TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng –Năm B

“Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”. (Mc 13, 33-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Lễ Thiên Thần Hộ Thủ, ngày 02.10

Thứ sáu - 11/06/2021 08:38 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   732
“Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.
VHTK Lễ Thiên Thần Hộ Thủ, ngày 02.10

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,1-5.10
Ngày 2 tháng 10
 
 
Tin Mừng
Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? (Mc 9:33 -37; Lc 9:46 -48 )
 
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
 
1At that time the disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?"
 
2 He called a child over, placed it in their midst,3 and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children,  you will not enter the kingdom of heaven.
 
4 Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven.
 
5  And whoever receives one child such as this in my name receives me.
 
10 "See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
Guardian Angels angel
* Chủ đề của hình này là gì?:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mátthêu 18,10b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu nói với các ông ‘Nếu các ông không trở nên như gì thì không được vào Nước Trời’? (Mt 18,3)
a. Người nghèo.
b. Người phục vụ.
c. Người công chính.
d. Trẻ nhỏ.
 
a2. Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì chẳng được vào đâu ? (Mt 18,4)
a. Thiên đàng.
b. Dự tiệc cưới.
c. Nước Trời.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a3. ‘Ai tự hạ mình, coi mình như trẻ nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất ở đâu?’ (Mt 18,4)
a. Cộng đoàn.
b. Giáo Hội.
c. Gia đình.
d. Nước Trời.
 
a4. Anh em hãy coi chường, chớ khinh dể ai trong những kẻ nào, vì các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy? (Mt 18,10)
a. Người nghèo.
b. Người tội lỗi.
c. Góa phụ.
d. Kẻ bé mọn.
 
a5. Những ai của những kẻ bé mọn ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy? (Mt 18,10)
a. Cha Mẹ.
b. Thầy dạy.
c. Thiên thần.
d. Cả a, b và c đúng.  
 
B. CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ
 
b1. Mỗi người có một thiên thần bản mệnh, vai trò của các ngài là gì?
a. Thay mặt cho mỗi cá nhân trước mặt Thiên Chúa.
b. Luôn luôn trông chừng và giúp chúng ta cầu nguyện.
c. Đưa linh hồn họ lên với Chúa vào giờ lâm tử.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b2. Ngày lễ kính các thiên thần bản mệnh được cử hành đầu tiên vào thế kỷ 16. Vào năm 1615, Ðức Giáo Hoàng nào đã đưa lễ này vào niên lịch Công Giáo Rôma?
a. Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả.
b. Ðức Giáo Hoàng Piô X.
c. Ðức Giáo Hoàng Phaolô V.
d. Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI.
 
b3. Quan niệm về thiên thần bản mệnh---được chỉ định để hướng dẫn và trông coi mỗi người---là sự triển khai của học thuyết và lòng sùng mộ Công Giáo được dựa trên Kinh Thánh nhưng không trực tiếp xuất phát từ đó. Lời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Mátthêu 18:10 hỗ trợ cho sự tin tưởng này: "Hãy cẩn thận, đừng khinh miệt những người bé nhỏ này, vì Ta bảo thật cho các ngươi, thiên thần của họ ở thiên đàng luôn nhìn đến Cha Ta." Việc sùng kính các thiên thần được các thánh nào khai triển và thúc đẩy?
a. Thánh Bênêđích.
b. Thánh Bernard Clairvaux.
c. Thánh An tôn.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b4. Sự sùng kính các thiên thần nói lên điều gì?
a. Sự bày tỏ đức tin nơi tình yêu vô tận của Thiên Chúa.
b. Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta mọi ngày cho đến khi chết.
c. Lời Thánh Kinh sẽ được thực hiện nơi con người.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b5. Trong Thánh Kinh, các thiên thần là bạn thiết của tâm hồn. Các thiên thần đã xuất hiện với những ai?
a. . . . . . . . . . . (St 16, 7-12),
b. . . . . . . . . . . (St 19, 1-17),
c. . . . . . . . . . . (St 22, 11-18),
d. . . . . . . . . . . (Đn 3, 46-50),
e. . . . . . . . . . . (Đn 6, 18-23)
f.  . . . . . . . . . . (Cv 12, 6-11)
...
 
III. Ô CHỮ
 
oc thienthan 2 thg 10
 
Những gợi ý
 
01. ‘Ai tự hạ mình, coi mình như trẻ nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất ở đâu?’ (Mt 18,4)
 
02. Đức Giêsu nói với các ông ‘Nếu các ông không trở nên như gì thì không được vào Nước Trời’? (Mt 18,3)
 
03. Các môn đệ hỏi ai về việc ‘Ai là người lớn nhất trong Nước Trời’ ? (Mt 18,1)
 
04. Anh em hãy coi chường, chớ khinh dể ai trong những kẻ nào, vì các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy? (Mt 18,10)
 
05. Ai hỏi Đức Giêsu ‘Thưa Thầy ai là người lớn nhất trong Nước Trời’? (Mt 18,1)
 
06. Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì chẳng được vào đâu ? (Mt 18,4)
 
07. Vậy ai làm gì, coi mình như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời? (Mt 18,4)
 
08. Ai đón tiếp một em nhỏ này vì danh Thầy là đón tiếp ai? (Mt 18,5)
 
09. Những ai của những kẻ bé mọn ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy? (Mt 18,10)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Các thiên thần của họ ở trên trời
 không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,10b
 
 
 
Lời giải đáp
UI HỌC THÁNH KINH
CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,1-5.10
Ngày 2 tháng 10
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thiên Thần Hộ Thủ
* Tin Mừng  Mátthêu 18,10b
 
“Các thiên thần của họ ở trên trời
không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. d. Trẻ nhỏ (Mt 18,3)
a2. c. Nước Trời (Mt 18,4)
a3. d. Nước Trời (Mt 18,4)
a4. d. Kẻ bé mọn (Mt 18,10)
a5. c. Thiên thần (Mt 18,10)
 
B.
b1. d. Cả a, b và c đúng.
b2. c. Ðức Giáo Hoàng Phaolô V.
b3. d. Chỉ có a và b đúng.
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. a. Haga trong sa mạc (St 16, 7-12),
b. Lót ở Sôđôma (St 19, 1-17),
c. Isaac trên núi Moria (St 22, 11-18),
d. Các trẻ em trong lò lửa ở Babylon (Đn 3, 46-50),
e. Đaniel trong hang sư tử (Đn 6, 18-23)
f.  Thánh Phêrô ở trong tù (Cv 12, 6-11).
 
 
III. Ô CHỮ
 
01. Nước Trời (Mt 18,4)
02. Trẻ nhỏ (Mt 18,3)
03. Đức Giêsu (Mt 18,1)
04. Kẻ bé mọn (Mt 18,10)
05. Môn đệ (Mt 18,1)
06. Nước Trời (Mt 18,4)
07. Tự hạ (Mt 18,4)
08. Thầy (Mt 18,5)
09. Thiên thần (Mt 18,10)
 
Hàng dọc : Thiên thần
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: pvct 10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây