TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GÍPTÁC

Thứ bảy - 17/04/2021 10:30 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   646
“Xin Đức Chúa chứng giám cho chúng ta, 
nếu chúng tôi không làm như lời ông nói.” 
Thủ lãnh 11,10
VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GÍPTÁC

VUI HỌC THÁNH KINH

THỦ LÃNH GÍPTÁC
 Thủ Lãnh 11,6-11
 
THÁNH KINH
 
6 Họ nói với ông Gíp-tác: "Xin ông đến chỉ huy chúng tôi giao chiến với con cái Am-mon."7 Ông Gíp-tác trả lời các kỳ mục Ga-la-át: "Nào chẳng phải chính các ông đã ghét tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà cha tôi sao? Vì cớ gì bây giờ các ông lại đến với tôi, lúc các ông lâm cảnh khốn cùng? "8 Các kỳ mục Ga-la-át nói với ông Gíp-tác: "Ấy vậy bây giờ chúng tôi mới phải quay về với ông; xin ông đến với chúng tôi, ông sẽ giao chiến với con cái Am-mon, sẽ thành người lãnh đạo chúng tôi, tức là toàn thể dân cư Ga-la-át."9 Ông Gíp-tác nói với các kỳ mục Ga-la-át: "Nếu các ông đưa tôi về để giao chiến với con cái Am-mon, và ĐỨC CHÚA trao chúng vào tay tôi, thì tôi sẽ là người lãnh đạo các ông."10 Các kỳ mục Ga-la-át nói với ông Gíp-tác: "Xin ĐỨC CHÚA chứng giám cho chúng ta, nếu chúng tôi không làm như lời ông nói."11 Rồi ông Gíp-tác cùng đi với các kỳ mục Ga-la-át, và dân đã đặt ông làm người lãnh đạo và chỉ huy họ; ông Gíp-tác lặp lại tất cả các lời ông đã nói, trước nhan ĐỨC CHÚA tại Mít-pa.
 
 
“Come,” they said, “be our commander, so we can fight the Ammonites.”
Jephthah said to them, “Didn’t you hate me and drive me from my father’s house? Why do you come to me now, when you’re in trouble?”
The elders of Gilead said to him, “Nevertheless, we are turning to you now; come with us to fight the Ammonites, and you will be head over all of us who live in Gilead.”
Jephthah answered, “Suppose you take me back to fight the Ammonites and the Lord gives them to me—will I really be your head?”
10 The elders of Gilead replied, “The Lord is our witness; we will certainly do as you say.” 11 So Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and commander over them. And he repeated all his words before the Lord in Mizpah.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
Giptác 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Thủ lãnh 11,6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. “Chúng con đã xúc phạm đến Ngài, bởi vì chúng con đã lìa bỏ Thiên Chúa của chúng con mà làm tôi các Baan.” Đây là lời của ai? (Tl 10,10)
a. Con cái Ai cập.  
b. Con cái Philitinh.
c. Con cái người Emori.
d. Con cái Ítraen.  
 
02. Thân phụ ông Gíptác tên là gì? (Tl 11,1)
a. Amram.  
b. Manôác.
c. Galaát. 
d. Hêli.
 
03. Mẹ ông Gíptác làm nghề gì? (Tl 11,1)
a. Gái điếm. 
b. Hái nho. 
c. Chăn chiên.   
d. Dệt vải.
 
04. Con cái Ítraen lại làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và làm tôi các thần nào? Thần Baan và Áttôrét, các thần của người Aram  (Tl 10,6)
a. Thần Baan.  
b. Thần Áttôrét. 
c. Các thần của người Aram.
d. Cả a, b và c đúng.   
 
05. “Xin ông đến với chúng tôi, ông sẽ giao chiến với con cái Ammon, sẽ thành người lãnh đạo chúng tôi, tức là toàn thể dân cư Galaát.” Lời các kỳ mục Galaát nói với ai? (Tl 11,8)
a. Ông Ghítôn.
b. Ông Êhút. 
c. Ông Samga.
d. Ông Gíptác.
 
06. Các kỳ mục Galaát mời ông Gíptác về để chiến đấu với ai? (Tl 11,9)
a. Con cái Ammon. 
b. Con cái Canaan.  
c. Con cái Ai cập.
d. Con cái Eđôm.
 
07. Ông Gíptác hạ được bao nhiêu thành của con cái Ammon? (Tl 11,33)
a. Hai thành. 
b. Bảy thành.  
c. Mười hai mươi thành. 
d. Hai mươi thành.  
 
08. “Nếu Ngài trao con cái Am-mon vào tay con, thì  hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu.” Đây là lời của thủ lãnh nào? (Tl 11,30-31)
a.  Ghítôn.
b. Gíptác. 
c. Samga.
d. Êhút.  
 
09. “Ôi, con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi! Chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha! Cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được.” Đây là lời của thủ lãnh nào? (Tl 11,35)
a. Ghítôn.
b. Gíptác. 
c. Samga.
d. Samson.  
 
10. Cô con gái của thủ lãnh Gíptác xin hoãn bao lâu để cô than khóc đời con gái mình cùng với các bạn hữu? (Tl 11,37)
a. Bảy ngày.  
b. Mười hai ngày.
c. Hai tháng. 
d. Ba tháng.
 
11. Hằng năm các cô gái Ítraen đi khóc thương con gái ông Gíptác, mỗi năm mấy ngày? (Tl 11,40)
a. Một ngày.  
b. Bốn ngày.    
c. Bảy ngày.    
d. Mười hai ngày.    
 
12. Ông Gíptác làm thủ lãnh Ítraen trong bao lâu? (Tl 12,7)
a. Sáu năm.   
b. Mười hai năm.     
c. Hai mươi năm.       
d. Ba mươi năm.       
 
III. Ô CHỮ 
Oc thủ lãnh Gíptác
Những gợi ý
 
01. Con cái Ítraen lại làm điều dữ trái mắt ai và làm tôi các thần Baan và Áttôrét, các thần của người Aram, các thần của người Xiđôn? (Tl 10,6)
 
02. Thần khí của ai ở trên ông Gíptác? (Tl 11,29)
 
03. Con cái Ítraen lại làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và làm tôi vị thần nào? (Tl 10,6)
 
04. Con cái Ammon vượt sông Giođan để giao chiến với cả Giuđa, Bengiamin và nhà Épraim nữa, khiến Ítraen phải lâm cảnh gì? (Tl 10,9)
 
05. Mẹ ông Gíptác làm nghề gì? (Tl 11,1)
 
06. Ông Gíptác hạ được bao nhiêu thành của con cái Ammon? (Tl 11,33)
 
07. Người Philitinh và con cái Ammon  hành hạ và áp bức con cái Ítraen trong suốt bao nhiêu năm? (Tl 11,7-8)
 
08. Cô con gái của thủ lãnh Gíptác xin hoãn bao lâu để cô than khóc đời con gái mình cùng với các bạn hữu? (Tl 11,37)
 
09. Lúc về Đất hứa, dân Ítraen sai sứ giả đến gặp ai, vua dân Emôri, trị vì tại Khétbôn và thưa với ông: Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài để tới nơi tôi phải đến? (Tl 11,19)
 
10. Cô gái cha cho hoãn hai tháng để đi lang thang ở đâu, mà khóc cho đời con gái của mình cùng với các bạn hữu? (Tl 11,37)
 
11. Thân phụ ông Gíptác tên là gì? (Tl 11,1)
 
12. Ông Gíptác làm thủ lãnh Ítraen được bao lâu? (Tl 12,7)
 
13. Hằng năm các cô gái Ítraen khóc thương con gái ông Gíptác mấy ngày? (Tl 11,40)
 
14. Ông Gíptác khấn hứa với Đức Chúa : Sau khi thắng trận trở về, hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ gì? (Tl 11,30)
 
15. “Ôi, con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi! Chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha! Cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được.” Đây là lời của thủ lãnh nào? (Tl 11,35)
 
16. Tại đâu, ông Gíptác lặp lại tất cả các lời ông đã nói các kỳ mục Galaát, trước nhan Đức Chúa? (Tl 11,11)
 
17. “Nếu Ngài trao con cái Ammon vào tay con, thì  hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu.” Đây là lời của thủ lãnh nào? (Tl 11,30-31)
 
18. Các kỳ mục Galaát mời ai về để chiến đấu với con cái Ammon? (Tl 11,9)
 
19. “Chúng con đã xúc phạm đến Ngài, bởi vì chúng con đã lìa bỏ Thiên Chúa của chúng con mà làm tôi các Baan.” Con cái ai đã nói lời này? (Tl 10,10)
 
20. Khi lên khỏi đâu, Ítraen lại chiếm đất của Ammon, từ Ácnôn cho tới Giápbốc và tới sông Giođan? (Tl 11,13)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Xin Đức Chúa chứng giám cho chúng ta,
nếu chúng tôi không làm như lời ông nói.”
Thủ lãnh 11,10
 
Nguyễn Thái Hùng
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THỦ LÃNH GÍPTÁC
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Thủ lãnh Gíptác.
 
* Câu Thánh Kinh Thủ lãnh 11,6
 
 “Xin ông đến chỉ huy chúng tôi
giao chiến với con cái Ammon.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Con cái Ítraen (Tl 10,10)
02. c. Galaát (Tl 11,1)
03. a. Gái điếm (Tl 11,1)
04. d. Cả a, b và c đúng (Tl 10,6)
05. d. Ông Gíptác (Tl 11,8)
06. a. Con cái Ammon (Tl 11,9)
07. d. Hai mươi thành (Tl 11,33)
08. b. Gíptác (Tl 11,30-31)
09. b. Gíptác (Tl 11,35)
10. c. Hai tháng (Tl 11,37)
11. b. Bốn ngày (Tl 11,40)
12. a. Sáu năm (Tl 12,7)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đức Chúa (Tl 10,6)
02. Đức Chúa (Tl 11,29)
03. Áttôrét (Tl 10,6)
04. Khốn cùng (Tl 10,9)
05. Gái điếm (Tl 11,1)
06. Hai mươi (Tl 11,33)
07. Mười tám (Tl 11,7-8)
08. Hai tháng (Tl 11,37)
09. Xikhôn (Tl 11,19)
10. Núi đồi (Tl 11,37)
11. Galaát (Tl 11,1)
12. Sáu năm (Tl 12,7)
13. Bốn ngày (Tl 11,40)
14. Toàn thiêu (Tl 11,30)
15. Gíptác (Tl 11,35)
16. Mítpa (Tl 11,11)
17. Gíptác (Tl 11,30-31)
18. Gíptác (Tl 11,9)
19. Ítraen (Tl 10,10)
20. Ai cập (Tl 11,13)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Thủ Lãnh Gíptác
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây