TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH HOÀNG HẬU ÉT-TE

Thứ bảy - 17/04/2021 10:40 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1279
“Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con,Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con.” 
VUI HỌC THÁNH KINH HOÀNG HẬU ÉT-TE

VUI HỌC THÁNH KINH

 HOÀNG HẬU ÉT-TE
 Ét-te 2,15-18
 
THÁNH KINH
 
15 Nay đến lượt Ét-te vào hầu vua. Cô là con gái ông A-vi-kha-gin, chú ông Moóc-đo-khai; ông này là người đã nhận cô làm con. Cô chẳng xin gì, ngoại trừ những món viên thái giám của vua đã dặn. Viên thái giám này tên là Hê-ghe, có nhiệm vụ trông nom phụ nữ. Ai nhìn thấy cô cũng đem lòng thương mến.16 Cô được đem vào hoàng cung hầu vua A-suê-rô. Bấy giờ là tháng thứ mười, tức là tháng Tê-vết, năm thứ bảy triều đại vua.17 Vua yêu quý cô hơn mọi phụ nữ khác. Cô được vua mến thương và ưu ái hơn mọi trinh nữ. Vì thế, vua đội triều thiên cho cô và tôn làm hoàng hậu thay thế bà Vát-ti.

18 Vua mở tiệc linh đình đãi các khanh tướng quần thần, gọi là tiệc mừng hoàng hậu Ét-te. Vua cho tất cả các miền nghỉ lễ một ngày và rộng tay ban phát tặng vật xứng bậc đế vương.
 
15 As for Esther, daughter of Abihail and adopted daughter of his nephew Mordecai, when her turn came to visit the king, she did not ask for anything but what the royal eunuch Hegai, custodian of the women, suggested. Yet she won the admiration of all who saw her.

16 Esther was led to King Ahasuerus in his palace in the tenth month, Tebeth, in the seventh year of his reign.

17 The king loved Esther more than all other women, and of all the virgins she won his favor and benevolence. So he placed the royal diadem on her head and made her queen in place of Vashti.

18  Then the king gave a great feast in honor of Esther to all his officials and ministers, granting a holiday to the provinces and bestowing gifts with royal bounty.

 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
esther the queen
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Ét-te 2,17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Ai đã nuôi nấng dạy dỗ Ha-đát-xa, tức là Ét-te? (Et 2,5-7)
a.  Ông Ha-man.
b. Ông Moóc-đo-khai.  
c. Ông A-vi-kha-gin. 
d. Ông Giu-se. 
 
02. Thân phụ của bà Ét-te tên là gì ? (Et 2,15)
a.  Ông Ha-man.
b. Ông Moóc-đo-khai.  
c. Ông A-vi-kha-gin. 
d. Ông Giu-se. 
 
03. Bà Ét-te thuộc chi tộc nào? (Et 2,5)
a.  Chi tộc Mơ-na-sê.
b. Chi tộc  Lê-vi.
c.  Chi tộc Giu-đa.
d. Chi tộc Ben-gia-min. 
 
04. Bà Ét-te được chọn làm hoàng hậu của vua nào? (Et 2,18)
a. Vua Hê-rô-đê.
b. Vua A-suê-rô.  
c. Vua Pha-ra-ô.
d. Vua Đa-vít.
 
05. Ở cung môn, ai khám phá ra hai viên thái giám của vua là Bigơthan và Terét vì bất mãn, nên tìm cách giết vua A-suê-rô? (Et 2,21)
a.  Ông Ha-man.
b. Ông Moóc-đo-khai.  
c. Ông A-vi-kha-gin. 
d. Ông Giu-se. 
 
06. Ai dã có ý định giết hại ông Moóc-đo-khai và dân tộc Do thái? (Et 3,7)
a. Ông Moóc-đo-khai.  
b. Ông A-vi-kha-gin. 
c. Ông Ha-man. 
d. Ông Bigơthan. 
 
07. “Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con,
Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con.” Đây là lời cầu nguyện của ai? (Et 4,17l)
a. Ông Moóc-đo-khai.     
b. Ông Ha-man. 
c. Hoàng hậu Ét-te. 
d. Bà Giu-đi-tha.
 
08. “Xin nghe lời con nguyện mà thương đến phần gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa, cảnh tang tóc chúng con, xin biến thành hoan lạc để chúng con được sống mà ca tụng danh Ngài.” Đây là lời cầu nguyện của ai? (Et 4,17h)
a. Ông Moóc-đo-khai.    
b. Ông Ha-man. 
c. Hoàng hậu Ét-te. 
d. Bà Giu-đi-tha.
 
09. “Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài.” Đây là lời cầu nguyện của ai? (Et 4,17r)
a. Ông Moóc-đo-khai.    
b. Ông Ha-man. 
c. Hoàng hậu Ét-te. 
d. Bà Giu-đi-tha.
 
10. Sau khi biết dân Do thái sẽ bị tiêu diệt, hoàng hậu Ét-te, các cung nữ cùng mọi người ăn chay cầu nguyện bao nhiêu ngày đêm? (Et 4,16)
a. Suốt ba ngày đêm. 
b. Suốt năm ngày đêm.    
c. Suốt bảy ngày đêm.    
d. Suốt mười hai ngày đêm.     
 
10. Sau khi biết ý định của Ha-man, vua A-suê-rô đã ra lệnh giết y cách nào? (Et 7,9)
a. Chém đầu. 
b. Ném đá.
c. Giam tù.
d. Treo cổ.
 
11. Ông Moóc-đo-khai truyền phải mừng tháng nào, vì tháng đó phiền muộn biến thành hân hoan, ngày tang tóc trở nên ngày đại lễ? (Et 9,21-22)
a.  Tháng Ni-xan.
b. Tháng A-đa. 
c. Tháng Tish-ri. 
d. Tháng Kis-eu. 
 
12. Ngày nào của tháng A-đa sẽ là những ngày hội đầy hân hoan vui sướng trước nhan Thiên Chúa, trong dân Ítraen? (Et 10,3k)
a. Ngày mười bốn.
b. Ngày mười lăm.
c. Ngày mười sáu.
d. Chỉ có a và b đúng.   
 
 
III. Ô CHỮ 

Oc hoàng hậu Étte 
Những gợi ý
 
01. Sau khi nghe sắc lệnh bị tiêu diệt, dân Do thái đã làm gì? (Et 4,3)
 
02. Bà Ét-te ngụ tại thành nào? (Et 2,8)
 
03. Ông Moóc-đo-khai đi lưu đày bởi vua nào? (Et 2,6)
 
04. Ai đã nói với vua: “Kìa, sẵn có cái giá Ha-man dựng lên để treo cổ ông Moóc-đo-khai. Chính nhờ lời báo cáo của ông này mà đức vua đã thoát nạn. Cái giá đó cao hai mươi lăm thước, dựng ngay tại nhà Ha-man? (Et 7,9)
 
05. Ai đã nuôi nấng dạy dỗ Ha-đát-xa, tức là Ét-te? (Et 2,5-7)
 
06. Một thái giám của vua, vì bất mãn nên tìm cách giết vua, tên là gì? (Et 2,21)
 
07. Khi lao xuống đỡ hàng hậu Ét-te, vua đã đặt cái gì lên cổ bà để bà khỏi chết? (Et 2,1đ-2)
 
08. Thân phụ của bà Ét-te tên là gì? (Et 2,15)
 
09. Ở cung môn, ai khám phá ra hai viên thái giám của vua là Bi-gơ-than và Te-rét vì bất mãn, nên tìm cách giết vua A-suê-rô? (Et 2,21)
 
10. Ai đã có ý định giết hại ông Moóc-đo-khai và dân tộc Do thái?  (Et 3,7)
 
11. Khi bị hoàng hậu chỉ đích danh việc muốn tru hoàng hậu và dân Do thái trước mặt vua, ông Ha-man đã thế nào? (Et 7,6)
 
12. Bà Ét-te thuộc chi tộc nào? (Et 2,5)
 
13. Cô Ét-te được vua mến thương và ưu ái hơn mọi trinh nữ. Vì thế, vua đội gì cho cô và tôn làm hoàng hậu? (Et 2,17)
 
14. Vua A-suê-rô tháo cái gì ở tay và trao cho Ha-man để niêm phông các sắc lệnh? (Et 3,10)
 
15. Bà Ét-te được chọn làm hoàng hậu của vua nào? (Et 2,18)
 
16. Ông Ha-thác là một viên thái giám nhà vua đặt làm người phục vụ ai? (Et 4,5)
 
17. “Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con,
Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con.” Đây là lời cầu nguyện của ai? (Et 4,17l)
 
18. Tên gọi khác của hoàng hậu Ét-te là gì? (Et 2,7)
 
19. Sau khi biết ý định của Ha-man, vua A-suê-rô đã ra lệnh giết y cách nào? (Et 7,9)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con,
Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con.”
Ét-te 4,17l
 
 
 Nguyễn Thái Hùng  
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
HOÀNG HẬU ÉT-TE
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Hàng hậu Ét-te.
 
* Câu Thánh Kinh Ét-te 2,17
 
 “Cô được vua mến thương và ưu ái hơn mọi trinh nữ. Vì thế, vua đội triều thiên cho cô
và tôn làm hoàng hậu thay thế bà Vát-ti.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Ông Moóc-đo-khai (Et 2,5-7)
02. c. Ông A-vi-kha-gin (Et 2,15)
03. d. Chi tộc Ben-gia-min (Et 2,5)
04. b. Vua A-suê-rô (Et 2,18)
05. b. Ông Moóc-đo-khai (Et 2,21)
06. c. Ông Ha-man (Et 3,7)
07. c. Hoàng hậu Ét-te (Et 4,17l)
08. a. Ông Moóc-đo-khai (Et 4,17h)
09. c. Hoàng hậu Ét-te.  (Et 4,17r)
10. a. Suốt ba ngày đêm (Et 4,16)
10. d. Treo cổ (Et 7,9)
11. b. Tháng A-đa (Et 9,21-22)
12. d. Ngày mười bốn và ngày mười lăm (Et 10,3k)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Ăn chay (Et 4,3)
02. Su-san (Et 2,8)
03. Na-bu-cô-đô-nô-xo (Et 2,6)
04. Khác-vô-na (Et 7,9)
05. Moóc-đo-khai (Et 2,5-7)
06. Bi-gơ-than (Et 2,21)
07. Phủ việt (Et 2,1đ-2)
08. A-vi-kha-gin (Et 2,15)
09. Moóc-đo-khai (Et 2,21)
10. Ha-man (Et 3,7)
11. Kinh hoàng (Et 7,6)
12. Ben-gia-min (Et 2,5)
13. Triều thiên (Et 2,17)
14. Bửu ấn (Et 3,10)
15. A-suê-rô (Et 2,18)
16. Ét-te (Et 4,5)
17. Ét-te (Et 4,17l)
18. Ha-đát-xa (Et 2,7)
19. Treo cổ (Et 7,9)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Hoàng Hậu Ét-te
 
 
 Nguyễn Thái Hùng 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây