TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH VUA GIA-RÓP-AM (931-910)

Chủ nhật - 18/04/2021 04:35 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1023
“Nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều Ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của Ta, thi hành điều chính trực trước nhan Ta mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta như Đa-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như Ta đã xây cho Đa-vít, và Ta sẽ trao Ít-ra-en cho ngươi.”
VUI HỌC THÁNH KINH VUA GIA-RÓP-AM (931-910)

VUI HỌC THÁNH KINH

VUA GIA-RÓP-AM (931-910)
1 Vua 11,28-31.35-39
 
THÁNH KINH
 
28 Bấy giờ Gia-róp-am là người có khả năng. Vua Sa-lô-môn thấy chàng trai ấy đảm đang công việc, thì đặt chàng phụ trách toàn thể dân công nhà Giu-se.29 Một hôm, khi Gia-róp-am từ Giê-ru-sa-lem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ A-khi-gia, người Si-lô; ông này khoác một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng.30 Ông A-khi-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm mười hai mảnh.31 Rồi ông nói với Gia-róp-am: "Anh cầm lấy mười mảnh, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau: "Này Ta sẽ giựt vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho ngươi mười chi tộc. ... 35 Ta sẽ giựt lấy vương quốc khỏi tay con nó, sẽ cho ngươi mười chi tộc36 và cho con nó một chi tộc, để Đa-vít tôi tớ Ta luôn luôn có một ngọn đèn trước nhan Ta ở Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn làm nơi danh Ta ngự trị.37 Vậy Ta sẽ đặt ngươi làm người cai trị mọi sự như lòng ngươi muốn, và ngươi sẽ làm vua Ít-ra-en.38 Nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều Ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của Ta, thi hành điều chính trực trước nhan Ta mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta như Đa-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như Ta đã xây cho Đa-vít, và Ta sẽ trao Ít-ra-en cho ngươi.39 Như thế, Ta sẽ hạ dòng dõi Đa-vít xuống, nhưng không phải mãi đâu! " 
 

28 Jeroboam was a man of means, and when Solomon saw that he was also an industrious young man, he put him in charge of the entire labor force of the house of Joseph.

29 At that time Jeroboam left Jerusalem, and the prophet Ahijah the Shilonite met him on the road. The two were alone in the area, and the prophet was wearing a new cloak.

30 Ahijah took off his new cloak, tore it into twelve pieces,31 and said to Jeroboam: "Take ten pieces for yourself; the LORD, the God of Israel, says: 'I will tear away the kingdom from Solomon's grasp and will give you ten of the tribes.

35 But I will take the kingdom from his son and will give it to you--that is, the ten tribes.


36 I will give his son one tribe, that my servant David may always have a lamp before me in Jerusalem, the city in which I choose to be honored.

37 I will take you; you shall reign over all that you desire and shall become king of Israel.

38 If, then, you heed all that I command you, follow my ways, and please me by keeping my statutes and my commandments like my servant David, I will be with you. I will establish for you, as I did for David, a lasting dynasty; I will give Israel to you.

39 I will punish David's line for this, but not forever.'"
 
I. HÌNH TÔ MÀU
Giaropam3
 
* Chủ đề của hình này là gì?
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 1Vua 11,37   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Gia-róp-am là ai? (1V 11,26 )
a. Ông Gie-sê.
b. Ông Nơ-vát.
c. Ông Am-ram.
d. Ông Xan-môn.
 
02. Thân mẫu của ông Gia-róp-am là ai? (1V 11,26 )
a. Bà Át-nát.
b. Bà Xơ-rua
c. Bà Ra-khen.
d. Bà Sơ-va.
 
03. Ngôn sứ nào cho ông Gia-róp-am biết Đức Chúa chọn ông làm vua Ít-ra-en(1V 11,29... )
a. Ngôn sứ Ê-li-sê.
b. Ngôn sứ A-mốt.
c. Ngôn sứ A-khi-gia.  
d. Ngôn sứ Na-than,
 
04. Đức Chúa trao cho ông Gia-róp-am bao nhiêu chi tộc để làm vua trên họ? (1V 11,29...)
a. Hai chi tộc.
b. Bảy chi tộc.
c. Mười chi tộc.
d. Mười hai chi tộc.
 
05. Khi vua Sa-lô-môn tìm cánh giết mình, ông Gia-róp-am trốn sang Ai-ập, đến với vua nào, và ở đó cho tới khi vua Sa-lô-môn qua đời? (1V 11,40 )
a. Vua Đa-vít.
b. Vua Hê-rô-đê.
c. Vua Sa-un.
d. Vua Si-sắc.
 
06. Toàn thể Ít-ra-en tôn phong ai làm vua cai trị họ? (1V 12,20 )
a.  Ông A-vi-gia.
b.  Ông Rơ-kháp-am.
c.  Ông Gia-róp-am.
d.  Ông Đa-vít.
 
07. Để tránh dân Ít-ra-en lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Đức Chúa, vua Gia-róp-am đã làm hai con gì bằng vàng cho dân thường phượng (1V 12,28-29)
a. Hai con bê.
b. Hai con bò mộng
c. Hai con chiên con.
d. Hai con bồ câu non.
 
08. Vua Gia-róp-am đã làm hai con bò mộng bằng vàng cho dân thường phượng được đặt ở đâu? (1V 12,28-29)
a. Tại Giê-ru-sa-lem.
b. Tại Đan.
c. Tại Bết Ên.
d. Chỉ có a và b đúng.  
 
09. Một người con của nhà Đa-vít tên là gì sẽ sát tế các tư tế là những kẻ đã đốt hương Bết Ên? (1V 13,2)
a. Hô-sê-a.
b. Ha-đát-xa.
c. Ít-ra-en.
d. Giô-si-gia-hu.
 
10. Dấu hiệu những lời người Thiên Chúa nói được thức hiện là gì? (1V 13,3)
a. Bàn thờ sẽ rạn nứt.
b. Tro trên đó sẽ đổ ra.
c. Tượng bò mộng sẽ vỡ nát.
d. Chỉ có a và b đúng.  
 
11. Vì sao Đức Chúa giáng phạt vua Gia-róp-am? (1V 14,9)
a. Làm sự dữ.
b. Làm ra các thần ngoại.
c. Hành động xấu xa hơn mọi kẻ đi trước.
d. Cả a, b và c đúng.  
 
12. Vua Gia-róp-am trị vì vương quốc Ít-ra-en bao nhiêu năm? (1V 14,20)
a. Mười hai năm.   
b. Mười lăm hai năm.   
c. Hai mươi hai năm. 
d. Ba mươi hai năm.    
 
 
III. Ô CHỮ
 Oc vua Giarópam

Những gợi ý
 
01. “Ta sẽ đặt ngươi làm người cai trị mọi sự như lòng ngươi muốn, và ngươi sẽ làm vua Ít-ra-en.” Đây là lời ai nói với ông Gia-róp-am? (1V 11,31-37)  
 
02. Thân mẫu của ông Gia-róp-am là ai? (1V 11,26 )
 
03. Khi nghe tin ai mất, ông Gia-róp-am từ Ai cập trở về Ít-r-em? (1V 11,40)
 
04. Khi vua Gia-róp-am nghe biết lời mà người của Thiên Chúa la lên chống bàn thờ Bết Ên, vua giơ tay ra và nói: “Bắt lấy nó!”, nhưng bàn tay vua giơ ra liền bị thế nào?  (1V 13,4)
 
05. Vua Gia-róp-am đã làm hai con bò mộng bằng vàng cho dân thường phượng được đặt ở đâu? (1V 12,28-29)
 
06. Khi người của Thiên Chúa từ Giu-đa đến Bết Ên để niói tiên tri, lúc đó vua Gia-róp-am đang đứng gần bàn thờ làm gì? (1V 13,1)
 
07. Ngôn sứ nào cho ông Gia-róp-am biết Đức Chúa chọn ông làm vua Ít-ra-en(1V 11,29...)  
 
08. Hoàng tử con vua Gia-róp-am lâm bệnh trọng bệnh tên là gì? (1V 14,1)
 
09. Người của Thiên Chúa từ đâu đến nói tiên tri trước mạt vua Gia-róp-am? (1V 13,1)
 
10. Thân phụ của ông Gia-róp-am là ai? (1V 11,26 )
 
11. Một người con của nhà Đa-vít tên là gì sẽ sát tế các tư tế là những kẻ đã đốt hương Bết Ên? (1V 13,2)
 
12. Khi vua Sa-lô-môn tìm cánh giết mình, ông Gia-róp-am trốn sang Ai-ập, đến với vua nào, và ở đó cho tới khi vua Sa-lô-môn qua đời? (1V 11,40 )
 
13. Người kế vị vua Gia-róp-am tên là gì? (1V 14,20)
 
14. Toàn thể Ít-ra-en tôn phong ai làm vua cai trị họ? (1V 12,20 )
 
15. Ai ra lệnh bắt người của Thiên Chúa từ Giu-đa đến? (1V 12,4)
 
16. Đức Chúa đã giựt vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho ai mười chi tộc? (1V 11,31)
 
17. Thành nào có nhiều đền thờ tại các nơi cao do vua Gia-róp-am đặt? (1V 13,32)
 
18. Để tránh dân Ít-ra-en lên Giêrusalem thờ phượng Đức Chúa, vua Gia-róp-am đã làm hai con gì bằng vàng cho dân thường phượng? (1V 12,28-29)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều Ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của Ta, thi hành điều chính trực trước nhan Ta mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta như Đa-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như Ta đã xây cho Đa-vít, và Ta sẽ trao Ít-ra-en cho ngươi.”
1Vua 11,38

 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA GIA-RÓP-AM
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ngôn sứ A-khi-gia và ông Gia-róp-am.
 
 
* Câu Thánh Kinh 1Vua 11,37   
 
“Ta sẽ đặt ngươi làm người cai trị mọi sự như lòng ngươi muốn, và ngươi sẽ làm vua Ít-ra-en.”  

II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Ông Nơ-vát (1V 11,26 )
02. b. Bà Xơ-rua (1V 11,26 )
03. c. Ngôn sứ A-khi-gia (1V 11,29... )
04. c. Mười chi tộc (1V 11,29...)
05. d. Vua Si-sắc (1V 11,40 )
06. c. Ông Gia-róp-am (1V 12,20 )
07. b. Hai con bò mộng (1V 12,28-29)
08. d. Chỉ có a và b đúng (1V 12,28-29)
09. d. Giô-si-gia-hu (1V 13,2)
10. d. Chỉ có a và b đúng. (1V 13,3)
11. d. Cả a, b và c đúng (1V 14,9)
12. c. Hai mươi hai năm (1V 14,20)  
 
III. Ô CHỮ
 
01. Đức Chúa (1V 11,31-37)    
02. Xơ-rua (1V 11,26 )
03. Sa-lô-môn (1V 11,40)
04. Khô cứng (1V 13,4)
05. Đan (1V 12,28-29)
06. Đốt hương (1V 13,1)
07. A-khi-gia.  (1V 11,29... )  
08. A-vi-gia (1V 14,1)
09. Giu-đa (1V 13,1)
10. Nơ-vát (1V 11,26 )
11. Giô-si-gia (1V 13,2)
12. Si-sắc (1V 11,40 )
13. Na-đáp (1V 14,20)
14. Gia-róp-am (1V 12,20 )
15. Gia-róp-am (1V 12,4)
16. Gia-róp-am (1V 11,31)
17. Sa-ma-ri (1V 13,32)
18. Bò mộng (1V 12,28-29)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Vua Gia-róp-am
 
 
 Nguyễn Thái Hùng 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây