TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Mt 26, 14 – 27, 66)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Hỏi Thưa

Chủ nhật - 05/09/2021 10:44 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   457
59. Vua Giôát (835-796 – tốt), 60. Vua Amátgiahu (796-781 – tốt), 61. Vua Adácgia (781-740 – tốt), 62. Vua Giôtham (740-736 – tốt)
63. Vua Akhát (736-716 - xấu), 64. Vua Khítkigia (716-687 – tốt), 65. Vua Mơnáê (687-642- xấu), 66. Vua Amôn (642-640- xấu), 67. Vua Giôsigia (640-609 – tốt), 68. Vua Giơhôsaphát (609- 3 tháng - xấu), 69. Vua Gơihôgiakim (609-598- xấu), 70. Vua Giơhôgiakhin (598- 3 tháng- xấu), 71. Vua Xítkigia (598-587- xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Hỏi Thưa
VUI HỌC THÁNH KINH
NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7
Câu Hỏi Thưa
59. Vua Giôát (835-796 – tốt)
60. Vua Amátgiahu (796-781 – tốt)
61. Vua Adácgia (781-740 – tốt)
62. Vua Giôtham (740-736 – tốt)
63. Vua Akhát (736-716 - xấu)
64. Vua Khítkigia (716-687 – tốt)
65. Vua Mơnáê (687-642- xấu)
66. Vua Amôn (642-640- xấu)
67. Vua Giôsigia (640-609 – tốt)
68. Vua Giơhôsaphát (609- 3 tháng - xấu)
69. Vua Gơihôgiakim (609-598- xấu)
70. Vua Giơhôgiakhin (598- 3 tháng- xấu)
71. Vua Xítkigia (598-587- xấu)

++++++++++++++

59. VUA GIÔÁT (835-796 – tốt)841. Hỏi: Đứa bé thoát khỏi bàn tay tiêu diệt của bà Athangia, mẹ vua Akhátgia, tên là gì? (2V 11,1-2)
        - Thưa: Giôát.

842. Hỏi: Thân phụ của trẻ Giôát là ai? (2V 11,2)
        - Thưa: Vua Akhátgia.

843. Hỏi: Ông Giơhôgiađa lập giao ước giữa ai với vua và dân, nhờ đó dân trở thành dân của Đức Chúa? (2V 11,17)
        - Thưa: Đức Chúa.

844. Hỏi: Thân mẫu của trẻ Giôát là ai? (2V 12,1)
        - Thưa: Bà Xípgia.

845. Hỏi: Người cứu thoát trẻ Giôát khỏi bàn tay của bà Athangia là ai? (2V 11,2)
        - Thưa: Bà GiơhôSeva.

846. Hỏi: Trẻ Giôát sống trong nhà Đức Chúa bao nhiêu năm? (2V 11,3)
        - Thưa: Sáu năm.

847. Hỏi: Vị tư tế đã rước và đội vương niệm cho hoàng tử Giôát tên là gì? (2V 11,12)
        - Thưa: Tư tế Giơhôgiađa

848. Hỏi: Vua Giôát lên ngôi lúc bao nhiêu tuổi? (2V 12,1)
        - Thưa: Bảy tuổi.

849. Hỏi: Suốt cả đời, vua Giôát đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, vì vua đã được ai dạy dỗ? (2V 12,3)
        - Thưa: Được tư tế Giơhôgiađa dạy dỗ.

850. Hỏi: Suốt cả đời, vua Giôát đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa. Tuy nhiên, các tế đàn ở nơi cao không bị phá huỷ; dân chúng vẫn làm gì trên các nơi cao đó? (2V 12,3-4)
- Thưa:  Tế lễ, đốt hương và thờ kính thần Baan.

851. Hỏi: Số bạc người ta xin lễ đền tội và lễ tạ tội, thì không nộp vào đâu, vì số bạc ấy thuộc về các tư tế? (2V 12,17)
        - Thưa: Nhà Đức Chúa.

852. Hỏi: Sau khi tư tế Giơhôgiađa qua đời, vua Giôát nghe theo dân chúng bỏ Đền Thờ của Đức Chúa mà phụng sự các ngẫu tượng. Ai đã đứng lên chất vấn dân chúng: “Tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Đức Chúa, mà chuốc lấy thất bại? Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa, nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi?” (2Sb 24,17-20)
        - Thưa: Ông Dacaria, con tư tế Giơhôgiađa.  

853. Hỏi: Vua Giôát và dân chúng đối xử với ông Dacaria, con tư tế Giơhôgiađa như thế nào? (2Sb 24,20-21)
        - Thưa: Theo lệnh vua, họ ném đá giết ông.

854. Hỏi: Theo lệnh vua, dân chúng ném đá giết ông Dacaria ở đâu? (2Sb 24,20-21)
        - Thưa: Trong sân Đền Thờ Đức Chúa.

855. Hỏi: Khi vua Aram tiến đánh thành Giêrusalem, vua Giôát đã làm gì? (2V 12,18-19)
        - Thưa: Lấy mọi đồ vật thánh được dâng cúng gởi cho vua Aram.

856. Hỏi: Giôát làm vua vương quốc nào? (2V 12,19)
        - Thưa: Vương quốc Giuđa.

857. Hỏi: Các thuộc hạ của vua Giôát đứng lên, âm mưu chống lại vua và hạ sát vua ở đâu? (2V 12,21)
        - Thưa: Tại Bết Milô.

858. Hỏi: Các thuộc hạ vua Giôát hạ sát vua tên là gì? (2V 12,22)
        - Thưa: Giơhôdavát và Giôdavát.

859. Hỏi: Người kế vị vua Giôát trị vì vương quốc Giuđa tên là gì? (2V 12,22)
        - Thưa: Thái tử Amátgia.

860. Hỏi: Vua Giôát lên ngôi và đã trị vì ở Giêrusalem bao nhiêu nhăm? (2V 12,1)
        - Thưa: Bốn mươi năm.


60. VUA AMÁTGIAHU (796-781 – tốt)

861. Hỏi: Thân phụ của vua Amátgiahu là ai? (2V 14,1)
        - Thưa: Vua Giôát.
862. Hỏi: Thân mẫu của vua Amátgiahu là ai? (2V 14,2)
        - Thưa: Bà Giơhôátđan.

863. Hỏi: Vua Amátgiahu trị vì Giêrusalem bao nhiêu năm? (2V 14,1)
        - Thưa: Hai mươi chín năm.

864. Hỏi: Sau khi chiến thắng quân Êđôm, vua Amátgiahu khiêu chiến và đem quân đánh lại Ítraen, những bị bại trận và bị bắt. Vua  Amátgiahu bị bắt bởi vua nào? (2V 14,7-13)
        - Thưa: Vua Giôát.

865. Hỏi: Vua Amátgiahu bị mưu hại, và người ta tôn ai lên làm vua kế vị cha? (2V 14,21)
        - Thưa: Hoàng tử Adácgia.


61. VUA ADÁCGIA (781-740 – tốt)

866. Hỏi: Thân mẫu vua Adácgia là ai?(2V 15,2)
        - Thưa: Bà Giơkhôngiahu.

867. Hỏi: Người đã dạy cho vua Adácgia (còn gọi Útdigiahu) biết kính sợ Thiên Chúa là ai? (2Sb 26,5)
        - Thưa: Ông Dơkhácgiahu. 

868. Hỏi: Vua Adácgia đã tìm kiếm Thiên Chúa suốt thời ông Dơkhácgiahu, người đã dạy cho vua biết kính sợ Thiên Chúa. Bao lâu vua tìm kiếm Đức Chúa, thì Thiên Chúa cho vua được điều gì? (2Sb 26,5)
        - Thưa: Được thành công.

869. Hỏi: Cuối đời, vua Adácgia mắc bệnh gì cho đến chết?(2V 15,5)
        - Thưa: Bệnh phung hủi.

870. Hỏi: Vua Adácgia trị vì được bao nhiêu năm ở Giêrusalem?(2V 15,2)
        - Thưa: Năm mươi hai năm.


62. VUA GIÔTHAM (740-736 – tốt)

871. Hỏi: Thân phụ của vua Giôtham là ai? (2V 15,5)
        - Thưa: Vua Adácgia.

872. Hỏi: Thân mẫu của vua là ai? (2Sb 27,1)
        - Thưa: Bà Giơrusa.

873. Hỏi: Vua đã làm điều ngay chính trước mắt ĐỨC CHÚA, đúng như vua cha là Adácgia (Útdigiahu) đã làm; chỉ có điều gì? (2Sb 27,2)
        - Thưa: Vua không vào Đền Thờ Đức Chúa, còn dân thì cứ ra hư hỏng.

874. Hỏi: Vua Giôtham giao chiến với vua của con cái Ammon và đã chiến thắng. Năm ấy, con cái Ammon phải triều cống vua những gì? (2Sb 27,5)
        - Thưa: Phải triều cống vua ba ngàn ký bạc, hai trăm ngàn thùng lúa mì và hai trăm ngàn thùng lúa mạch.  

875. Hỏi: Vua Giôtham trị vì ở Giêrusalem được bao nhiêu năm? (2Sb 27,1)
        - Thưa: Mười sáu năm.

63. VUA AKHÁT (736 -716 - xấu)

876. Hỏi: Sau khi vua Giôtham mất, ai lên ngôi kế vị vua? (2V 16,1)
        - Thưa: Hoàng tử Akhát.

877. Hỏi: Khi bị vua Aram và vua Ítraen vây đánh, vua Akhát đã đến gặp ai để cứu thoát khỏi tay vua Aram và Ítraen?(2V 16,5-8)
        - Thưa: Vua Tíchlát Pilexe.

878. Hỏi: Sau khi được giải thoát, vua Akhát đến gặp vua Átsua tại Đamát, và nhìn thấy bàn thờ tại đây; vua Akhát bảo tư tế nào xây dựng bàn thờ theo kiếu mẫu ở Đamát?(2V 16,10-11)
        - Thưa: Tư tế Urigia.

879. Hỏi: Khi tư tế Urigia xây dựng bàn thờ xong, vua Akhát bảo ông làm gì? (2V 16,15-16)
        - Thưa: Ông sẽ cho đốt của lễ toàn thiêu ban sáng và lễ phẩm ban chiều, lễ toàn thiêu, lễ phẩm của vua, lễ toàn thiêu, lễ phẩm và các lễ tưới rượu của toàn dân trong xứ.

880. Hỏi: Vua Akhát lên ngôi vua khi được hai mươi tuổi, và trị vì ở Giêrusalem là bao nhiêu năm? (2V 16,2)
        - Thưa: Mười sáu năm.


64. VUA KHÍTKIGIA (716-687 – tốt)

881. Hỏi: Sau khi vua Akhát băng hà, ai đã lên kế vị? (2V 16,20)
        - Thưa: Hoàng tử Khítkigia.
882. Hỏi: Khi lên ngôi, vua Khítkigia được hai mươi lăm tuổi và trị vì ở Giêrusalem được bao nhiêu năm? (2V 18,2)
        - Thưa: Hai mươi chín năm.

883. Hỏi: Thân mẫu của vua Khítkigia là ai? (2V 18,2)
        - Thưa: Bà Avi, con gái ông Dơkhácgia.

884. Hỏi: Vua Khítkigia đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, đúng như vua Đavít, tổ phụ vua đã làm. Vua đã là gì? (2V 18,3-4)
        - Thưa: Vua đã dẹp các tế đàn ở nơi cao, đập bể các trụ đá, bổ các cột thờ và đập tan con rắn đồng ông Môsê đã làm, vì cho đến thời đó, con cái Ítraen vẫn đốt hương kính nó.

885. Hỏi: Sau khi vương quốc Ítraen sụp đổ, vua nào đã đem quân tiến đánh mọi thành Giuđa và bắt vua Khítkigia phải cống nộp? (2V 18,13-14)
        - Thưa: Vua Xankhêríp.

886. Hỏi: Sau khi nghe những lời xúc phạm Đức Chúa của các tên chư hầu của vua Xankhêríp, vua Khítkigia cầu cứu với ngôn sứ nào? (2V 19,5-6)
        - Thưa: Ngôn sứ Isaia.

887. Hỏi: Đạo quân Átsua của vua Xankhêríp bị thiên sứ của Đức Chúa đánh chết bao nhiêu người buộc vua nhổ trại và vội vả lên đường trở về Ninivê? (2V 19,35)
        - Thưa: Một trăm tám mươi lăm ngàn người.

888. Hỏi: Cuối đời, vua Khítkigia lâm bệnh nguy tử, vua cầu nguyện với Đức Chúa và Đức Chúa cho khỏi bệnh. Đức Chúa cho vua sống thêm được bao nhiêu năm nữa? (2V 20,6)
        - Thưa: Mười lăm năm nữa.
889. Hỏi: Theo lời ngôn sứ Isaia, người ta lấy cái gì đặt trên ung nhọt và vua Khítkigia được sống? (2V 20,7)
        - Thưa: Cái bánh vả.

890. Hỏi: Dấu hiệu nào cho vua Khítkigia biết Đức Chúa sẽ chữa lành vua? (2V 20,8-11)
        - Thưa: Xin cho bóng lùi mười độ.


65. VUA MƠNASÊ (687-642- xấu)

891. Hỏi: Sau khi vua Khítkigia chết, ai đã lên kế vị vua? (2V 21,1)
        - Thưa: Hoàng tử Mơnasê.

892. Hỏi: Hoàng tử Mơnase lên ngôi vua khi được mười hai tuổi, và trị vì ở Giêrusalem được bao nhiêu năm? (2V 21,1)
        - Thưa: Năm mươi lăm năm.

983. Hỏi: Thân mẫu của vua Mơnasê là ai? (2V 21,2)
        - Thưa: Bà Khépxi Va.

894. Hỏi: Vua Mơnasê đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, đó là những điều gì? (2V 21,2-3)
        - Thưa: Vua xây lại những nơi cao mà vua cha là Khítkigia đã phá huỷ; vua lập các tế đàn kính Ba-an, dựng một cột thờ, sụp lạy toàn thể các thiên binh và phụng thờ chúng.

895. Hỏi: Vua Mơnasê đã đặt tượng thần nào trong nhà Đức Chúa mà vua đã tạc? (2V 21,7)
        - Thưa: Tượng thần Asêra.
 
66. VUA AMÔN (642-640- xấu)

896. Hỏi: Sau khi vua Mơnasê băng hà, ai đã lên ngôi kế vị? (2V 21,19)
        - Thưa: Hoàng tử Amôn.

897. Hỏi: Hoàng tử Amôn lên làm vua khi được hai mươi hai tuổi, và trị vì ở Giêrusalem được bao nhiêu năm? (2V 21,19)
        - Thưa: Hai năm.

898. Hỏi: Thân mẫu của vua Amôn là ai? (2V 21,19)
        - Thưa: Bà Mơsulemét, con gái ông Kharút.

899. Hỏi: Vua Amôn đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, như vua cha là Mơnase. Vua đã làm gì? (2V 21,20-21)
        - Thưa: Vua đã phụng thờ các ngẫu tượng mà vua cha đã phụng thờ và sụp lạy chúng.  

890. Hỏi: Vua Amôn đã chết như thế nào? (2V 21,23)
        - Thưa: Vua bị âm mưu và giết chết trong cung điện.


67. VUA GIÔSIGIA (640-609 – tốt)

891. Hỏi: Thân phụ của vua Giôsigia là ai? (2V 21,26)
        - Thưa: Vua Amôn.

892. Hỏi: Thân mẫu của vua Giôsigia là ai? (2V 22,1)
        - Thưa: Bà Giơđiđa.

893. Hỏi: Giôsigia lên làm vua trị vì ở Giêrusalem khi được bao nhiêu tuổi? (2V 22,1)
        - Thưa: Tám tuổi.
894. Hỏi: Thượng tế thời vua Giôsigia tìm thấy sách Luật trong nhà Đức Chúa là ai? (2V 22,8)
        - Thưa: Thượng tế Khinkigiahu.

895. Hỏi: Ký lục đã đọc sách Luật cho vua Giôsigia nghe là ai? (2V 22,10...)
        - Thưa: Ký lục Saphan.

896. Hỏi: Khi nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua Giôsigia đã có hành động gì? (2V 22,11)
        - Thưa: Đã xé áo mình ra.

897. Hỏi: Vua Giôsigia truyền cho ông Khinkigiahu đi gặp nữ ngôn sứ nào để thỉnh ý Đức Chúa? (2V 22,14)
        - Thưa: Nữ ngôn sứ Khunđa.

898. Hỏi: Đứng trên bệ cao, vua Giôsigia lập giao ước trước nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ làm gì để chu toàn các khoản của Giao Ước được ghi chép trong sách đó?  (2V 23,3)
        - Thưa: Hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người.

899. Hỏi: Thời thượng tế Khinkigiahu, vua nào và dân chúng, sau khi nghe đọc tất cả các đã tìm thấy trong Nhà Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người, để chu toàn các khoản của Giao Ước được ghi chép trong sách đó? (2V 23,2-3)
        - Thưa: Vua Giôsigia.

900. Hỏi: Vua Giôsigia truyền cho thượng tế Khinkigiahu, phải đem ra khỏi đền thờ Đức Chúa mọi đồ vật đã làm để kính thần nào? (2V 23,4)
- Thưa: Thần Baan và thần thần Asêra.

901. Hỏi: Mọi đồ vật đã làm để kính thần Baan, thần Asêra và toàn thể thiên binh bị vua thiêu huỷ ở đâu? (2V 23,4)
        - Thưa: Trong các cánh đồng Kítrôn.

902. Hỏi: Sau khi vương quốc Ítraen sụp đổ, vua nào cũng phá huỷ tế đàn ở Bết Ên và tế đàn ở nơi cao mà vua Giarópam, con ông Nơvát, đã lập? (2V 23,15)
        - Thưa: Vua Giôsigia.

903. Hỏi: Vua nào đã truyền lệnh sau đây cho toàn dân: “Hãy cử hành lễ Vượt Qua kính Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, theo nghi thức ghi chép trong sách Giao Ước này.”? (2V 23,21)
        - Thưa: Vua Giôsigia.

904. Hỏi: Năm thứ mười tám triều vua Giôsigia, người ta mới cử hành lễ gì kính Đức Chúa tại Giêrusalem như vậy? (2V 23,23)
        - Thưa: Lễ Vượt Qua.

905. Hỏi: Trong việc cải cách tôn giáo, vua Giôsigia còn khử trừ những gì? (2V 23,24)
        - Thưa: Khử trừ các cô đồng và thầy bói, các tượng thần, các ngẫu tượng và mọi đồ gớm ghiếc trông thấy ở xứ Giuđa và Giêrusalem.

906. Hỏi: “Trước vua, không có vua nào đã trở lại với Đức Chúa hết lòng, hết dạ và hết sức mình, theo đúng Luật Môsê, như vua; và sau vua, cũng chẳng thấy xuất hiện vua nào được như vua.” Lời này nói về vua nào? (2V 23,25)
        - Thưa: Vua Giôsigia.

907. Hỏi: Vua Ai Cập đã giết vua Giôsigia là ai? (2V 23,29)
        - Thưa: Vua Nơkhô.

908. Hỏi: Vua Giôsigia bị giết tại đâu? (2V 23,29)
        - Thưa: Tại Mơghítđô.

909. Hỏi: Khi vua Giôsigia mất, dân chúng chọn con vua là ai xức dầu tôn làm vua kế vị cha? (2V 23,30)
        - Thưa: Hoàng tử Giơhôakhát.

910. Hỏi: Vua Giôsigia trị vì ở Giêrusalem được bao nhiêu năm? (2V 22,1)
        - Thưa: Ba mươi mốt năm.


68. VUA GIƠHÔAPHÁT (609- 3 tháng - xấu)

911. Hỏi: Thân phụ của vua Giơhôakhát là ai? (2V 23,30)
        - Thưa: Vua Giôsigia.

912. Hỏi: Giơhôakhát lên ngôi vua khi được hai mươi ba tuổi, và trị vì ở Giêrusalem được bao lâu? (2V 23,31)
        - Thưa: Ba tháng.

913. Hỏi: Thân mẫu của vua Giơhôakhát là ai? (2V 23,31)
        - Thưa: Bà Khamutan, con gái ông Giếcmơgiahu.

914. Hỏi: Vua Giơhôakhát làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vua bị ai xiềng lại ở Rípla, trong xứ Khamát, và không cho vua trị vì ở Giêrusalem? (2V 23,32-33)
        - Thưa: Vua Pharaô Nơkhô.

915. Hỏi: Vua Pharaô Nơkhô bắt vua Giơhôakhát sang đâu và vua chết tại đó? (2V 23,32-33)
        - Thưa: Sang Ai cập.


69. VUA GƠIHÔGIAKIM (609-598- xấu)

916. Hỏi: Sau khi bắt xiềng vua Giôsigia tại Rípla không cho trị vì ở Giêrusalem, ai đã đặt Engiakim, con vua Giôsigia, lên trị vì ở Giêrusalem? (2V 23,34)
        - Thưa: Vua Pharaô Nơkhô.

917. Hỏi: Engiakim được vua Pharaô Nơkhô đổi tên là gì? (2V 23,34)
        - Thưa: Giơhôgiakim.

918. Hỏi: Giơhôgiakim lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì ở Giêrusalem được bao nhiêu năm? (2V 23,36)
        - Thưa: Mười một năm.

919. Hỏi: Thân mẫu của vua Giơhôgiakim là ai? (2V 23,36)
        - Thưa: Bà Dơviđa, con gái ông Pơđagia.

920. Hỏi: Thời vua Giơhôgiakim, ai đã tiến lên đánh Giêrusalem và vua Giơhôgiakim phải chịu lệ thuộc trong vòng ba năm rồi lại nổi lên chống vua Babylon? (2V 24,1)
        - Thưa: Vua Nabucôđônôxo.

70. VUA GIƠHÔGIAKHIN (598- 3 tháng- xấu)

921. Hỏi: Sau khi vua Giơhôgiakim bị vua Nabucôđônôxo xích và điệu về Babylon, ai đã lên ngôi kế vị cha tại Giêrusalem? (2Sb 36,8)
        - Thưa: Hoàng tử Giơhôgiakhin.

922. Hỏi: Giơhôgiakhin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ở Giêrusalem được bao lâu? (2V 24,8)
        - Thưa: Ba tháng.

923. Hỏi: Thân mẫu của vua Giơhôgiakhin là ai? (2V 24,8)
        - Thưa: Bà Nơkhútta, con gái ông Ennathan.

924. Hỏi: Khi vua Nabucôđônôxo tiến đánh thành Giêrusalem, vua Giơhôgiakhin, hoàng tộc và mọi người ra hàng. Họ bị bắt đi lưu đày tại đâu? (2V 24,10-16)
        - Thưa: Tại Babylon.

925. Hỏi: Sau khi bắt lưu đày vua Giơhôgiakhin, vua Nabucôđônôxo đặt chú của vua Giơhôgiakhin là ai làm vua thay thế? (2V 24,17)
        - Thưa: Ông Máttangia.


71. VUA XÍTKIGIA (598-587 - xấu) 
926. Hỏi: Vua Nabucôđônôxo đánh chiếm thành Giêrusalem, bắt vua Giơhôgiakhin và dân chúng đi lưu đày. Vua Nabucôđônôxo đặt người chú của vua Giơhôgiakhin lên làm vua. Ông tên là gì? (2V 24,17)
        - Thưa: Ông Máttangia.

927. Hỏi: Vua Nabucôđônôxo đổi tên ông Máttangia là gì? (2V 24,17)
        - Thưa: Xítkigiahu.

928. Hỏi: Thân mẫu của vua Xítkigia là ai? (2V 24,18)
        - Thưa: Bà Khamitan.

929. Hỏi: Xítkigiahu lên ngôi vua khi được bao nhiêu tuổi?(2V 24,17)
        - Thưa: Hai mươi mốt tuổi.

930. Hỏi: Vua Xítkigia đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, và không chịu hạ mình xuống trước mặt ngôn sứ nào là người đã nói nhân danh Đức Chúa?(2Sb 36,12)
        - Thưa: Ngôn sứ Giêrêmia.

931. Hỏi: Các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, và làm cho Nhà Đức Chúa đã được thánh hiến ở Giêrusalem ra ô uế. Đức Chúa vẫn không ngừng sai sứ giả của Người đến cảnh cáo họ, vì Người hằng thương xót dân và thánh điện của Người. Nhưng họ đã làm gì? (2Sb 36,14-16)
        - Thưa: Họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ của Người.

932. Hỏi: Năm thứ mấy triều vua Xítkigia, Nabucôđônôxo, vua Babylon, cùng toàn thể đạo quân tiến đánh Giêrusalem? (2V 25,1)
        - Thưa: Năm thứ chín.

933. Hỏi: Sau ba năm bị vây hãm, nạn đói hoành hành trong thành, vua và mọi người trốn ra những bị bắt. Vua Nabucôđônôxo đã làm gì vua Xítkigia? (2V 25,1-7)
        - Thưa: Đâm mù mắt vua Xítkigia.

934. Hỏi: Vua Nabucôđônôxo đối xử với những người con của vua Xítkigia thế nào? (2V 25,7)
        - Thưa: Cắt cổ chúng.

935. Hỏi: Vua Xítkigia bị lưu đày ở đâu? (2V 25,7)
        - Thưa: Tại Babylon.

936. Hỏi: Vua nào cùng bị lưu đày sang Babylon như vua Xítkigia? (2V 24,15)
        - Thưa: Vua Giơhôgiakhin.

937. Hỏi: Vào tháng nào, năm thứ mười chín triều Nabucôđônôxo, nhà Đức Chúa và mọi nhà cửa ở Giêrusalem bị phóng hỏa? (2V 25,7)
        - Thưa: Tháng năm.

938. Hỏi: Thuộc hạ của vua Babylon, người đốt Nhà Đức Chúa, đền vua và mọi nhà cửa ở Giêrusalem; ông còn phóng hoả đốt mọi dinh thự các nhà quyền quý, tên là gì? (2V 25,8-9)
        - Thưa: Nơvudácađan.

939. Hỏi: Tại đâu, tư tế thủ lãnh Xơragia, tư tế bậc hai Xơphangia, thái giám chỉ huy các binh lính ...bị  vua Babylon giết chết? (2V 25,18-20)
        - Thưa: Tại Rípla.

940. Hỏi: Sau khi vua Giuđa bị lưu đày biệt xứ, vua Nabucôđônôxo, đã đặt ai làm tổng trấn cai trị dân còn sót lại trong xứ Giuđa mà vua đã để lại? (2V 25,22)
        - Thưa: Ông Gơđangiahu.

941. Hỏi: Ai đã đánh đập và giết chết ông Gơđangiahu cũng như các người Giuđa và Canđê đang ở với ông tại Mítpa? (2V 25,25)
        - Thưa: Ông Gítmaên.

942. Hỏi: Năm thứ ba mươi bảy kể từ khi vua Giơhôgiakhin bị lưu đày, vua Babylon nào lên ngôi, và ân xá cho Giơhôgiakhin, vua Giuđa, đưa ra khỏi nhà tù cùng cho được đồng bàn với mình ngày ngày? (2V 25,27-29)
        - Thưa: Vua Evin Mơrôđác.

943. Hỏi: Vua Xítkigia lên ngôi vua khi được hai mươi mốt tuổi, và trị vì ở Giêrusalem được bao nhiêu năm? (2V 24,18)
        - Thưa: Mười một năm

944. Hỏi: Sau khi chiếm thành Giêrusalem, cướp mọi đồ trong Nhà  Đức Chúa và phóng hỏa đốt mọi nhà cửa ở Giêrusalem, vua bắt những người còn lại đi lưu đày tại đâu? (2Sb 36,17-20)
        - Thưa: Tại Babylon.

945. Hỏi: Dân bị đi đày ở Babylon. Thế là ứng nghiệm lời Đức Chúa phán qua ngôn sứ nào: cho đến khi đất được hưởng bù những năm sabát và suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ nghỉ, cho hết bảy mươi năm tròn? (2Sb 36,21)
        - Thưa: Qua miệng ngôn sứ Giêrêmia.

Gb. Nguyễn Thái Hùng
2021 
 Tags: vhtk nvcu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây