TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ Ê-LI-A

Thứ bảy - 17/04/2021 20:43 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1039
“Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, 
Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con.”
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ Ê-LI-A

VUI HỌC THÁNH KINH

NGÔN SỨ Ê-LI-A
 1 Vua 19,9-14

THÁNH KINH
 
9 Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông: "Ê-li-a ngươi làm gì ở đây? "10 Ông thưa: "Lòng nhiệt thành đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con."11 Người nói với ông: "Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt ĐỨC CHÚA. Kìa ĐỨC CHÚA đang đi qua." Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong trận động đất.12 Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu.13 Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: "Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây? "14 Ông thưa: "Lòng nhiệt thành đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con."
 

9 There he came to a cave, where he took shelter. But the word of the LORD came to him, "Why are you here, Elijah?"

10 He answered: "I have been most zealous for the LORD, the God of hosts, but the Israelites have forsaken your covenant, torn down your altars, and put your prophets to the sword. I alone am left, and they seek to take my life."

11 Then the LORD said, "Go outside and stand on the mountain before the LORD; the LORD will be passing by." A strong and heavy wind was rending the mountains and crushing rocks before the LORD--but the LORD was not in the wind. After the wind there was an earthquake--but the LORD was not in the earthquake.

12 After the earthquake there was fire--but the LORD was not in the fire. After the fire there was a tiny whispering sound.


13 When he heard this, Elijah hid his face in his cloak and went and stood at the entrance of the cave. A voice said to him, "Elijah, why are you here?"

14 He replied, "I have been most zealous for the LORD, the God of hosts. But the Israelites have forsaken your covenant, torn down your altars, and put your prophets to the sword. I alone am left, and they seek to take my life."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 Elia

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 1 Vua 19,10a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Ông Ê-li-a, người Tít-be, trong số dân cư ngụ tại đâu? (1V 17,1)
a. Ép-ra-im.
b. Bai-ty-lua.
c. Ga-la-át.
d. Bê-lem.
 
02. Ở đâu, khi trời hạn hán, buổi sáng, quạ mang bánh và thịt cho ông; rồi buổi chiều, cũng mang bánh và thịt cho ông Ê-li-a? (1V 17,5-6)
a. Thung lũng Cơ-rít.
b. Thành Xa-rép-ta.
c. Núi Xi-nai.
d. Thành Giê-ru-sa-lem.
 
03. “Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa, đổ mưa xuống trên mặt đất.”Lời ngôn sứ Ê-li-a nói với bà góa thành nào (1V 17,13-14)
a. Thánh Giê-ri-khô.
b. Thành Xa-rép-ta.
c. Thành Sa-ma-ri.
d. Thành Giê-ru-sa-lem.
 
04. Khi con bà góa thành Xa-rép-ta ngã bệnh và tắt thở, ai đã làm cho sống lại? (1V 17,17)
a. Ngôn sứ I-sa-i-a.
b. Ngôn sứ Ê-li-sa.
c. Ngôn sứ Ê-li-a.
d. Ngôn sứ Đa-ni-en.
 
05. Những ngôn sứ của thần nào được hưởng lộc của bà hoàng hầu I-de-ven? (1V 18,19)
a. Ngôn sứ của thần Ba-an.
b. Ngôn sứ của thần A-sê-ra.
c. Ngôn sứ của Đức Chúa.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
06. Vị vua nào ra sức lùng bắt ngôn sứ Ê-li-a? (1V 18,9-10)
a. Vua Sa-un.
b. Vua A-xa.
c. Vua A-kháp.
d. Vua Hê-rô-đê.
 
07. Trên núi nào, ngôn sứ Êl-li-a dâng hy lễ và con cái Ít-ra-en nhận biêt Đức Chúa và Thiên Chúa chân thật của họ? (1V 18,20...)
a. Núi Mô-ri-gia.
b. Núi Các-men.
c. Núi  Khô-rếp.
d. Núi Ta-bo.
 
08. Sau khi giết chết các tư tế của thần Ba-an trên núi Các-mem, hoàng hậu nào đã đe giết chết ngôn sứ Ê-li-a? (1V 19,1...)
a. Hoàng hậu Ét-te.
b. Hoàng hậu I-de-ven.
c. Hoàng hậu Vát-ti.
d. Hoàng hậu Bát Se-va.
 
09. Trên đường chạy trốn bà I-de-ven, ngôn sứ Ê-li-a đã nằm nghỉ dưới cây gì và được thiên sứ đưa bánh nướng và nước? (1V 19,5...)
a. Cây hoa sim.
b. Cây hoa cải.
c. Cây kim tước.
d. Cây thầu dầu.
 
10. Ngôn sứ Ê-li-a đi suốt bao nghiêu ngày đêm để tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa? (1V 19,8)
a. Ba ngày đêm.
b. Bảy ngày đêm.
c. Mười bốn ngày đêm.
d. Bốn mươi ngày đêm.
 
11. Trên núi Khô-rếp, ngôn sứ Ê-li-a đã gặp được Đức Chúa thế nào? (1V 19,9-13)
a. Trong trận động đất.
b. Trong cơn gió bão.
c. Trong lửa.
d. Trong tiếng gió hiu hiu.
 
12. Ngôn sứ Ê-li-sa nhìn thấy ngôn sứ Ê-li-a lên trời thế nào? (2V 2,10-11)
a. Trong cơn gió lốc.
b. Trên một cỗ xe đỏ như lửa.
c. Được những con ngựa đỏ như lửa kéo.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
III. Ô CHỮ 
Oc ns Êlia 

Những gợi ý
 
01. Trên núi nào, ngôn sứ Êl-li-a dâng hy lễ và con cái Ít-ra-en nhận biêt Đức Chúa và Thiên Chúa chân thật của họ? (1V 18,20...)
 
02. Con vật gì mang bánh và thịt cho ngôn sứ Ê-li-a tại thung lũng Cơ-rít? (1V 17,6)
 
03. Trên núi nào, ngôn sứ Ê-li-a đã gặp được Đức Chúa trong tiếng gió hiu hiu? (1V 19,9-13)
 
04. Ông Ô-vát-gia-hu, quản đốc hoàng cung, người đã che giấu một trăm ngôn sứ của Đức Chúa trong hang và nuôi sống họ, ông là người rất kính sợ ai? (1V 18,3-4)
 
05. Thành Xa-rép-ta, nơi một bà goá ở đã nuôi ngôn sứ  Ê-li-a, thuộc miền nào? (1V 17,9)
 
06. Ở đâu, khi trời hạn hán, buổi sáng, quạ mang bánh và thịt cho ông; rồi buổi chiều, cũng mang bánh và thịt cho ông Ê-li-a? (1V 17,5-6)
 
09. Trên đường chạy trốn bà I-de-ven, ngôn sứ Ê-li-a đã nằm nghỉ dưới cây gì và được thiên sứ đưa bánh nướng và nước? (1V 19,5...)
 
08. Bà góa thành Xa-rép-ta gọi ngôn sứ Ê-li-a là người của ai? (1V 17,18)
 
09. Khi vua A-kháp nhận lỗi và hạ mình trước mặt Đức Chúa nên Người sẽ không làm gì trong buổi sinh thời của vua? (1V 21,29)
 
10. Con vật mà ngôn sứ Ê-li-a dâng hy lễ trên núi Các-men là con gì? (1V 18,33)
 
11. Ai đã đến đánh thức và bảo ông Ê-li-a: “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa.” (1V 19,7)
 
12. Ông Ê-li-a và dân chúng giết các tư tế thần Ba-an tại suối nào? (1V 18,40)
 
13. Ngôn sứ Ê-li-a đi suốt bao nghiêu ngày đêm để tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa? (1V 19,8)
 
14. “Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm, vì thế nào ngươi cũng chết.” Đây là lời của ai nói với vua A-khát-gia? (2V 1,3-4)
 
15. Khi con bà góa thành Xa-rép-ta ngã bệnh và tắt thở, ai đã làm cho sống lại? (1V 17,17)
 
16. Ông Ê-li-a ném tấm áo choàng của mình lên người ai và kêu gọi đi theo mình? (1V 19,19-20)
 
17. Vị vua nào ra sức lùng bắt ngôn sứ Ê-li-a? (1V 18,9-10)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa,
Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con”
1 Vua 19,10a
 
Nguyễn Thái Hùng 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
NGÔN SỨ Ê-LI-A
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ngôn sứ Ê-li-a được đưa về trời.
 
* Câu Thánh Kinh 1 Vua 19,10a
 
“Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa,
Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Ga-la-át (1V 17,1)
02. a. Thung lũng Cơ-rít. (1V 17,5-6)
03. b. Thành Xa-rép-ta (1V 17,13-14)
04. c. Ngôn sứ Ê-li-a (1V 17,17)
05. d. Chỉ có a và b đúng (1V 18,19)
06. c. Vua A-kháp (1V 18,9-10)
07. b. Núi Các-men(1V 18,20...)
08. b. Hoàng hậu I-de-ven (1V 19,1...)
09. c. Cây kim tước (1V 19,5...)
10. d. Bốn mươi ngày đêm (1V 19,8)
11. d. Trong tiếng gió hiu hiu (1V 19,9-13)
12. d. Cả a, b và c đúng. (2V 2,10-11)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Các-men(1V 18,20...)
02. Quạ (1V 17,6)
03. Khô-rếp (1V 19,9-13)
04. Đức Chúa (1V 18,3-4)
05. Xi-đôn (1V 17,9)
06. Cơ-rít. (1V 17,5-6)
09. Kim tước (1V 19,5...)
08. Thiên Chúa (1V 17,18)
09. Giáng hoạ (1V 21,29)
10. Bò mộng (1V 18,33)
11. Thiên sứ (1V 19,7)
12. Ki-sôn (1V 18,40)
13. Bốn mươi (1V 19,8)
14. Ê-li-a (2V 1,3-4)
15. Ê-li-a (1V 17,17)
16. Ê-li-sa (1V 19,19-20)
17. A-kháp (1V 18,9-10)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Ngôn Sứ Ê-li-a.
 
Nguyễn Thái Hùng 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây