TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabét Ngày 31.5

Thứ bảy - 24/04/2021 09:50 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   867
"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc".
VHTK Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabét  Ngày 31.5
VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT

Tin Mừng thánh Luca  1,39-56
Ngày 31 tháng 5


TIN MỪNG

Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

ài ca "Ngợi Khen" (Magnificat)
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.


39 During those days Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah,40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth.
41 When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the holy Spirit,42 cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.
43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy.
45 Blessed are you who believed 15 that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled."
46 And Mary said: 16 "My soul proclaims the greatness of the Lord;47 my spirit rejoices in God my savior.
48 For he has looked upon his handmaid's lowliness; behold, from now on will all ages call me blessed.
49 The Mighty One has done great things for me, and holy is his name.
50 His mercy is from age to age to those who fear him.
51 He has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart.
52 He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly.
53 The hungry he has filled with good things; the rich he has sent away empty.
54 He has helped Israel his servant, remembering his mercy,55 according to his promise to our fathers, to Abraham and to his descendants forever."
56 Mary remained with her about three months and then returned to her home.
 
I. HÌNH TÔ MÀU 
images
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 3,40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,40)
a. Bà Gioanna.
b. Bà Êlisabét.
c. Ông Giaia.
d. Chị em Maria và Mácta.


a2. Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)
a. Chi tộc Lêvi.
b. Chi tộc Simêon.
c. Chi tộc Giuđa.
d. Chi tộc Dan.


a3. “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ”. Đó là lời của ai? (Lc 1,42)
a. Sứ thần Gáprien.
b. Ông Dacaria.
c. Bà Êlisabét.
d. Ông Giuse.


a4. Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì? (Lc 1,43)
a. Người phụ nữ được yêu quý.
b. Thân mẫu Chúa tôi.
c. Người được yêu quý.
d. Mẹ của muôn người.


a5. Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã làm gì? (Lc 3,45)
a. Phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa.
b. Tuân phục thánh ý Thiên Chúa.
c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói.
d. Cả a, b và c đúng.B.
b1. Chồng của bà Êlisabét tên là gì? (Lc 1,5-25)
a. Ông Dacaria.
b. Ông Gioan.
c. Ông Giôna.
d. Ông Simon.


b2. Dòng tộc tư tế của bà Êlisabét là dòng tộc nào? (Lc 1,5-25)
a. Tư tế Aharon.  
b. Tư tế Xađốc.
c. Tư tế Dacaria. 
d. Tư tế Lêvi.


b3. Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì? (Lc 1,5-25)
a. Bà Êlisabét.  
b. Bà Êliseva.
c. Bà Bátseva.   
d. Bà Anna.


b4. Người chị họ của Đức Maria tên là gì? (Lc 1,9-45)
a. Bà Susanna.  
b. Bà Êliseva.
c. Bà Êlisabét.   
d. Bà Anna.


b5. Mẹ Maria đến thăm bà Êlisabét thuộc thành của chi tộc nào? (Lc 1,39)
a. Chi tộc Giuđa.
b. Chi tộc Lêvi.
c. Chi tộc Guise.
d. Chi tộc Bengiamin.

 
III. Ô CHỮ 
 
OC ĐM THĂM VIẾNG
Những gợi ý

01. Khi nghe lời Đức Maria chào, bà Êlisabét được tràn đầy điều gì? (Lc 1,41)

02. Khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét nói Mẹ được gì hơn mọi phụ nữ ? (Lc 1,42)

03. Mẹ Maria ở lại với bà Êlisabét khoảng bao nhiêu tháng rồi trở về nhà? (Lc 1,56)

04. Ai đã đến thăm bà Êlisabét? (Lc 1,39)

05. Khi nghe lời Đức Mẹ chào, đứa con trong bụng bà Êlisabét đã nhảy lên thế nào? (Lc 1,44)

06. Mẹ Maria đến thăm bà Êlisabét thuộc thành của chi tộc nào? (Lc 1,39)

07. Người được Mẹ Maria thăm viếng tên là gì? (Lc 1,40)

08. Bà Êlisabét nói Đức Maria được chúc phúc hơn mọi người nào? (Lc 1,42)

09. Tên Bài ca chúc tụng Thiên Chúa của Đức Maria. (Lc 1,46-55)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,
và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc".
Tin Mừng thánh Luca 1,42
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG
I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề 
Tình yêu nở hoa

* Tin Mừng thánh Luca 3,40
"Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét."

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Bà Êlisabét (Lc 1,40)
a2. c. Giuđa (Lc 1,39)
a3. c. Bà Êlisabét (Lc 1,42)
a4. b. Thân mẫu Chúa tôi (Lc 1 43)
a5. c. Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói (Lc 3,45)

B.
b1. Ông Dacaria (Lc 1,5-25)
b2. Tư tế Aharon (Lc 1,5-25)
b3. Bà Êlisabét (Lc 1,5-25)
b4. Bà Êlisabét (Lc 1,9-45)
b5. a. Chi tộc Giuđa (Lc 1,39)


III. Ô CHỮ 
01. Thánh Thần  (Lc 1,41)
02. Chúc phúc (Lc 1,42)
03. Ba tháng (Lc 1,56)
04. Maria (Lc 1,39)
05. Vui sướng (Lc 1,44)
06. Giuđa (Lc 1,39)
07. Êlisabét (Lc 1,40)
08. Phụ nữ (Lc 1,42)
09. Magnificat (Lc 1,46-55)


Hàng dọc : Thăm Viếng

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây