TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng –Năm B

“Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”. (Mc 13, 33-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ IXAÁC

Thứ bảy - 17/04/2021 03:45 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1564
 “Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi,chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”
VHTK CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ IXAÁC

 

VUI HỌC THÁNH KINH
TỔ PHỤ IXAÁC
Sách Sáng thế ký 22,1-18
 
THÁNH KINH
 
Ông Áp-ra-ham dâng I-xa-ác làm lễ tế
 
1 Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: "Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! "2 Người phán: "Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho."
 
3 Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là I-xa-ác, ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo.4 Sang ngày thứ ba, ông Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa.5 Ông Áp-ra-ham bảo đầy tớ: "Các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đàng kia; chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh."
 
6 Ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai I-xa-ác, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi.7 I-xa-ác thưa với cha là ông Áp-ra-ham: "Cha! "8 Ông Áp-ra-ham đáp: "Cha đây con! " Cậu nói: "Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu? " Ông Áp-ra-ham đáp: "Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ." Rồi cả hai cùng đi.
 
9 Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi.10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.
 
11 Nhưng sứ thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông: "Áp-ra-ham! Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! "12 Người nói: "Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc! "13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.14 Ông Áp-ra-ham đặt tên cho nơi này là "ĐỨC CHÚA sẽ liệu." Bởi đó, bây giờ có câu: "Trên núi ĐỨC CHÚA sẽ liệu."
 
15 Sứ thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa16 và nói: "Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi,17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch.18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta."
 
 1 Some time after these events, God put Abraham to the test. He called to him, "Abraham!" "Ready!" he replied.
 
2  Then God said: "Take your son Isaac, your only one, whom you love, and go to the land of Moriah. There you shall offer him up as a holocaust on a height that I will point out to you."3 Early the next morning Abraham saddled his donkey, took with him his son Isaac, and two of his servants as well, and with the wood that he had cut for the holocaust, set out for the place of which God had told him.
 
4 On the third day Abraham got sight of the place from afar.
 
5 Then he said to his servants: "Both of you stay here with the donkey, while the boy and I go on over yonder. We will worship and then come back to you." 6 Thereupon Abraham took the wood for the holocaust and laid it on his son Isaac's shoulders, while he himself carried the fire and the knife.
 
8 As the two walked on together, Isaac spoke to his father Abraham. "Father!" he said. "Yes, son," he replied. Isaac continued, "Here are the fire and the wood, but where is the sheep for the holocaust?"9 "Son," Abraham answered, "God himself will provide the sheep for the holocaust." Then the two continued going forward.
 
10 When they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. Next he tied up his son Isaac, and put him on top of the wood on the altar.
 
11 Then he reached out and took the knife to slaughter his son.
 
12 But the LORD'S messenger called to him from heaven, "Abraham, Abraham!" "Yes, Lord," he answered.
 
13 "Do not lay your hand on the boy," said the messenger. "Do not do the least thing to him. I know now how devoted you are to God, since you did not withhold from me your own beloved son."14 As Abraham looked about, he spied a ram caught by its horns in the thicket. So he went and took the ram and offered it up as a holocaust in place of his son.
 
15  Abraham named the site Yahweh-yireh; hence people now say, "On the mountain the LORD will see."16 Again the LORD'S messenger called to Abraham from heaven17 and said: "I swear by myself, declares the LORD, that because you acted as you did in not withholding from me your beloved son,18 I will bless you abundantly and make your descendants as countless as the stars of the sky and the sands of the seashore; your descendants shall take possession of the gates of their enemies,
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 apraham 1png
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Stk 22,8b
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Cha của ông Ixaác tên là gì? (Stk 21,2) 
a. Nakho.
b. Ápraham.
c. Nôê. 
d. Môsê.
 
02. Mẹ của ông Ixaác tên là gì? (Stk 21,2)
a. Rakhen.
b. Anna.
c. Xara. 
d. Rêbêca.
 
03. Ai đã cắt bì cho ông Ixaác như Thiên Chúa đã truyn? (Stk 21,4) 
a. Ông Môsê.
b. Ông Aharon.
c. Ông Têra.
d. Ông Ápraham.
 
04. Thiên Chúa sai ông Ápraham đến xứ Môrigia làm gì? (Stk 22,2) 
a. Để tạ ơn Thiên Chúa.
b. Để cứu cháu Lot.
c. Để dâng Ixaác làm lễ toàn thiêu.
d. Để cưới vợ cho Ixaác.
 
05. Ông Ápraham đi bao nhiêu ngày thì đến nơi Thiên Chúa đã chỉ? (Stk 22,4) 
a. 2 ngày.
b. 3 ngày.
c. 4 ngày.
d. 5 ngày.
 
06. Tại đâu ông Ápraham đã dâng Ixaác cho Thiên Chúa? (22,2)
a. Xinai.
b. Sikhem.
c. Môrigia.
d. Bêlem.
 
07. Trên đường đến nơi Thiên Chúa đã chỉ, cậu Ixaác đã nói gì? (Stk 22,8)
a. “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu?”
b. “Cha ơi, đường còn bao xa nữa?”
c. “Cha ơi, cha đến đây để làm gì?”
d. “Cha ơi, của lễ là gì?
 
08. Những thứ mà lão bộc đã trao cho cô Rêbêca là gì? (Stk24,22)
a. Một chiếc khuyên vàng hai chỉ.
b. Một đôi xuyến vàng ba lượng.
c. Một bình bạch ngọc.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
09. Vợ của ông Ixaác tên là gì? (Stk 24,67)
a. Rakhen.
b. Anna.
c. Xara. 
d. Rêbêca.
 
10. Ông Ixaác bao nhiêu tuổi khi lấy bà Rêbêca làm vợ? (Stk 25,20) 
a. 20 tuổi.
b. 24 tuổi.
c. 36 tuổi.
d. 40 tuổi.
 
11. Những người con của ông Ixaác tên là gì? (Stk 25,24) 
a. Giacóp và Aben.
b. Giuse và  Giacóp.
c. Giacóp và Êxau.
d. Giuđa và Giacóp.
 
12. Ông Ixaác sống được bao nhiêu năm? (Stk 35,28)
a. Một trăm năm.
b. Một trăm hai mươi năm.
c. Một trăm tám mươi năm.
d. Một trăm tám mươi lăm năm.
 
III. Ô CHỮ 
Oc tổ phụ Ixaac m 
Những gợi ý
 
01. Vợ của ông Ixaác tên là gì? (Stk 24,67)
 
02. Con vật gì được ông Ápraham dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con trẻ? (Stk 22,13)
 
03. Tại xứ nào, ông Ápraham đã dâng Ixaác cho Thiên Chúa? (Stk 22,2)
 
04. Người con thứ của ông Ixaác tên là gì? (Stk 25,6)
 
05. Toàn thân của Êxau màu gì? (Stk 25,24)
 
06. Bà Rêbêca, vợ ông Ixaác là con của ai? (Stk 24,15)
 
07. “Kìa, mùi thơm con tôi như mùi thơm cánh đồng Đức Chúa đã chúc phúc. Xin Thiên Chúa ban cho con, sương trời với đất đai màu mỡ, và lúa mì rượu mới dồi dào.” Đây là lời ông Ixaác chúc phúc cho ai? (Stk 27,27-28)
 
08. Khi nạn đói đã xảy, ông Ixaác đi Gơra, đến với Avimeléc, vua người gì? (Stk 26,1)
 
09. Nơi giếng nào, ông Ixaác đã nói : “Vì giờ đây Đức Chúa đã cho chúng ta được thênh thang, và chúng ta sẽ sinh sôi trong đất này.”? (Stk 26,22)
 
10. Cha của ông Ixaác tên là gì? (Stk 21,2)
 
11. Lần đầu tiên cô Rêbêca gặp cậu Ixaác tại miền nào? (Stk 24,62)
 
12. Ông Ixaác thương ai vì ông thích ăn thịt rừng? (Stk 25,28)
 
13. Ai truyền cho toàn dân rằng: “Ai mà động đến ông này (Ixaác) và vợ ông, sẽ bị xử tử.”? (Stk 24,62)
 
14. Trên núi Môrigia, ông Ápraham đã dâng ai làm lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa? (Stk 22,2)
 
15. Mẹ của ông Ixaác tên là gì? (Stk 21,2)
 
16. Khi  ông Ixaác đã già, mắt ông thế nào? (Stk 27,1)
 
17. Mẹ ông Êxau và Giacóp tên là gì? (Stk 25,20-26)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 “Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi,
chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”

Sách Sáng thế ký 22,18
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
TỔ PHỤ IXAÁC
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Hiến tế Ixaác.
 
* Câu Thánh Kinh Stk 22,8b
 
“Chiên làm lễ toàn thiêu,
chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Ápraham (Stk 21,2)
02. c. Xara (Stk 21,2)
03. d. Ông Ápraham (Stk 21,4)
04. c. Để dâng Ixaác làm lễ toàn thiêu(Stk 22,2)
05. b. 3 ngày (Stk 22,4)
06. c. Môrigia (Stk 22,2)
07. a. “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu?” (Stk 22,8)
08. d. Chỉ có a và b đúng.  (Stk24,22)
09. d. Rêbêca (Stk 24,67)
10. d. 40 tuổi (Stk 25,20)
11. c. Giacóp và Êxau (Stk 25,24)
12. c. Một trăm tám mươi năm (Stk 35,28)
 

III. Ô CHỮ 
 
01. Rêbêca (Stk 24,67) 
02. Con cừu đực (22,13)
03. Môrigia (Stk 22,2)
04. Giacóp (Stk 25,6)
05. Đỏ hoe (Stk 25,24)
06. Bơthuên (Stk 24,15)
07. Giacóp (Stk 27,27-28)
08. Philitinh (Stk 26,1)
09. Rơkhôvốt (Stk 26,22)
10. Ápraham (Stk 21,2)
11. Nêghép (Stk 24,62)
12. Êxau (Stk 25,28)
13. Avimeléc (Stk 24,62)
14. Ixaác (Stk 22,2)
15. Xara (Stk 21,2)
16. Loà (Stk 27,1)
17. Rêbêca (Stk 25,20-26)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Tổ Phụ Ixaác
  
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây