TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Các TLTT Michael, Gabriel và Raphael

“Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”. (Ga 1, 47-51)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH NỮ NGÔN SỨ ĐƠ-VƠ-RA

Thứ bảy - 17/04/2021 10:16 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   333
“Lạy Đức Chúa! Mọi kẻ thù của Ngài đều tiêu vong như thế! Còn những ai yêu mến Ngài, xin cho họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông.”
VUI HỌC THÁNH KINH NỮ NGÔN SỨ ĐƠ-VƠ-RA

VUI HỌC THÁNH KINH

NỮ NGÔN SỨ ĐƠ-VƠ-RA
 Thủ Lãnh 4,4-7
 
THÁNH KINH
 
 Bà Đơ-vô-ra
 
4 Bà Đơ-vô-ra, một nữ ngôn sứ, vợ ông Láp-pi-đốt, thời ấy làm thủ lãnh xét xử Ít-ra-en.5 Bà ngồi xử dưới Cây Chà Là Đơ-vô-ra, giữa Ra-ma và Bết Ên, trên núi Ép-ra-im, và con cái Ít-ra-en đến với bà để bà xét xử cho.6 Bà sai người mời ông Ba-rắc, con ông A-vi-nô-am, từ Ke-đét thuộc Náp-ta-li tới, và nói với ông: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, lại không nói với ông thế này sao? Hãy đi chiêu mộ trong vùng núi Ta-bo lấy mười ngàn người trong số con cái Náp-ta-li và trong số con cái Dơ-vu-lun để đi với ngươi.7 Ta sẽ dụ tướng Xi-xơ-ra, chỉ huy quân đội vua Gia-vin tiến về phía ngươi, bên suối Ki-sôn, cùng với chiến xa và quân binh của nó, và Ta sẽ trao nó vào tay ngươi."
 
4 Now Deborah, a prophet, the wife of Lappidoth, was leading[a] Israel at that time. 5 She held court under the Palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her to have their disputes decided. 6 She sent for Barak son of Abinoam from Kedesh in Naphtali and said to him, “The Lord, the God of Israel, commands you: ‘Go, take with you ten thousand men of Naphtali and Zebulun and lead them up to Mount Tabor. 7 I will lead Sisera, the commander of Jabin’s army, with his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hands.’”
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
deborah obeys god coloring page 
* Chủ đề của hình này là gì?
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Thủ lãnh 4,4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thời vua Gia-vin cai trị dân Ít-ra-en, ai làm thủ lãnh xét xử Ít-ra-en? (Tl 4,4)
a. Bà Ét-te. 
b. Bà Giu-đi-tha.
c. Bà Đơ-vô-ra. 
d. Bà Bát-se-va.
 
02. Chồng của nữ ngôn sứ Đơ-vô-ra tên là gì? (Tl 4,4)
a. En-ca-na.
b. Láp-pi-đốt.
c. Ghít-ôn.
d. Da-ca-ri-a.
 
03. Khi con cái Ít-ra-en làm điều dữ trước mắt Thiên Chúa, chúng bị vua Ca-na-an cai trị cách tàn bạo. Ông vua này tên là gì? (Tl 4,2)
a. Gia-vin.
b. Sa-lem.
c. Éc-lon.
d. De-vác.
 
04. Tướng chỉ huy của vua Gia-vin tên là gì? (Tl 4,2)
a. Giô-áp. 
b. Xi-xơ-ra. 
c. Hô-lô-phéc-nê. 
d. Go-li-át. 
 
05. Bà Đơ-vô-ra đã mời ai đi chiêu mộ binh lính đánh tướng Xi-xơ-ra để giải thoát dân Ít-ra-en khỏi sự cai trị của vua Gia-vin? (Tl 4,6)
a. Ông Sam-ga.  
b. Ông Sam-son.
c. Ông Ba-rắc. 
d. Ông Đa-vít. 
 
06. Thân phụ của ông Ba-rắc tên là gì? (Tl 4,6)
a.  Am-ram.
b.  Giô-na.
c.  Bô-át.
d. A-vi-nô-am. 
 
07. Có bao nhiêu người theo chân ông Ba-rắc? (Tl 4,10)
a. Ba ngàn người.      
b. Bảy ngàn người.      
c. Mười ngàn người. 
d. Mười hai ngàn người.    
 
08. Tất cả quân binh của Xi-xơ-ra đều ngã gục dưới lưỡi gươm của ông Ba-rắc, còn Xi-xơ-ra thì bị ai giết chết? (Tl 4,19-21)
a. Bà Ét-te. 
b. Bà Ra-kháp.    
c. Bà Gia-ên.    
d. Bà Giu-đi-tha.    
 
09. Bà Gia-ên đã giết tướng Xi-xơ-ra bằng cách nào? (Tl 4,21)
a. Treo cổ tướng Xi-xơ-ra. 
b. Chặt đầu tướng Xi-xơ-ra.    
c. Dùng cối xay ném chết tướng Xi-xơ-ra.      
d. Đóng cọc lều vào màng tang. 
 
10. Hãy hoàn thành câu: “Phấn khởi lên! Phấn khởi lên nào! Đơ-vô-ra hỡi! Phấn khởi lên! Phấn khởi lên nào! Hát một bài ca! Đứng lên! ... ... ... !
Bỏ tù kẻ bỏ tù ông! Hỡi con của A-vi-nô-am!” (Tl 4,12)
a. Hỡi Giu-đi-tha! 
b. Hỡi Ba-rắc!  
c. Hỡi Đa-vít!
d. Hỡi Đơ-vô-ra!  
 
11. Hãy hoàn thành câu: “Lạy Đức Chúa! Mọi kẻ thù của Ngài đều tiêu vong như thế! Còn những ai yêu mến Ngài, xin cho họ rạng rỡ như ... ... ....” (Tl 5,31)
a. Ánh sáng mặt trời. 
b. Mặt trời hừng đông.
c. Ngôi sao lấp lánh.
d. Hạnh phúc được chiêm ngưỡng Thiên Chúa.
 
12. Thời thủ lảnh Đơ-vô-ra, lãnh thổ dân Ít-ra-en được bình an bao nhiêu năm? (Tl 5,31)
a. Hai mươi năm. 
b. Ba mươi năm.    
c. Bốn mươi năm. 
d. Năm mươi năm.    
 
 
III. Ô CHỮ 
Oc nữ ns Đơvôra
Những gợi ý
 
01. Ai đã chiêu mộ binh lính trong vùng núi Ta-bo? (Tl 4,6)
 
02. Con cái Ít-ra-en lại làm gì trái mắt Đức Chúa sau khi ông Ê-hút từ trần, nên Đức Chúa trao họ vào tay Gia-vin, vua Ca-na-an, trị vì tại Kha-xo? (Tl 4,1)
 
03. Ai ngồi xử dưới Cây Chà Là Đơ-vô-ra, giữa Ra-ma và Bết Ên, trên núi Ép-ra-im, con cái Ít-ra-en đến với bà để bà xét xử cho? (Tl 4,5-6)
 
04. Bà Gia-ên, vợ ông Khe-ve, lấy cái gì, đóng vào màng tang ông Xi-xơ-ra, xuyên xuống đất, đang lúc ông ngủ say vì mệt? (Tl 4,20)
 
05. Chồng của nữ ngôn sứ Đơ-vô-ra tên là gì? (Tl 4,4)
 
06. Ông Ba-rắc chiêu mộ mười ngàn người trong số con cái Náp-ta-li và con cái ai? (Tl 4,7)
 
07. Tướng chỉ huy của vua Gia-vin tên là gì? (Tl 4,2)
 
08.Bà sai người mời ông Ba-rắc, con ông A-vi-nô-am, từ Ke-đét thuộc đâu? (Tl 4,6)
 
09. Có bao nhiêu người theo chân ông Ba-rắc? (Tl 4,10)
 
10. Tất cả quân binh của Xi-xơ-ra đều ngã gục dưới lưỡi gươm của ông Ba-rắc, còn Xi-xơ-ra thì bị ai giết chết? (Tl 4,19-21)
 
11. Tướng chỉ huy quân đội của ông là Xi-xơ-racư ngụ ở Kha-rô-sét ... ... ... . (Tl 4,2)
 
12. Thân phụ của ông Ba-rắc tên là gì? (Tl 4,6)
 
13.  Vua Gia-vin, trị vì tại Kha-xo, là vua người nào? (Tl 4,1)
 
14. Tướng Xi-xơ-ra tập trung tất cả các chiến xa, chín trăm xe sắt và toàn bộ lực lượng dưới quyền ông, đưa từ Kha-rô-sét Ha Gô-gim đến suối gì? (Tl 4,13)
 
15. Thời thủ lảnh Đơ-vô-ra, lãnh thổ dân Ít-ra-en được bình an bao nhiêu năm? (Tl 5,31)
 
16. Một hai tấm gì thêu sặc sỡ, choàng lên cổ của người toàn thắng? (Tl 5,30)
 
17. Thời vua Gia-vin cai trị dân Ít-ra-en, ai làm thủ lãnh xét xử Ít-ra-en? (Tl 4,4)
 
18. Chồng bà Gia-ên tên là gì?  (Tl 4,7)
 
19. “Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, lại không nói với ông thế này sao? Hãy đi chiêu mộ trong vùng núi Ta-bo lấy mười ngàn người trong số con cái Náp-ta-li và trong số con cái Dơ-vu-lun để đi với ngươi.” Đây là lời của ai? (Tl 4,6)
 
20. Bà Đơ-vô-ra đã mời ai đi chiêu mộ binh lính đánh tướng Xi-xơ-ra để giải thoát dân Ít-ra-en khỏi sự cai trị của vua Gia-vin? (Tl 4,6)
 
21. Khi con cái Ít-ra-en làm điều dữ trước mắt Thiên Chúa, chúng bị vua Ca-na-an cai trị cách tàn bạo. Ông vua này tên là gì? (Tl 4,2)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Lạy Đức Chúa! Mọi kẻ thù của Ngài đều tiêu vong như thế! Còn những ai yêu mến Ngài, xin cho họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông.”
Thủ lãnh 5,31
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
NỮ NGÔN SỨ ĐƠ-VA-RA
 Thủ Lãnh 4,4-7
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
 
Nữ ngôn sứ Đơ-vô-ra
 
* Câu Thánh Kinh Thủ lãnh 4,4
 
 “Bà Đơ-vô-ra, một nữ ngôn sứ, vợ ông Láp-pi-đốt,
 thời ấy làm thủ lãnh xét xử Ít-ra-en.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Bà Đơ-vô-ra (Tl 4,4)
02. b. Láp-pi-đốt (Tl 4,4)
03. a. Gia-vin (Tl 4,2)
04. b. Xi-xơ-ra (Tl 4,2)
05. c. Ông Ba-rắc (Tl 4,6)
06. d. A-vi-nô-am (Tl 4,6)
07. c. Mười ngàn người (Tl 4,10)
08. c. Bà Gia-ên (Tl 4,19-21)
09. d. Đóng cọc lều vào màng tang (Tl 4,21)
10. b. Hỡi Ba-rắc! (Tl 4,12)
11. b. Mặt trời hừng đông (Tl 5,31)
12. c. Bốn mươi năm (Tl 5,31)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Ba-rắc (Tl 4,6)
02. Điều dữ (Tl 4,1)
03. Đơ-vô-ra (Tl 4,5-6)
04. Cọc lều (Tl 4,20)
05. Láp-pi-đốt (Tl 4,4)
06. Dơ-vu-lun (Tl 4,7)
07. Xi-xơ-ra (Tl 4,2)
08. Náp-ta-li (Tl 4,6)
09. Mười ngàn (Tl 4,10)
10. Gia-ên (Tl 4,19-21)
11. Ha Gô-gim. (Tl 4,2)
12. A-vi-nô-am (Tl 4,6)
13. Ca-na-an (Tl 4,1)
14. Ki-sôn (Tl 4,13)
15. Bốn mươi (Tl 5,31)
16. Nhiễu điều (Tl 5,30)
17. Đơ-vô-ra (Tl 4,4)
18. Khe-ve (Tl 4,7)
19. Đơ-vô-ra (Tl 4,6)
20. Ba-rắc (Tl 4,6)
21. Gia-vin  (Tl 4,2)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Nữ Ngôn Sứ Đơ-vô-ra
 
 
 Nguyễn Thái Hùng
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây