm phúc tử vì đạo với hình phạt nặng nề như Thầy của mình là bị đóng đinh trên thập tự giá.Thiên Chúa và Giáo Hội đã tôn vinh các Ngài.
 
 
Lạy Chúa là nguồn sức mạnh của các thánh, Chúa đã gọi thánh Phaolô Miki và các bạn bước lên thập giá để vào cõi trường sinh. Xin Chúa thương nhận lời các Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng con hằng can đảm tuyên xưng đức tin và trung thành giữ vững đến hơi thở cuối cùng ( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh Phaolô và các bạn, tử đạo).
 
 Tags: vhtk tháng 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây