TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Ô Chữ 14-18 Mùa Phục Sinh B

Thứ năm - 15/04/2021 20:20 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1043
Vị tông đồ được Chúa Giêsu bảo đặt bàn tay và cạnh sườn Ngài tên là gì? (Ga 20,24-28)
VHTK Ô Chữ 14-18 Mùa Phục Sinh B
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 14-18 Mùa Phục Sinh B

Tham khảo

Chúa Nhật Phục Sinh  B : Tin mừng thánh Gioan 20,1-9
Chúa Nhật 2 Phục Sinh B : TIN mừng thánh Gioan 20,19-31
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Luca 24,35-48
Chúa Nhật 4 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 10,11-18
Chúa Nhật 5 Phục Sinh B :  Tin mừng thánh Gioan 15,1-8
Chúa Nhật 6 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 15,9-17
Chúa Nhật 7 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 17,11b-19
Lễ Chúa Thăng Thiên năm B : Tin mừng thánh Máccô 16,15-20
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tin mừng thánh Gioan 20,19-23
Lễ Chúa Ba Ngôi năm b : Tin mừng thánh Mátthêu 28,16-20

++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 14 Phục Sinh B
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.
 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

02. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

03. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

04. Sau khi dặn dò các môn đệ,Chúa Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16, 19)

05. Với những cành sinh hoa trái, Thiên Chúa làm gì cho nó sinh nhiều hoa trái hơn? (Ga 15, 2) 

06. Ông tên là Tôma, cũng gọi là gì? (Ga 20,24)

07. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)  

08. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng điều gì? (Ga 15,11) 

09.  Đức Giêsu hiện ra giữa các ông.  Ngài đưa tay chân ra cho họ xem. Các ông con chưa tin, vì điều gì? (Lc 24,41)

10. Ai đã hẹn gặp các môn đệ ở miền Galilê? (Mt 28,16)

11. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


+++++++++++++

Lời giải đáp
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 14 Phục Sinh B
 
01. Kinh Thánh (Lc 24,45)
02. Thánh Thần (Ga 20,22)
03. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
04. Lên trời (Mc 16,19)
05. Cắt tỉa (Ga 15, 2) 
06. Điđymô (Ga 20,24)
07. Galilê (Mt 28,16)  
08. Niềm vui (Ga 15,11) 
09. Mừng quá (Lc 24,41)
10. Đức Giêsu (Mt 28,16)
11. Thiên Chúa (Mc 16,19)

Hàng dọc :  Hy Lễ Vượt Qua


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 15 Phục Sinh B
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.


Những gợi ý

01. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

02.  Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

03. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)

04. Đức Giêsu đã làm gì để không một ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)

05. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều cái gì? (Ga 15, 8)

06. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữa ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)

07. Khi gặp Đức Giêsu các môn đệ có hành động gì? (Mt 28,17)  

08. Cửa sổ nơi các môn đệ ở thế nào? (Ga 20,19)

09. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

10. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh điều gì vì bạn hữu của mình? (Ga 15,13)

11. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

+++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 15 Phục Sinh B

01. Thiên Chúa (Mc 16,19)
02. Đấng Kitô (Lc 24,46)
03. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
04. Canh giữ (Ga 17,12)
05. Hoa trái (Ga 15, 8)
06. Cầm giữ (Ga 20,23)
07. Bái lạy (Mt 28,17)  
08. Đóng kín (Ga 20,19)
09. Rao giảng (Lc 24,47)
10. Tính mạng (Ga 15,13)
11. Kinh Thánh (Ga 20,9)

Hàng dọc :  Chúa Sống Lại

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 16 Phục Sinh B

Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.

Những gợi ý

01. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

02. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

03. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

04. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

05. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

06. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)

07. Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20, 19)

08. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)

09. Vào ngày thứ nhất trong tuần, ai đến với các môn đệ khi các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái? (Ga 20,19)

10. Họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được thế nào? (Mc 16,18)

11. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

12. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 16 Phục Sinh B

01. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
02. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
03. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
04. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
05. Tin mừng (Mc 16,15)
06. Phép rửa (Mc 16,16)
07. Do thái (Ga 20,19)
08. Cành nho (Ga 15,4)
09. Đức Giêsu (Ga 20,19)
10. Mạnh khoẻ (Mc 16,18)
11. Mạng sống (Ga 10,11)
12. Thánh hiến (Ga 17,19)

Hàng dọc :  Chúa Khải Hoàn

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 17 Phục Sinh B

Những kết quả được xếp ngang dọc.
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.
                 
Những gợi ý

01. Vị tông đồ được Chúa Giêsu bảo đặt bàn tay và cạnh sườn Ngài tên là gì? (Ga 20,24-28)

02. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

03. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

04. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

05. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

06. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

07. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

08. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)  

09 Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

10.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? (Ga 15,8) 

 Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 17 Phục Sinh B


01. Tôma (Ga 20,24-28)
02. Mạng sống (Ga 10,11)
03. Thế gian (Ga 17,14)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Tin mừng (Mc 16,15)
06. Giêrusalem (Lc 24,47)
07. Thánh Thần (Ga 20,22)
08. Galilê (Mt 28,16)  
09. Điều răn (Ga 15,10)
10. Chúa Cha (Ga 15,8) 

 Chủ đề : Tình Yêu Thập Giá+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 18 Phục Sinh B

 Những kết quả được xếp ngang dọc xéo ngược xuôi.
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.Những gợi ý

01. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

02. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

03. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

04. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

05. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

06. Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20, 19)  

07. Các môn đệ phải nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

10. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)

08. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

09. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

10. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)

11. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em trở thành gì của Thầy? (Ga 15, 8)

12. Với những cành sinh hoa trái, Thiên Chúa làm gì cho nó sinh nhiều hoa trái hơn? (Ga 15, 2) 

Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 18 Phục Sinh B


01. Cứu độ (Mc 16,16)
02. Thiên Chúa (Mc 16,19)
03. Kinh Thánh (Lc 24,45) (Xéo, đọc từ dưới lên)
04. Tin mừng (Mc 16,15) (Đọc từ phải qua trái) 
05. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
06. Do thái (Ga 20,19) (Đọc từ dưới lên) 
07. Sám hối (Lc 24,47)
10. Trỗi dậy (Ga 20,9)
08. Đấng Kitô (Ga 20,31) (Đọc từ phải qua trái) 
09. Thánh hiến (Ga 17,19)
10. Phép rửa (Mc 16,16)
11. Môn đệ (Ga 15, 8) (Đọc từ phải qua trái) 
12. Cắt tỉa (Ga 15, 2) (Đọc từ phải qua trái) 

Chủ đề : Tình Yêu Cứu Chuộc

                                                                                        Nguyễn Thái Hùng 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây