TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GHÍT-ÔN

Thứ bảy - 17/04/2021 10:25 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1206
“Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em.”
VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GHÍT-ÔN
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THỦ LÃNH GHÍT-ÔN
 Thủ Lãnh 6,11-16
 
THÁNH KINH
 
11 Thần sứ của ĐỨC CHÚA đến và ngồi dưới cây tùng ở Óp-ra. Cây này là của ông Giô-át, thuộc gia đình A-vi-e-de. Con ông là Ghít-ôn bấy giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người Ma-đi-an.12 Thần sứ ĐỨC CHÚA hiện ra với ông và nói: "Chào chiến sĩ can trường! ĐỨC CHÚA ở với ông."13 Ông Ghít-ôn đáp: "Ôi, thưa Ngài, nếu ĐỨC CHÚA ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng: chẳng phải ĐỨC CHÚA đã đưa chúng ta lên khỏi Ai-cập sao? Thế mà bây giờ ĐỨC CHÚA đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an."
 
14 Bấy giờ ĐỨC CHÚA quay lại nhìn ông và nói: "Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an. Không phải chính Ta sai ngươi sao? "15 Nhưng ông đáp: "Ôi, thưa Ngài, con lấy gì mà cứu Ít-ra-en? Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-na-se, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con."16 ĐỨC CHÚA phán với ông: "Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đi-an như đánh có một người."
 
 
11 The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. 12 When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, “The Lord is with you, mighty warrior.”
 
13 “Pardon me, my lord,” Gideon replied, “but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, ‘Did not the Lord bring us up out of Egypt?’ But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian.”
 
14 The Lord turned to him and said, “Go in the strength you have and save Israel out of Midian’s hand. Am I not sending you?”
 
15 “Pardon me, my lord,” Gideon replied, “but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family.”
 
16 The Lord answered, “I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive.”


I. HÌNH TÔ MÀU
 gideon and the fleece coloring page
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Thủ lãnh 6,14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Dân Ít-ra-en bị cai trị bởi dân Ma-đi-an suốt bảy năm, Thiên Chúa đã kêu gọi ai để giải thoát họ? (Tl 6,11-12 )
a. Ông Gíp-tác.
b. Ông Sam-son.
c. Ông Ê-lôn.
d. Ông Ghít-ôn.
 
02. Thân phụ của ông Ghít-ôn tên là gì? (Tl 6,11)
a. Giô-na.  
b. Hi-lên. 
c. Giô-át. 
d. Ót-ni-ên.  
 
03. “Ôi, thưa Ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng: chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta lên khỏi Ai-cập sao? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an.” Đây là lời của ai? (Tl 6,13)
a. Ông Giô-suê.   
b. Ông Ghít-ôn.
c. Ông Mô-sê.     
d. Ông A-ha-ron.     
 
04. “Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an. Không phải chính Ta sai ngươi sao?” Lời Đức Chúa nói với ai? (Tl 6,14)
a. Ông Giô-suê.   
b. Bà Đơ-vô-ra.
c. Ông Sam-son.     
d. Ông Ghít-ôn.
 
05. Ông Ghít-ôn thuộc chi tộc nào? (Tl 6,15)
a. Chi tộc Mơ-na-sê. 
b. Chi tộc Ben-gia-min.    
c. Chi tộc Lê-vi.    
d. Chi tộc Giu-đa.    
 
06. Ông Ghít-ôn triệt hạ thần nào trong thành? (Tl 6,25)
a. Thần Át-tô-rét.  
b. Thần Ba-an. 
c. Thần A-sê-ra.
d. Thần Cơ-mót.  
 
07. Sau khi triệt hạ bàn thờ thần Ba-an, người ta gọi ông Ghít-ôn là gì? (Tl)
a. Ba-giê-su.   
b. Ba-ra-ba. 
c. Giơ-rúp-ba-an. 
d. Bê-en-dê-bun.  
 
08. Cái gì làm điềm báo Thiên Chúa dùng tay Ghít-ôn để cứu Ít-ra-en? (Tl 6,36-37)
a. Áo lạc đà.  
b. Mớ lông cừu. 
c. Thanh gươm sáng chói.
d. Hòm Bia Đức Chúa.
 
09. Với bao nhiêu người, Ghít-ôn và dân Ít-ra-en chiến tháng quân Ma-đi-an, A-ma-lếch và toàn quân Phương Đông nằm đầy đồng bằng, nhiều vô kể như châu chấu, và số lạc đà của chúng không đếm nổi, như cát trên bờ biển? (Tl 6,7-12)
a. Ba trăm người. 
b. Ba ngàn người.  
c. Ba mươi ngàn người.    
d. Bảy mươi ngàn người.    
 
10. “Đây là giấc chiêm bao tôi đã nằm mơ: một tấm bánh lúa mạch lăn trong trại Ma-đi-an, tới một chiếc lều, đụng vào lều thì nó ngã xuống, cuốn chỏng gọng cái lều lên, thế là cái lều đổ.” Đây là giấc mơ của ai? (Tl 6,13)
a. Ông Ghít-ôn.  
b. Một người lính Ma-đi-an. 
c. Một người Ai cập,  
d. Ông Giô-suê.
 
11. “Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng ĐỨC CHÚA sẽ cai trị anh em.” Đây là lời của ai? (Tl 8,23)
a. Ông Sam-ga.  
b. Ông Sam-son.
c. Ông Ê-hút.
d. Ông Ghít-ôn. 
 
12. Dưới thời ông Ghít-ôn, lãnh thổ dân Ítraen được bình an bao lâu? (Tl 8,28)
a. Hai mươi năm. 
b. Ba mươi năm. 
c. Bốn mươi năm. 
d. Năm mươi năm. 
 
 
III. Ô CHỮ
Oc thủ lãnh Ghítôn  
 
Những gợi ý
 
01. Một vị vua của Ma-đi-an bị truy kích tên là gì? (Tl 8,5)
 
02. Thần sứ của Đức Chúa đến và ngồi dưới cây gì ở Óp-ra? (Tl 6,11)
 
03. Thân phụ của ông Ghít-ôn tên là gì? (Tl 6,11)
 
04. Những người nào đã không cho ông Ghít-ôn và binh lính bánh khi họ truy đuổi quân lính Ma-đi-an? (Tl 8,5)
 
05. Con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, nên Đức Chúa đã trao họ vào tay người nào trong bảy năm? (Tl 6,1)
 
06. Sau khi triệt hạ bàn thờ thần Baan, người ta gọi ông Ghít-ôn là gì? (Tl 6,32)
 
07. “Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em.” Đây là lời của ai? (Tl 8,23)
 
08. Dân Ít-ra-en bị cai trị bởi dân Ma-đi-an suốt bảy năm, Thiên Chúa đã kêu gọi ai để giải thoát họ? (Tl 6,11-12 )
 
09. Khi đến gần tháp, ông A-vi-me-léc bị người đàn bà ném cái gì làm ông bị bể sọ? (Tl 9,54 )
 
10. Thần sứ của Đức Chúa đến gặp ông là Ghít-ôn khi ông đang làm gì trong bồn đạp nho để tránh mặt người Ma-đi-an? (Tl 6,11)
 
11. Cái gì làm điềm báo Thiên Chúa dùng tay Ghít-ôn để cứu Ít-ra-en? (Tl 6,36-37)
 
12. Ông Ghít-ôn triệt hạ thần nào trong thành? (Tl 6,25)
 
13. Ông Ghít-ôn thuộc chi tộc nào? (Tl 6,15)
 
14. “Vì Đức Chúa, vì ... ... ... , vung kiếm lên!” (Tl 6,20)
 
15. Một người con xủa ông Ghít-ôn thoát khỏi bàn tay của A-vi-me-léc tên là gì? (Tl 9,5)
 
16. Người con trai tên là A-vi-me-léc, và mẹ ông, một tì thiếp của ông Ghít-ôn sống tại đâu? (Tl 8,31)
 
17. Tất cả các người Ma-đi-an, người A-ma-lếch và người Phương Đông đều nhất tề tập hợp; họ băng qua sông và đóng trại tại đồng bằng nào? (Tl 6,33)
 
18. “Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an. Không phải chính Ta sai ngươi sao?” Lời Đức Chúa nói với ai?  (Tl 6,14)
 
19. Một vị tướng của Ma-đi-an bị giết tại tảng đá Ô-rếp tên là gì? (Tl 7,25)
 
20. Ông Ghít-ôn đi bắt một con gì làm thịt tiến dâng Thiên Chúa? (Tl 6,19)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em.”
Thủ lãnh 8,23
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THỦ LÃNH GHÍT-ÔN
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Sứ thần Chúa kêu gọi Ghít-ôn.
 
* Câu Thánh Kinh Thủ lãnh 6,14
 
“Hãy mạnh bạo lên đường
cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Ông Ghít-ôn (Tl 6,11-12 )
02. c. Giô-át (Tl 6,11)
03. b. Ông Ghít-ôn (Tl 6,13)
04. d. Ông Ghít-ôn (Tl 6,14)
05. a. Chi tộc Mơ-na-sê (Tl 6,15)
06. b. Thần Ba-an (Tl 6,25)
07. c. Giơ-rúp-ba-an (Tl)
08. b. Mớ lông cừu (Tl 6,36-37)
09. a. Ba trăm người (Tl 6,7-12)
10. b. Một người lính Ma-đi-an (Tl 6,13)
11. d. Ông Ghít-ôn (Tl 8,23)
12. c. Bốn mươi năm (Tl 8,28)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. De-vác (Tl 8,5)
02. Cây tùng (Tl 6,11)
03. Giô-át (Tl 6,11)
04. Xúc-cốt (Tl 8,5)
05. Ma-đi-an (Tl 6,1)
06. Giơ-rúp-ba-an (Tl 6,32)
07. Ghít-ôn (Tl 8,23)
08. Ghít-ôn (Tl 6,11-12 )
09. Một phiến đá cối (Tl 9,54 )
10. Đập lúa (Tl 6,11)
11. Mớ lông cừu (Tl 6,36-37)
12. Ba-an (Tl 6,25)
13. Mơ-na-sê (Tl 6,15)
14. Ghít-ôn (Tl 6,20)
15. Giô-tham (Tl 9,5)
16. Si-khem (Tl 8,31)
17. Gít-rơ-en (Tl 6,33)
18. Ghít-ôn  (Tl 6,14)
19. Ô-rếp (Tl 7,25)
20. Dê con (Tl 6,19)
 
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Thủ Lãnh Ghít-ôn
 
 
 Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây