TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK thánh Callistô I, Giáo hoàng, ngày 14.10

Thứ sáu - 11/06/2021 09:08 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   819
"Thầy là Đấng Kitô,  Con Thiên Chúa hằng sống."
VHTK thánh Callistô I, Giáo hoàng, ngày 14.10

Ngày 14 th 10 T Callistô I, Giáo hoàng

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CALLISTÔ I, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20
Ngày 14 tháng 10
 
 
TIN MỪNG
 
13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
 
 
13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
 
14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
 
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
 
16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."
 
17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.
 
18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
 
19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
 
20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
1014callixte
 
* Chủ đề của hình này là gì?:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mátthêu 16,18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)
a. Ông Giêrêmia.
b. Ông Êlia.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a2. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
a. Ông Gioan.
b. Ông Philipphê.
c. Ông Tôma.
d. Ông Simon Phêrô.
 
a3. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)
a. Ông Môsê.
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
c. Tổ phụ Ápraham.
d. Ngôn sứ Êlia.
 
a4. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)
a. Chính trị.
b. Tử thần.
c. Vua chúa.
d. Xã hội.
 
a5. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)
a. Ông Giacôbê.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Gioan.
d. Ông Tôma.
 
B. THÁNH CALLISTÔ I
 
b1. Khi được bầu lên ngôi giáo hoàng năm 217, thánh Callistô ở chức vụ nào?
a. Phó tế.
b. Linh mục.
c. Giám mục.
d. Tu viện trưởng.
 
b2. Việc làm nào của thánh Callistô I đã gây tiếng vang tốt đẹp và để lại những dấu ấn thật lớn lao?
a. Xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.
b. Sửa sang nghĩa trang đầu tiên của cộng đoàn tín hữu Roma trên đường Appia.
c. Sửa lại âm nhạc cho phù hợp với phụng vụ.
d. Khởi công biên soạn Bộ Giáo luật.
 
b3. Hội Thánh Chúa lúc nào, thời đại nào cũng có những con người chống đối và phản bội. Thánh Callistô I đã bị một linh mục tên là gì, một nhà tư tưởng nổi tiếng chống đối và khích bác?
a. Origen.
b. Hippolyte.
c. Tertullian.
d. Bonaventura.
 
b4. Thánh Callistô I với cương vị lèo lái con thuyền Giáo Hội đã cương quyết bảo vệ đức tin, chống lại trào lưu phản bác điều gì?
a. Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
b. Mầu nhiệm Nhập Thể.
c. Mầu Nhiệm Phục Sinh.
d. Nhân tính của Đức Kitô.
 
b5. Đây là cách bọn lạc giáo đối xử với Thánh Callistô I :
a. Bắt, cầm tù, đánh đập và hành hạ Ngài cách dã man.
a. Bỏ đói, khát.
c. Ném xuống giếng cho đến chết.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
III.  Ô CHỮ
 
oc Callisto I 14 thg 10
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu gọi ông Simon là Phêrô, nghĩa là gì? (Mt 16, 18)
 
02. Ông Simon Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
 
03. Trên Tảng Đá là Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của ngài? (Mt 16,18)
 
04. Đức Giêsu đã trao cho ông Phêrô chìa khóa gì? (Mt 16,19)
 
05. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và quyền lực của ai sẽ không tháng nỗi? (Mt 16,18)
 
06. Đức Giêsu bảo ai là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy ? (Mt 16,18)
 
07. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16,14)
 
08. Đức Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, thì ở đâu cũng sẽ cầm buộc như vậy? (Mt 16,19)
 
09. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Mt 16,16)
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Thầy là Đấng Kitô,  Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CALLISTÔ I, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20
Ngày 14 tháng 10
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề :
Đức Giáo Hoàng Callistô I
 
* Tin Mừng Mátthêu 16,18 :
 
“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,
và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
a1. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
a2. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
a3. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17)
a4. b. Tử thần (Mt 16,18)
a5. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)
 
B. THÁNH CALLISTÔ I
 
b1. a. Phó tế.
b2. b. Sửa sang nghĩa trang đầu tiên của cộng đoàn tín hữu Roma trên đường Appia.
b3. b. Hippolyte.
b4. a. Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
III.  Ô CHỮ
 
01. Đấng Kitô (Mt 16,16)
02. Đức Giêsu (Mt 16,16)
03. Êlia (Mt 16,14)
04. Nước Trời (Mt 16,19)
05. Hội Thánh (Mt 1618)
06. Trên trời (Mt 16,19)
07. Tử thần (Mt 16,18)
08. Simôn Phêrô (Mt 16,16)
09. Tảng Đá (Mt 16,18)
 
Hàng dọc : Giáo Hoàng
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 Tags: pvct 10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây