TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng –Năm B

“Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”. (Mc 13, 33-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH TƯ TẾ A-HA-RON

Thứ bảy - 17/04/2021 04:11 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   776
“Phần ngươi, hãy tách A-ha-ron, anh ngươi, và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ít-ra-en, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta”.
VUI HỌC THÁNH KINH TƯ TẾ A-HA-RON

 

  VUI HỌC THÁNH KINH
TƯ TẾ A-HA-RON
 Xuất hành 28,1
 
THÁNH KINH
 
1 “Phần ngươi, hãy tách A-ha-ron, anh ngươi, và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ít-ra-en, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta: A-ha-ron và các con của A-ha-ron là Na-đáp, A-vi-hu, E-la-da và I-tha-ma”.
 
 
1 "From among the Israelites have your brother Aaron, together with his sons Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar, brought to you, that they may be my priests.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
aharon2 
 * Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Xuất Hành 28,1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông A-ha-ron tên là gì? (Xh 6,20) 
a. Am-ram.
b. A-ha-ron.
c. Nun.
d. Da-ca-ri-a.
 
02. Thân mẫu của ông A-ha-ron tên là gì? (Xh 6,20)
a. Ra-kháp.
b. Giô-khe-vét.
c. Xíp-pô-ra.
d. Bét-se-va.
 
03. Vợ của ông A-ha-ron tên là gì? (Xh 6,23)
a. Bét-se-va. 
b. Giô-khe-vét. 
c. Ê-li-se-va.
d. Ta-ma.
 
04. Những người con của ông A-ha-ron tên là gì? (Xh 6,23)
a. Na-đáp và A-vi-hu.
b. E-la-da và I-tha-ma.
c. Mơ-na-sê và Ép-ra-im.
d. Chỉ có a và b đúng. 
 
05. Đức Chúa đặt A-ha-ron, anh ngươi (Mô-sê), sẽ là gì của ngươi? Chính ngươi sẽ nói tất cả những gì Ta truyền cho ngươi, và A-ha-ron, anh ngươi, sẽ nói lại với Pha-ra-ô để vua ấy thả con cái Ít-ra-en ra khỏi nước của vua. (Xh 7,1-2)
a. Thủ lảnh.
b. Tư tế. 
c. Ngôn sứ.
d. Thẩm phán.
 
06. Con vật gì dùng làm lễ tạ tội trong nghi thức thánh hiến A-ha-ron và các người con? (Lv 8,2)
a. Con dê.
b. Con bò. 
c. Con chiên.
d. Con chim bồ câu.
 
07. Đức Chúa phán với ông A-ha-ron rằng: Ngươi cùng các con ngươi không được dùng gì khi các ngươi vào Lều Hội Ngộ, kẻo các ngươi phải chết? (Lv 10,9)
a. Không được dùng thịt heo.
b. Không được uống rượu và đồ uống có men. 
c. Không được dùng thịt không thanh sạch.
d. Không được dùng bánh có men.
 
08. Ông A-ha-ron và các con được thánh hiến tại đâu? (Lv 8,2...)
a. Núi Ho.
b. Hội Đường Ca-phác-na-um. 
c. Cửa Lều Hội Ngộ.
d. Đền thờ Giê-ru-sa-lem.
 
09. Trong nghi thức thánh hiến ông A-ha-ron và các con, người ta dùng con vật gì làm lễ toàn thiêu? (Lv 8,18)
a. Con cừu đực.
b. Con bò. 
c. Con chiên.
d. Con chim bồ câu.
 
10. Phận sự của E-la-da, con tư tế A-ha-ron, là những gì? (Ds 4,16)
a. Lo dầu đèn, hương thơm.
b. Lễ phẩm thường tiến, dầu tấn phong. 
c. Phải trông coi toàn bộ Nhà Tạm cùng mọi vật trong đó: các vật thánh và các đồ phụ tùng.
d. Cả a, b và c đúng.  
 
11. Tại Lều Chứng Ước, cây gậy của ông A-ha-ron thuộc gia tộc Lê-vi đã thế nào? (Ds 17,23)
a. Đâm chồi.
b. Trổ bông. 
c. Kết trái hạnh đào.
d. Cả a, b và c đúng.   
 
12. Ông A-ha-ron qua đời tại núi nào? (Ds 20,27-28)
a. Núi Ho.
b. Núi Xi-nai. 
c. Mô-ri-gia.
d. Ta-bor.
 
III. Ô CHỮ 
 Oc tư tế Aharon 
Những gợi ý
 
01. Trong nghi thức thánh hiến ông A-ha-ron và các con, người ta dùng con vật gì làm lễ toàn thiêu? (Lv 8,18)
 
02. Ông A-ha-ron qua đời tại đâu? (Ds 20,27-28)
 
03. Thân mẫu của ông A-ha-ron tên là gì? (Xh 6,20)
 
04. Ông A-ha-ron giơ tay trên mặt nước của Ai-cập và con gì ngoi lên, lan tràn khắp đất Ai-cập? (Xh 8,2)
 
05. Một người con đã chết trước nhan Đức Chúa, vì đã dâng lửa phàm tục trước Thánh Nhan, khi còn ở sa mạc Xi-nai, tên là gì? (Ds 3,4)
 
06. Na-đáp là con thế nào của ông A-ha-ron? (Ds 3,2)
 
07. Vợ của ông A-ha-ron tên là gì? (Xh 6,23)
 
08. Đức Chúa bảo ông Môsê xức dầu cho A-ha-ron, anh ngươi, và các con ông, tấn phong và thánh hiến họ để làm gì phục vụ Đức Chúa? (Xh 28,41)
 
09. Cây gậy của A-ha-ron đặt lại trước đâu, để lưu trữ như dấu chỉ cảnh cáo những đứa phản loạn? (Ds 17,25)
 
10. Dịch vụ dành cho các thị tộc con cái Ghéc-sôn trong Lều Hội Ngộ, và chúng làm việc dưới quyền kiểm soát của con tư tế A-ha-ron, là ai? (Ds 4,28)
 
11. Ông A-ha-ron là người thuộc gia tộc nào? (Xh 4,14)
 
12. Nhạc phụ của ông A-ha-ron tên là gì? (Xh 6,23)
 
13. Cây gậy của ai biến thành con rắn to trước mặt vua Pha-ra-ô? (Xh 7,10)
 
14. Người em gái của ông A-ha-ron tên là gì? (Ds 26,59)
 
15. Thân phụ của ông A-ha-ron tên là gì? (Xh 6,20)
 
16. Đức Chúa phán hãy tách riêng ai và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ít-ra-en, để ông thi hành chức tư tế phục vụ Đức Chúa? (Xh 28,1)
 
17. Tại Lều Chứng Ước, cây gậy của ông A-ha-ron thuộc gia tộc Lê-vi đã đâm chồi, trổ bông và kết trái gì? (Ds 17,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Phần ngươi, hãy tách A-ha-ron, anh ngươi, và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ít-ra-en, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta”.
Xuất Hành 28,1
 
 
Lời giải đáp  
VUI HỌC THÁNH KINH
TƯ TẾ A-HA-RON
 Xuất hành 28,1
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Tư tế A-ha-ron.
 
* Câu Thánh Kinh Xuất Hành 28,1
 
“Phần ngươi, hãy tách A-ha-ron, anh ngươi, và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ít-ra-en, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Am-ram (Xh 6,20)
02. b. Giô-khe-vét (Xh 6,20)
03. c. Ê-li-se-va (Xh 6,23)
04. d. Chỉ có a và b đúng (Xh 6,23)
05. c. Ngôn sứ (Xh 7,1-2)
06. b. Con bò (Lv 8,2)
07. b. Không được uống rượu và đồ uống có men (Lv 10,9)
08. c. Cửa Lều Hội Ngộ (Lv 8,2...)
09. a. Con cừu đực (Lv 8,18)
10. d. Cả a, b và c đúng (Ds 4,16)
11. d. Cả a, b và c đúng (Ds 17,23  )
12. a. Núi Ho (Ds 20,27-28)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Con cừu đực (Lv 8,18)
02. Núi Ho (Ds 20,27-28)
03. Giô-khe-vét (Xh 6,20)
04. Ếch nhái (Xh 8,2)
05. Na-đáp (Ds 3,4)
06. Trưởng nam (Ds 3,2)
07. Ê-li-se-va  (Xh 6,23)
08. Tư tế (Xh 28,41)
09. Chứng Ước (Ds 17,25)
10. I-tha-ma (Ds 4,28)
11. Lê-vi (Xh 4,14)
12. Am-mi--nađáp (Xh 6,23)
13. A-ha-ron (Xh 7,10)
14. Mi-ri-am (Ds 26,59)
15. Am-ram (Xh 6,20)
16. A-ha-ron (Xh 28,1)
17. Hạnh đào (Ds 17,23)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Tư Tế A-ha-ron
 
 Nguyễn Thái Hùng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây